Home
Show Map

Zhènpíng Xiàn

County in Nányáng Shì (Hénán)

County

The population of Zhènpíng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zhènpíng Xiàn镇平县County859,564
Nányáng Shì南阳市Prefecture-level City10,263,660

Contents: Townships

The population of the townships in Zhènpíng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānzìyíng Zhèn安字营镇TownZhènpíng Xiàn44,928
Cháopō Zhèn晁陂镇TownZhènpíng Xiàn41,360
Èrlóng Xiāng二龙乡Rural TownshipZhènpíng Xiàn11,457
Gāoqiū Zhèn高丘镇TownZhènpíng Xiàn50,595
Guōzhuāng Huízú Xiāng郭庄回族乡Rural TownshipZhènpíng Xiàn7,816
Hòují Zhèn侯集镇TownZhènpíng Xiàn48,771
Jiăsòng Zhèn贾宋镇TownZhènpíng Xiàn48,740
Lăozhuāng Zhèn老庄镇TownZhènpíng Xiàn31,301
Liŭquánpū Zhèn柳泉铺镇TownZhènpíng Xiàn28,469
Lúyī Zhèn卢医镇TownZhènpíng Xiàn26,176
Măzhuāng Xiāng马庄乡Rural TownshipZhènpíng Xiàn24,459
Nièyáng Jiēdào涅阳街道Urban SubdistrictZhènpíng Xiàn103,275
Péngyíng Zhèn彭营镇TownZhènpíng Xiàn46,240
Qŭtún Zhèn曲屯镇TownZhènpíng Xiàn24,109
Shífósì Zhèn石佛寺镇TownZhènpíng Xiàn58,548
Wánggăng Xiāng王岗乡Rural TownshipZhènpíng Xiàn22,341
Xuĕfēng Jiēdào雪枫街道Urban SubdistrictZhènpíng Xiàn30,857
Yángyíng Zhèn杨营镇TownZhènpíng Xiàn47,245
Yùdū Jiēdào玉都街道Urban SubdistrictZhènpíng Xiàn47,396
Zăoyuán Zhèn枣园镇TownZhènpíng Xiàn34,233
Zhānglín Zhèn张林镇TownZhènpíng Xiàn50,182
Zhēshān Zhèn遮山镇TownZhènpíng Xiàn31,066

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).