Home
Show Map

Rŭzhōu Shì

County-level City in Píngdĭngshān Shì (Hénán)

County-level City

The population of Rŭzhōu Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Rŭzhōu Shì汝州市County-level City927,934
Píngdĭngshān Shì平顶山市Prefecture-level City4,904,701

Contents: Townships

The population of the townships in Rŭzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàyù Zhèn大峪镇TownRŭzhōu Shì20,681
Fēngxuélù Jiēdào风穴路街道Urban SubdistrictRŭzhōu Shì36,659
Jiāocūn Zhèn焦村镇TownRŭzhōu Shì20,471
Jìliào Zhèn寄料镇TownRŭzhōu Shì52,982
Língtóu Zhèn陵头镇TownRŭzhōu Shì43,638
Línrŭ Zhèn临汝镇TownRŭzhōu Shì58,809
Măngchuān Zhèn蟒川镇TownRŭzhōu Shì57,478
Méishān Jiēdào煤山街道Urban SubdistrictRŭzhōu Shì54,423
Miàoxià Zhèn庙下镇TownRŭzhōu Shì63,876
Mǐmiào Zhèn [Shàngzhuāng Xiāng]米庙镇TownRŭzhōu Shì41,324
Qílĭng Xiāng骑岭乡Rural TownshipRŭzhōu Shì41,316
Rŭnán Jiēdào汝南街道Urban SubdistrictRŭzhōu Shì35,303
Wángzhài Xiāng王寨乡Rural TownshipRŭzhōu Shì42,048
Wēnquán Zhèn温泉镇TownRŭzhōu Shì50,753
Xiàdiàn Zhèn夏店镇TownRŭzhōu Shì27,455
Xiăotún Zhèn小屯镇TownRŭzhōu Shì84,941
Xĭ'ĕrhé Jiēdào洗耳河街道Urban SubdistrictRŭzhōu Shì40,789
Yánglóu Zhèn杨楼镇TownRŭzhōu Shì55,845
Zhĭfāng Zhèn纸坊镇TownRŭzhōu Shì60,791
Zhōnglóu Jiēdào钟楼街道Urban SubdistrictRŭzhōu Shì38,352

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).