Home
Show Map

Yè Xiàn

County in Píngdĭngshān Shì (Hénán)

County

The population of Yè Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yè Xiàn [incl. Píngdǐngshān High-tech Industrial Development Zone (parts)]叶县County777,203
Píngdĭngshān Shì平顶山市Prefecture-level City4,904,701

Contents: Townships

The population of the townships in Yè Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băo'ān Zhèn保安镇TownYè Xiàn32,176
Chángcūn Zhèn常村镇TownYè Xiàn36,693
Dènglĭ Xiāng邓李乡Rural TownshipYè Xiàn39,289
Gōngdiàn Zhèn龚店镇TownYè Xiàn50,851
Hóngzhuāngyáng Zhèn洪庄杨镇TownYè Xiàn33,297
Jiǔlóng Jiēdào [Chéngguān Xiāng]九龙街道Urban SubdistrictYè Xiàn69,007
Kūnyáng Jiēdào昆阳街道Urban SubdistrictYè Xiàn50,437
Liáncūn Zhèn廉村镇TownYè Xiàn54,740
Lóngquán Xiāng龙泉乡Rural TownshipYè Xiàn44,654
Măzhuāng Huízú Xiāng马庄回族乡Rural TownshipYè Xiàn10,874
Rèndiàn Zhèn任店镇TownYè Xiàn59,748
Shuĭzhài Xiāng水寨乡Rural TownshipYè Xiàn30,779
Tiánzhuāng Xiāng田庄乡Rural TownshipYè Xiàn36,292
Xiàlĭ Xiāng夏李乡Rural TownshipYè Xiàn40,919
Xiāntái Zhèn仙台镇TownYè Xiàn50,921
Xīndiàn Zhèn辛店镇TownYè Xiàn47,277
Yèyì Zhèn叶邑镇TownYè Xiàn58,483
Zūnhuàdiàn Zhèn遵化店镇TownYè Xiàn30,766

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).