Home
Show Map

Xīchōng Xiàn

County in Nánchōng Shì (Sìchuān)

County

The population of Xīchōng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xīchōng Xiàn西充县County513,746
Nánchōng Shì南充市Prefecture-level City6,278,614

Contents: Townships

The population of the townships in Xīchōng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chánglín Zhèn常林镇TownXīchōng Xiàn21,214
Chēlóng Xiāng车龙乡Rural TownshipXīchōng Xiàn13,574
Dàilín Xiāng岱林乡Rural TownshipXīchōng Xiàn6,702
Dàquán Zhèn大全镇TownXīchōng Xiàn10,749
Dōngdài Xiāng东岱乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,858
Dōngtài Xiāng东太乡Rural TownshipXīchōng Xiàn10,725
Duōfú Zhèn多扶镇TownXīchōng Xiàn16,188
Fènghé Xiāng凤和乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,174
Fèngmíng Zhèn凤鸣镇TownXīchōng Xiàn9,721
Fù'ān Xiāng复安乡Rural TownshipXīchōng Xiàn5,414
Fújūn Xiāng扶君乡Rural TownshipXīchōng Xiàn5,878
Gāoyuàn Zhèn高院镇TownXīchōng Xiàn12,846
Guānfèng Xiāng观凤乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,651
Guānwén Zhèn关文镇TownXīchōng Xiàn8,321
Guànyā Xiāng罐垭乡Rural TownshipXīchōng Xiàn9,456
Gŭlóu Zhèn古楼镇TownXīchōng Xiàn13,552
Hóngqiáo Xiāng宏桥乡Rural TownshipXīchōng Xiàn6,413
Huáguāng Xiāng华光乡Rural TownshipXīchōng Xiàn8,323
Huáishù Zhèn槐树镇TownXīchōng Xiàn11,040
Jìnchéng Jiēdào晋城街道Urban SubdistrictXīchōng Xiàn102,325
Jīnquán Xiāng金泉乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,634
Jīnshān Xiāng金山乡Rural TownshipXīchōng Xiàn5,354
Jīnyuán Xiāng金源乡Rural TownshipXīchōng Xiàn9,457
Liánchí Zhèn莲池镇TownXīchōng Xiàn6,897
Lĭqiáo Xiāng李桥乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,223
Mínglóng Zhèn鸣龙镇TownXīchōng Xiàn12,426
Qīnglóng Xiāng青龙乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,250
Qīngshī Zhèn青狮镇TownXīchōng Xiàn12,739
Rénhé Zhèn仁和镇TownXīchōng Xiàn12,359
Shuāngfèng Zhèn双凤镇TownXīchōng Xiàn16,662
Shuāngjiāng Xiāng双江乡Rural TownshipXīchōng Xiàn6,098
Shuāngluò Xiāng双洛乡Rural TownshipXīchōng Xiàn5,995
Tàipíng Zhèn太平镇TownXīchōng Xiàn12,262
Tóngdé Xiāng同德乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,632
Xiánglóng Xiāng祥龙乡Rural TownshipXīchōng Xiàn8,010
Xiānlín Zhèn仙林镇TownXīchōng Xiàn10,257
Xīniăn Xiāng西碾乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,328
Yìhé Xiāng义和乡Rural TownshipXīchōng Xiàn5,696
Yìxīng Zhèn义兴镇TownXīchōng Xiàn17,979
Yŏngqīng Xiāng永清乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,294
Zhànshān Xiāng占山乡Rural TownshipXīchōng Xiàn10,987
Zhōnglĭng Xiāng中岭乡Rural TownshipXīchōng Xiàn7,984
Zhōngnán Xiāng中南乡Rural TownshipXīchōng Xiàn4,474
Zĭyán Xiāng紫岩乡Rural TownshipXīchōng Xiàn8,625

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).