Home
Show Map

Ānduō Xiàn

County in Nagqu (Tibet)

County

The population of Ānduō Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānduō Xiàn [Amdo]安多县County37,802
Nàqŭ Shì [Nagqu]那曲市Prefecture-level City462,381

Contents: Townships

The population of the townships in Ānduō Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāngài Xiāng帮爱乡Rural TownshipĀnduō Xiàn1,923
Cuòmă Xiāng措玛乡Rural TownshipĀnduō Xiàn3,998
Duōmă Xiāng [in: Qīnghăi]多玛乡Rural TownshipĀnduō Xiàn1,685
Găngní Xiāng [in: Qīnghăi (partly)]岗尼乡Rural TownshipĀnduō Xiàn1,705
Măqŭ Xiāng [in: Qīnghăi]玛曲乡Rural TownshipĀnduō Xiàn2,486
Măróng Xiāng [in: Qīnghăi]玛荣乡Rural TownshipĀnduō Xiàn1,003
Pànèi Zhèn帕那镇TownĀnduō Xiàn5,963
Qiángmă Zhèn强玛镇TownĀnduō Xiàn4,461
Sèwù Xiāng [in: Qīnghăi (partly)]色务乡Rural TownshipĀnduō Xiàn943
Tānduī Xiāng滩堆乡Rural TownshipĀnduō Xiàn1,143
Yànshípíng Zhèn [in: Qīnghăi]雁石坪镇TownĀnduō Xiàn2,876
Zhāqŭ Xiāng扎曲乡Rural TownshipĀnduō Xiàn1,109
Zhārén Zhèn扎仁镇TownĀnduō Xiàn8,507

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Some townships that are located totally or partly in Qīnghăi province are administered by Nàqŭ Shì.