Home
Show Map

Fú'ān Shì

County-level City in Níngdé Shì (Fújiàn)

County-level City

The population of Fú'ān Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fú'ān Shì福安市County-level City563,640
Níngdé Shì宁德市Prefecture-level City2,821,996

Contents: Townships

The population of the townships in Fú'ān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bănzhōng Shēzú Xiāng坂中畲族乡Rural TownshipFú'ān Shì11,972
Chéngbĕi Jiēdào城北街道Urban SubdistrictFú'ān Shì80,888
Chéngnán Jiēdào城南街道Urban SubdistrictFú'ān Shì37,913
Chéngyáng Zhèn城阳镇TownFú'ān Shì27,883
Fànkēng Xiāng范坑乡Rural TownshipFú'ān Shì15,180
Fú'ān Shēzú Kāifāqū福安畲族开发区Township-like AreaFú'ān Shì1,485
Gāntáng Zhèn [incl. Luōjiāng Jiēdào (parts)]甘棠镇TownFú'ān Shì41,772
Kāngcuò Shēzú Xiāng康厝畲族乡Rural TownshipFú'ān Shì16,732
Mùyáng Zhèn穆阳镇TownFú'ān Shì13,248
Mùyún Shēzú Xiāng穆云畲族乡Rural TownshipFú'ān Shì19,536
Sàiqí Kāifāqū赛岐开发区Township-like AreaFú'ān Shì16,328
Sàiqí Zhèn [incl. Luōjiāng Jiēdào (parts)]赛岐镇TownFú'ān Shì52,807
Shàngbáishí Zhèn上白石镇TownFú'ān Shì12,397
Shèkŏu Zhèn社口镇TownFú'ān Shì14,147
Sōngluó Xiāng松罗乡Rural TownshipFú'ān Shì9,522
Tántóu Zhèn潭头镇TownFú'ān Shì16,884
Wānwù Gōngyè Jízhōngqū [Wanwu Industrial Concentration Zone]湾坞工业集中区Township-like AreaFú'ān Shì7,162
Wānwù Zhèn湾坞镇TownFú'ān Shì33,044
Xiàbáishí Zhèn下白石镇TownFú'ān Shì35,455
Xiăoyáng Zhèn晓阳镇TownFú'ān Shì6,781
Xībĭng Zhèn溪柄镇TownFú'ān Shì22,945
Xītán Zhèn溪潭镇TownFú'ān Shì23,220
Xīwĕi Zhèn溪尾镇TownFú'ān Shì10,701
Yángtóu Jiēdào阳头街道Urban SubdistrictFú'ān Shì35,638

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.