Home
Show Map

Qínglóng Xiàn

County in Qiánxīnán Prefecture (Guìzhōu)

County

The population of Qínglóng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Qínglóng Xiàn晴隆县County246,809
Qiánxīnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu黔西南布依族苗族自治州Buyei and Miao Autonomous Prefecture2,804,612

Contents: Townships

The population of the townships in Qínglóng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āngŭ Xiāng安谷乡Rural TownshipQínglóng Xiàn14,900
Bìhén Zhèn碧痕镇TownQínglóng Xiàn15,858
Chámǎ Zhèn [incl. Măchăng Xiāng, Dàtián Xiāng]茶马镇TownQínglóng Xiàn32,663
Chángliú Xiāng长流乡Rural TownshipQínglóng Xiàn17,894
Dàchăng Zhèn大厂镇TownQínglóng Xiàn18,071
Guāngzhào Zhèn光照镇TownQínglóng Xiàn20,584
Huāgòng Zhèn花贡镇TownQínglóng Xiàn15,774
Jīchăng Zhèn鸡场镇TownQínglóng Xiàn22,846
Liánchéng Zhèn [incl. Liánchéng Jiēdào, Dōngguān Jiēdào, Sānbǎo Jiēdào]莲城镇TownQínglóng Xiàn36,753
Sānbăo Yízú Xiāng三宝彝族乡Rural TownshipQínglóng Xiàn4,356
Shāzi Zhèn [incl. Ténglóng Jiēdào]沙子镇TownQínglóng Xiàn18,705
Zhōngyíng Zhèn中营镇TownQínglóng Xiàn16,571
Zĭmă Xiāng紫马乡Rural TownshipQínglóng Xiàn11,834

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).