Home
Show Map

Lípíng Xiàn

County in Qiándōngnán Prefecture (Guìzhōu)

County

The population of Lípíng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lípíng Xiàn黎平县County391,047
Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu黔东南苗族侗族自治州Buyei and Dong Autonomous Prefecture3,481,891

Contents: Townships

The population of the townships in Lípíng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Áoshì Zhèn敖市镇TownLípíng Xiàn11,032
Bàzhài Xiāng坝寨乡Rural TownshipLípíng Xiàn9,599
Dàjià Xiāng大稼乡Rural TownshipLípíng Xiàn9,791
Défèng Jiēdào [incl. Lóngxíng Jiēdào]德凤街道Urban SubdistrictLípíng Xiàn62,322
Déhuà Xiāng德化乡Rural TownshipLípíng Xiàn6,834
Déshùn Xiāng德顺乡Rural TownshipLípíng Xiàn11,166
Dìpíng Zhèn地坪镇TownLípíng Xiàn12,692
Gāotún Jiēdào高屯街道Urban SubdistrictLípíng Xiàn20,388
Hóngzhōu Zhèn洪州镇TownLípíng Xiàn21,293
Jiŭcháo Zhèn九潮镇TownLípíng Xiàn18,314
Kŏujiāng Xiāng口江乡Rural TownshipLípíng Xiàn7,477
Léidòng Yáozú Shuǐzú Xiāng雷洞瑶族水族乡Rural TownshipLípíng Xiàn9,188
Lóng'é Zhèn龙额镇TownLípíng Xiàn16,928
Luólĭ Xiāng罗里乡Rural TownshipLípíng Xiàn11,521
Máogòng Zhèn茅贡镇TownLípíng Xiàn12,109
Mèngyàn Zhèn孟彦镇TownLípíng Xiàn10,572
Píngzhài Xiāng平寨乡Rural TownshipLípíng Xiàn8,165
Shàngchóng Zhèn尚重镇TownLípíng Xiàn21,425
Shuāngjiāng Zhèn双江镇TownLípíng Xiàn16,773
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownLípíng Xiàn26,827
Shùnhuà Yáozú Xiāng顺化瑶族乡Rural TownshipLípíng Xiàn3,589
Yándòng Zhèn岩洞镇TownLípíng Xiàn10,506
Yŏngcóng Zhèn永从镇TownLípíng Xiàn13,670
Zhàoxīng Zhèn肇兴镇TownLípíng Xiàn16,737
Zhōngcháo Zhèn中潮镇TownLípíng Xiàn22,129

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.