Home
Show Map

China: Púyáng Shì (Hénán)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Púyáng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fàn Xiàn范县County469,874
Huálóng Qū [incl. Púyáng Industrial Park, Púyáng Economic and Technological Development Zone]华龙区District655,674
Nánlè Xiàn南乐县County458,487
Púyáng Xiàn濮阳县County1,046,654
Qīngfēng Xiàn清丰县County635,927
Táiqián Xiàn台前县County332,124
Púyáng Shì濮阳市Prefecture-level City3,598,740

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Púyáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāgōngqiáo Zhèn八公桥镇TownPúyáng Xiàn56,657
Báigāng Xiāng白罡乡Rural TownshipPúyáng Xiàn32,672
Báiyīgé Xiāng白衣阁乡Rural TownshipFàn Xiàn37,245
Chángqìnglù Jiēdào长庆路街道Urban SubdistrictHuálóng Qū20,581
Chéngguān Zhèn城关镇TownQīngfēng Xiàn55,784
Chéngguān Zhèn城关镇TownNánlè Xiàn55,062
Chéngguān Zhèn城关镇TownFàn Xiàn43,382
Chéngguān Zhèn城关镇TownTáiqián Xiàn48,997
Chéngguān Zhèn城关镇TownPúyáng Xiàn104,994
Chénzhuāng Zhèn陈庄镇TownFàn Xiàn34,666
Dàliú Xiāng大流乡Rural TownshipQīngfēng Xiàn30,502
Dàqìnglù Jiēdào大庆路街道Urban SubdistrictHuálóng Qū33,382
Dàtún Xiāng大屯乡Rural TownshipQīngfēng Xiàn33,595
Dăyúchén Zhèn打渔陈镇TownTáiqián Xiàn45,148
Fúkān Zhèn福堪镇TownNánlè Xiàn41,995
Gāobăo Xiāng高堡乡Rural TownshipQīngfēng Xiàn35,195
Gāomătóu Zhèn高码头镇TownFàn Xiàn35,766
Gŏngyíng Xiāng巩营乡Rural TownshipQīngfēng Xiàn33,671
Gŭchéng Xiāng古城乡Rural TownshipQīngfēng Xiàn33,942
Gùchéng Zhèn固城镇TownQīngfēng Xiàn32,710
Gŭjīnlóu Zhèn谷金楼镇TownNánlè Xiàn33,037
Hăitōng Xiāng海通乡Rural TownshipPúyáng Xiàn49,632
Háncūn Zhèn韩村镇TownQīngfēng Xiàn35,508
Hánzhāng Zhèn韩张镇TownNánlè Xiàn30,185
Hòufāng Xiāng后方乡Rural TownshipTáiqián Xiàn30,852
Hòumiào Zhèn侯庙镇TownTáiqián Xiàn50,809
Huángfǔ Jiēdào皇甫街道Urban SubdistrictHuálóng Qū18,700
Huánghélù Jiēdào黄河路街道Urban SubdistrictHuálóng Qū42,764
Hùbùzhài Xiāng户部寨镇Rural TownshipPúyáng Xiàn46,736
Húcūn Xiāng胡村乡Rural TownshipHuálóng Qū58,126
Húzhuàng Zhèn胡状镇TownPúyáng Xiàn48,926
Jiāhé Xiāng夹河乡Rural TownshipTáiqián Xiàn26,971
Jiànshèlù Jiēdào建设路街道Urban SubdistrictHuálóng Qū40,414
Jìndégù Xiāng近德固乡Rural TownshipNánlè Xiàn30,626
Kāifāqū Jiēdào开发区街道Township-like AreaHuálóng Qū25,621
Kūnwú Jiēdào昆吾街道Urban SubdistrictHuálóng Qū26,308
Lángzhōng Xiāng郎中乡Rural TownshipPúyáng Xiàn51,027
Liángcūn Xiāng梁村乡Rural TownshipNánlè Xiàn43,006
Liángzhuāng Zhèn梁庄镇TownPúyáng Xiàn45,356
Liŭgé Zhèn柳格镇TownQīngfēng Xiàn36,755
Liùtă Xiāng六塔乡Rural TownshipQīngfēng Xiàn33,973
Liŭtún Zhèn柳屯镇TownPúyáng Xiàn79,551
Líyuán Xiāng梨园乡Rural TownshipPúyáng Xiàn36,863
Lóngwángzhuāng Zhèn龙王庄镇TownFàn Xiàn43,964
Lŭhé Zhèn鲁河镇TownPúyáng Xiàn48,155
Lùjí Xiāng陆集乡Rural TownshipFàn Xiàn31,870
Măcūn Xiāng马村乡Rural TownshipQīngfēng Xiàn38,678
Mălóu Zhèn马楼镇TownTáiqián Xiàn45,479
Măzhuāngqiáo Zhèn马庄桥镇TownQīngfēng Xiàn23,970
Mèngkē Xiāng孟轲乡Rural TownshipHuálóng Qū31,024
Púchéng Zhèn濮城镇TownFàn Xiàn54,467
Qiānkŏu Zhèn千口镇TownNánlè Xiàn36,732
Qīnghétóu Xiāng清河头乡Rural TownshipPúyáng Xiàn45,740
Qīngshuĭhé Xiāng清水河乡Rural TownshipTáiqián Xiàn29,753
Qìngzŭ Zhèn庆祖镇TownPúyáng Xiàn55,663
Qúcūn Xiāng渠村乡Rural TownshipPúyáng Xiàn41,062
Rénmínlù Jiēdào人民路街道Urban SubdistrictHuálóng Qū29,342
Rènqiūlù Jiēdào任丘路街道Urban SubdistrictHuálóng Qū8,571
Shènglìlù Jiēdào胜利路街道Urban SubdistrictHuálóng Qū39,244
Shuāngmiào Xiāng双庙乡Rural TownshipQīngfēng Xiàn34,527
Sìzhuāng Xiāng寺庄乡Rural TownshipNánlè Xiàn46,697
Sūnkŏu Zhèn孙口镇TownTáiqián Xiàn28,035
Wángchēnggù Zhèn王称固镇TownPúyáng Xiàn44,597
Wánglóu Zhèn王楼镇TownFàn Xiàn30,783
Wángzhù Zhèn王助镇TownHuálóng Qū45,608
Wăwūtóu Zhèn瓦屋头镇TownQīngfēng Xiàn50,559
Wénliú Zhèn文留镇TownPúyáng Xiàn71,486
Wúbà Zhèn吴坝镇TownTáiqián Xiàn26,080
Wŭxīng Xiāng五星乡Rural TownshipPúyáng Xiàn43,674
Xiānzhuāng Zhèn仙庄镇TownQīngfēng Xiàn43,135
Xíchéng Xiāng习城乡Rural TownshipPúyáng Xiàn43,311
Xīnxí Zhèn新习镇TownHuálóng Qū50,762
Xīnzhuāng Zhèn辛庄镇TownFàn Xiàn44,610
Xīshào Xiāng西邵乡Rural TownshipNánlè Xiàn39,883
Xúzhèn Zhèn徐镇镇TownPúyáng Xiàn51,466
Yáncūnpū Xiāng颜村铺乡Rural TownshipFàn Xiàn32,179
Yángcūn Xiāng杨村乡Rural TownshipNánlè Xiàn27,502
Yángjí Xiāng杨集乡Rural TownshipFàn Xiàn45,816
Yángshào Zhèn阳邵镇TownQīngfēng Xiàn44,916
Yuáncūn Zhèn元村镇TownNánlè Xiàn41,420
Yuècūn Zhèn岳村镇TownHuálóng Qū39,463
Zhāngguŏtún Zhèn张果屯镇TownNánlè Xiàn32,342
Zhāngzhuāng Zhèn张庄镇TownFàn Xiàn35,126
Zhĭfáng Xiāng纸房乡Rural TownshipQīngfēng Xiàn38,507
Zhōngyuánlù Jiēdào中原路街道Urban SubdistrictHuálóng Qū33,096
Zhōngyuán Yóutián Jiēdào中原油田街道Township-like AreaHuálóng Qū112,668
Zi'àn Zhèn子岸镇TownPúyáng Xiàn49,086

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).