Home
Show Map

China: Píngdĭngshān Shì (Hénán)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Píngdĭngshān Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Băofēng Xiàn宝丰县County490,269
Jiá Xiàn郏县County571,524
Lŭshān Xiàn鲁山县County789,901
Rŭzhōu Shì汝州市County-level City927,934
Shílóng Qū石龙区District54,912
Wèidōng Qū [incl. Píngdǐngshān High-tech Industrial Development Zone (parts)]卫东区District302,603
Wŭgāng Shì舞钢市County-level City313,828
Xīnhuá Qū [incl. Xīnxiāng Economic and Technological Development Zone, Píngdǐngshān Demonstration Zone]新华区District389,866
Yè Xiàn [incl. Píngdǐngshān High-tech Industrial Development Zone (parts)]叶县County777,203
Zhànhé Qū湛河区District286,661
Píngdĭngshān Shì平顶山市Prefecture-level City4,904,701

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Píngdĭngshān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānliáng Zhèn安良镇TownJiá Xiàn54,076
Báimiào Xiāng白庙乡Rural TownshipJiá Xiàn31,697
Băo'ān Zhèn保安镇TownYè Xiàn32,176
Bātái Zhèn八台镇TownWŭgāng Shì26,466
Bĕidù Jiēdào北渡街道Urban SubdistrictZhànhé Qū45,704
Bĕihuánlù Jiēdào北环路街道Urban SubdistrictWèidōng Qū22,379
Bèizī Xiāng背孜乡Rural TownshipLŭshān Xiàn19,872
Bīnhú Guănwĕihuì滨湖管委会Township-like AreaXīnhuá Qū18,957
Cāngtóu Xiāng仓头乡Rural TownshipLŭshān Xiàn23,766
Cáozhèn Xiāng曹镇乡Rural TownshipZhànhé Qū51,816
Chángcūn Zhèn常村镇TownYè Xiàn36,693
Chángqiáo Zhèn长桥镇TownJiá Xiàn52,110
Chéngguān Zhèn城关镇TownBăofēng Xiàn56,151
Cíbā Zhèn茨芭镇TownJiá Xiàn46,807
Dàyíng Zhèn大营镇TownBăofēng Xiàn63,628
Dàyù Zhèn大峪镇TownRŭzhōu Shì20,681
Dènglĭ Xiāng邓李乡Rural TownshipYè Xiàn39,289
Dōng'ānlù Jiēdào东安路街道Urban SubdistrictWèidōng Qū33,155
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictJiá Xiàn16,194
Dōnggāohuáng Jiēdào东高皇街道Urban SubdistrictWèidōng Qū26,605
Dōnggōngrénzhèn Jiēdào东工人镇街道Urban SubdistrictWèidōng Qū14,531
Dōnghuánlù Jiēdào东环路街道Urban SubdistrictWèidōng Qū39,056
Dŏngzhōu Xiāng董周乡Rural TownshipLŭshān Xiàn42,690
Fēngxuélù Jiēdào风穴路街道Urban SubdistrictRŭzhōu Shì36,659
Gāoyánglù Jiēdào高阳路街道Urban SubdistrictZhànhé Qū7,957
Gāozhuāng Jiēdào高庄街道Urban SubdistrictShílóng Qū20,842
Gōngdiàn Zhèn龚店镇TownYè Xiàn50,851
Guānghuálù Jiēdào光华路街道Urban SubdistrictWèidōng Qū17,067
Guăngkuòtiāndì Xiāng广阔天地乡Rural TownshipJiá Xiàn14,002
Guāngmínglù Jiēdào光明路街道Urban SubdistrictXīnhuá Qū39,633
Guānyīnsì Xiāng观音寺乡Rural TownshipLŭshān Xiàn20,438
Gŭnziyíng Xiāng滚子营乡Rural TownshipLŭshān Xiàn57,905
Hóngyīng Jiēdào鸿鹰街道Urban SubdistrictWèidōng Qū33,090
Hóngzhuāngyáng Zhèn洪庄杨镇TownYè Xiàn33,297
Huángdào Zhèn黄道镇TownJiá Xiàn18,017
Huángtái Jiēdào皇台街道Urban SubdistrictWèidōng Qū8,391
Húbīnlù Jiēdào湖滨路街道Urban SubdistrictXīnhuá Qū34,737
Huìyuán Jiēdào汇源街道Urban SubdistrictLŭshān Xiàn26,403
Jiànshèlù Jiēdào建设路街道Urban SubdistrictWèidōng Qū42,395
Jiāocūn Zhèn焦村镇TownRŭzhōu Shì20,471
Jiāodiàn Zhèn焦店镇TownXīnhuá Qū16,757
Jìliào Zhèn寄料镇TownRŭzhōu Shì52,982
Jiŭlĭshān Jiēdào九里山街道Urban SubdistrictZhànhé Qū45,354
Jiǔlóng Jiēdào [Chéngguān Xiāng]九龙街道Urban SubdistrictYè Xiàn69,007
Kuànggōnglù Jiēdào矿工路街道Urban SubdistrictXīnhuá Qū41,780
Kuàngjiàn Jiēdào矿建街道Urban SubdistrictWŭgāng Shì4,829
Kūnyáng Jiēdào昆阳街道Urban SubdistrictYè Xiàn50,437
Liáncūn Zhèn廉村镇TownYè Xiàn54,740
Liángwā Zhèn梁洼镇TownLŭshān Xiàn30,727
Lĭkŏu Zhèn李口镇TownJiá Xiàn24,317
Língtóu Zhèn陵头镇TownRŭzhōu Shì43,638
Línrŭ Zhèn临汝镇TownRŭzhōu Shì58,809
Lĭzhuāng Xiāng李庄乡Rural TownshipBăofēng Xiàn26,418
Lónghé Jiēdào龙河街道Urban SubdistrictShílóng Qū8,096
Lóngquán Xiāng龙泉乡Rural TownshipYè Xiàn44,654
Lóngshān Jiēdào龙山街道Urban SubdistrictJiá Xiàn76,816
Lóngxīng Jiēdào龙兴街道Urban SubdistrictShílóng Qū11,288
Lùfēng Jiēdào露峰街道Urban SubdistrictLŭshān Xiàn29,026
Lŭyáng Jiēdào鲁阳街道Urban SubdistrictLŭshān Xiàn28,735
Mălóu Xiāng马楼乡Rural TownshipLŭshān Xiàn77,482
Măngchuān Zhèn蟒川镇TownRŭzhōu Shì57,478
Măzhuāng Huízú Xiāng马庄回族乡Rural TownshipYè Xiàn10,874
Măzhuāng Jiēdào马庄街道Urban SubdistrictZhànhé Qū39,992
Méishān Jiēdào煤山街道Urban SubdistrictRŭzhōu Shì54,423
Miàojiē Xiāng庙街乡Rural TownshipWŭgāng Shì14,429
Miàoxià Zhèn庙下镇TownRŭzhōu Shì63,876
Mǐmiào Zhèn [Shàngzhuāng Xiāng]米庙镇TownRŭzhōu Shì41,324
Nánhuánlù Jiēdào南环路街道Urban SubdistrictZhànhé Qū37,576
Nàodiàn Zhèn闹店镇TownBăofēng Xiàn35,707
Qiányíng Xiāng前营乡Rural TownshipBăofēng Xiàn27,250
Qílĭng Xiāng骑岭乡Rural TownshipRŭzhōu Shì41,316
Qīnggōnglù Jiēdào轻工路街道Urban SubdistrictZhànhé Qū38,958
Qīngshíshān Jiēdào青石山街道Urban SubdistrictXīnhuá Qū8,538
Qíntái Jiēdào琴台街道Urban SubdistrictLŭshān Xiàn38,750
Rànghé Xiāng让河乡Rural TownshipLŭshān Xiàn42,923
Rèndiàn Zhèn任店镇TownYè Xiàn59,748
Rénmínlù Jiēdào人民路街道Urban SubdistrictShílóng Qū14,686
Rŭnán Jiēdào汝南街道Urban SubdistrictRŭzhōu Shì35,303
Shàngdiàn Zhèn尚店镇TownWŭgāng Shì39,225
Shāngjiŭwù Zhèn商酒务镇TownBăofēng Xiàn39,887
Shíqiáo Zhèn石桥镇TownBăofēng Xiàn40,174
Shŭguāngjiē Jiēdào曙光街街道Urban SubdistrictXīnhuá Qū45,181
Shuĭzhài Xiāng水寨乡Rural TownshipYè Xiàn30,779
Sìkēshù Xiāng四棵树乡Rural TownshipLŭshān Xiàn13,628
Sìpō Jiēdào寺坡街道Urban SubdistrictWŭgāng Shì27,727
Tángjiē Zhèn堂街镇TownJiá Xiàn45,055
Tiánzhuāng Xiāng田庄乡Rural TownshipYè Xiàn36,292
Tiĕlù Jiēdào铁路街道Urban SubdistrictBăofēng Xiàn6,541
Tiĕshān Jiēdào铁山街道Urban SubdistrictWŭgāng Shì22,617
Tuánchéng Xiāng团城乡Rural TownshipLŭshān Xiàn12,152
Wángjí Xiāng王集乡Rural TownshipJiá Xiàn39,440
Wángzhài Xiāng王寨乡Rural TownshipRŭzhōu Shì42,048
Wăwū Zhèn瓦屋镇TownLŭshān Xiàn26,368
Wēnquán Zhèn温泉镇TownRŭzhōu Shì50,753
Wŭgōng Xiāng武功乡Rural TownshipWŭgāng Shì24,738
Wŭyīlù Jiēdào五一路街道Urban SubdistrictWèidōng Qū34,982
Xiàdiàn Zhèn夏店镇TownRŭzhōu Shì27,455
Xiàlĭ Xiāng夏李乡Rural TownshipYè Xiàn40,919
Xiāngshān Guănwĕihuì香山管委会Township-like AreaXīnhuá Qū25,696
Xiāntái Zhèn仙台镇TownYè Xiàn50,921
Xiàoqí Xiāng肖旗乡Rural TownshipBăofēng Xiàn34,755
Xiăotún Zhèn小屯镇TownRŭzhōu Shì84,941
Xiàtāng Zhèn下汤镇TownLŭshān Xiàn29,659
Xĭ'ĕrhé Jiēdào洗耳河街道Urban SubdistrictRŭzhōu Shì40,789
Xīgāohuáng Jiēdào西高皇街道Urban SubdistrictXīnhuá Qū10,875
Xīndiàn Zhèn辛店镇TownYè Xiàn47,277
Xīnjí Xiāng辛集乡Rural TownshipLŭshān Xiàn51,208
Xīnxīnjiē Jiēdào新新街街道Urban SubdistrictXīnhuá Qū30,578
Xióngbèi Xiāng熊背乡Rural TownshipLŭshān Xiàn18,235
Xīshìchăng Jiēdào西市场街道Urban SubdistrictXīnhuá Qū36,418
Xuēdiàn Zhèn薛店镇TownJiá Xiàn65,460
Yākŏu Jiēdào垭口街道Urban SubdistrictWŭgāng Shì20,212
Yánglóu Zhèn杨楼镇TownRŭzhōu Shì55,845
Yángzhuāng Xiāng杨庄乡Rural TownshipWŭgāng Shì25,805
Yángzhuāng Zhèn杨庄镇TownBăofēng Xiàn54,470
Yáomèng Jiēdào姚孟街道Urban SubdistrictZhànhé Qū19,304
Yáoshān Zhèn尧山镇TownLŭshān Xiàn17,642
Yáozhuāng Huízú Xiāng姚庄回族乡Rural TownshipJiá Xiàn7,264
Yèyì Zhèn叶邑镇TownYè Xiàn58,483
Yīngbīn Guănwĕihuì应滨管委会Township-like AreaXīnhuá Qū11,925
Yĭnjí Zhèn尹集镇TownWŭgāng Shì23,419
Yōuyuèlù Jiēdào优越路街道Urban SubdistrictWèidōng Qū30,952
Yuànlĭng Jiēdào院岭街道Urban SubdistrictWŭgāng Shì12,108
Zăolín Zhèn枣林镇TownWŭgāng Shì46,810
Zhāngbāqiáo Zhèn张八桥镇TownBăofēng Xiàn32,372
Zhāngdiàn Xiāng张店乡Rural TownshipLŭshān Xiàn34,312
Zhāngguānyíng Zhèn张官营镇TownLŭshān Xiàn52,217
Zhāngliáng Zhèn张良镇TownLŭshān Xiàn45,022
Zhànhé Bĕilù Jiēdào湛河北路街道Urban SubdistrictXīnhuá Qū20,638
Zhàocūn Zhèn赵村镇TownLŭshān Xiàn24,312
Zhāopíng Táikùqū Xiāng昭平台库区乡Rural TownshipLŭshān Xiàn26,429
Zhàozhuāng Zhèn赵庄镇TownBăofēng Xiàn35,477
Zhāyuán Xiāng渣元乡Rural TownshipJiá Xiàn32,622
Zhĭfāng Zhèn纸坊镇TownRŭzhōu Shì60,791
Zhìyáng Zhèn滍阳镇TownXīnhuá Qū26,661
Zhōnglóu Jiēdào钟楼街道Urban SubdistrictRŭzhōu Shì38,352
Zhŏngtóu Zhèn冢头镇TownJiá Xiàn47,647
Zhōngxīnglù Jiēdào中兴路街道Urban SubdistrictXīnhuá Qū21,492
Zhōuzhuāng Zhèn周庄镇TownBăofēng Xiàn37,439
Zhūlán Jiēdào朱兰街道Urban SubdistrictWŭgāng Shì25,443
Zūnhuàdiàn Zhèn遵化店镇TownYè Xiàn30,766

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).