Home
Show Map

Jīnchuān Xiàn

County in Ngawa Prefecture (Sìchuān)

County

The population of Jīnchuān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jīnchuān Xiàn金川县County65,976
Ābà Zàngzú Qiāngzú Zìzhìzhōu [Ngawa]阿坝藏族羌族自治州Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture898,708

Contents: Townships

The population of the townships in Jīnchuān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ākēlĭ Xiāng阿科里乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn1,602
Ānníng Zhèn安宁镇TownJīnchuān Xiàn3,633
Dúsōng Xiāng独松乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn1,442
Érè Xiāng俄热乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn2,908
Èrgālĭ Xiāng二嘎里乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn2,599
Gē'ĕr Xiāng咯尔乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn4,711
Guānyīnqiáo Zhèn观音桥镇TownJīnchuān Xiàn2,282
Hédōng Xiāng河东乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn1,046
Héxī Xiāng河西乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn2,779
Jímù Xiāng集沐乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn1,659
Jīnchuān Zhèn金川镇TownJīnchuān Xiàn15,830
Kǎlājiǎo Xiāng卡拉脚乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn985
Kăsā Xiāng卡撒乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn4,082
Lèwū Zhèn勒乌镇TownJīnchuān Xiàn2,698
Mă'ĕrbāng Xiāng马尔邦乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn1,262
Mănài Zhèn马奈镇TownJīnchuān Xiàn895
Máorì Xiāng毛日乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn2,234
Qìngníng Xiāng庆宁乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn1,940
Sāwăjiăo Xiāng撒瓦脚乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn925
Shā'ĕr Xiāng沙耳乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn5,631
Tàiyánghé Xiāng太阳河乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn643
Wànlín Xiāng万林乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn1,619
Zēngdá Xiāng曾达乡Rural TownshipJīnchuān Xiàn2,571

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).