Home
Show Map

Bólì Xiàn

County in Qītáihé Shì (Hēilóngjiāng)

County

The population of Bólì Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bólì Xiàn勃利县County299,484
Qītáihé Shì七台河市Prefecture-level City920,471

Contents: Townships

The population of the townships in Bólì Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bólì Zhèn勃利镇TownBólì Xiàn16,519
Chéngxī Jiēdào城西街道Urban SubdistrictBólì Xiàn37,215
Dàsìzhàn Zhèn大四站镇TownBólì Xiàn25,952
Jíxīng Cháoxiānzú Mănzú Xiāng吉兴朝鲜族满族乡Rural TownshipBólì Xiàn14,107
Qiăngkĕn Xiāng抢垦乡Rural TownshipBólì Xiàn13,697
Qīngshān Xiāng青山乡Rural TownshipBólì Xiàn19,843
Shuānghé Zhèn双河镇TownBólì Xiàn23,468
Tiĕxī Jiēdào铁西街道Urban SubdistrictBólì Xiàn10,769
Wōkĕn Zhèn倭肯镇TownBólì Xiàn19,638
Xiăowŭzhàn Zhèn小五站镇TownBólì Xiàn22,928
Xìngshù Cháoxiānzú Xiāng杏树朝鲜族乡Rural TownshipBólì Xiàn18,044
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictBólì Xiàn16,634
Xīnqĭ Jiēdào新起街道Urban SubdistrictBólì Xiàn22,518
Yŏnghéng Xiāng永恒乡Rural TownshipBólì Xiàn25,641
Yuánmíng Jiēdào元明街道Urban SubdistrictBólì Xiàn12,511

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).