Home
Show Map

China: Nagqu (Tibet)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Nagqu (Nàqŭ Shì) (prefecture).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānduō Xiàn [Amdo]安多县County37,802
Bāngē Xiàn班戈县County36,842
Bāqīng Xiàn [Baqên]巴青县County48,284
Bĭrú Xiàn比如县County60,179
Jiālí Xiàn [Lhari]嘉黎县County32,356
Nièróng Xiàn [Nyainrong]聂荣县County32,376
Nímă Xiàn [Nyima]尼玛县County29,856
Sèní Qū [Nagqu; ← Nàqŭ Xiàn]色尼区District108,781
Shēnzhā Xiàn [Xainza]申扎县County20,285
Shuānghú Xiàn双湖县County10,500
Suŏ Xiàn [Sog]索县County43,621
Nàqŭ Shì [Nagqu]那曲市Prefecture-level City462,381

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Nagqu (Nàqŭ Shì).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āsuŏ Xiāng阿索乡Rural TownshipNímă Xiàn1,584
Āxiù Xiāng阿秀乡Rural TownshipBāqīng Xiàn2,262
Āzhā Zhèn阿扎镇TownJiālí Xiàn4,879
Báigā Xiāng白嘎乡Rural TownshipBĭrú Xiàn7,431
Báixióng Xiāng白雄乡Rural TownshipNièróng Xiàn3,749
Bālĭng Xiāng巴岭乡Rural TownshipShuānghú Xiàn1,499
Bāngài Xiāng帮爱乡Rural TownshipĀnduō Xiàn1,923
Băojí Xiāng保吉乡Rural TownshipBāngē Xiàn2,048
Bāqīng Xiāng巴青乡Rural TownshipBāqīng Xiàn2,520
Bāzhā Xiāng巴扎乡Rural TownshipShēnzhā Xiàn2,040
Bĕilā Zhèn北拉镇TownBāngē Xiàn4,656
Bĕntă Xiāng本塔乡Rural TownshipBāqīng Xiàn3,670
Bĭrú Zhèn比如镇TownBĭrú Xiàn10,709
Chádāng Xiāng [in: Qīnghăi (partly)]查当乡Rural TownshipNièróng Xiàn2,953
Cháqŭ Xiāng茶曲乡Rural TownshipBĭrú Xiàn5,557
Chìduō Xiāng赤多乡Rural TownshipSuŏ Xiàn2,991
Cuòduō Xiāng措多乡Rural TownshipJiālí Xiàn4,676
Cuòmă Xiāng措玛乡Rural TownshipĀnduō Xiàn3,998
Cuòzhéluómă Zhèn措折罗玛镇TownShuānghú Xiàn2,818
Cuòzhéqiángmă Xiāng措折强玛乡Rural TownshipShuānghú Xiàn1,092
Dáguŏ Xiāng达果乡Rural TownshipNímă Xiàn1,649
Dāngmùjiāng Xiāng [in: Qīnghăi (partly)]当木江乡Rural TownshipNièróng Xiàn2,817
Dáqián Xiāng达前乡Rural TownshipSèní Qū4,534
Dásà Xiāng达萨乡Rural TownshipSèní Qū8,098
Dátáng Xiāng达塘乡Rural TownshipBĭrú Xiàn7,025
Déqìng Zhèn德庆镇TownBāngē Xiàn3,698
Duōmă Xiāng [in: Qīnghăi]多玛乡Rural TownshipĀnduō Xiàn1,685
Duōmă Xiāng多玛乡Rural TownshipShuānghú Xiàn2,764
Éjiŭ Xiāng俄久乡Rural TownshipNímă Xiàn2,081
Gācuò Xiāng嘎措乡Rural TownshipShuānghú Xiàn537
Gāmĕi Xiāng嘎美乡Rural TownshipSuŏ Xiàn4,947
Gāmù Xiāng嘎木乡Rural TownshipSuŏ Xiàn2,155
Găngní Xiāng [in: Qīnghăi (partly)]岗尼乡Rural TownshipĀnduō Xiàn1,705
Găngqiè Xiāng岗切乡Rural TownshipBāqīng Xiàn4,089
Gēqún Xiāng鸽群乡Rural TownshipJiālí Xiàn2,292
Gòngrì Xiāng贡日乡Rural TownshipBāqīng Xiàn1,737
Gŭlù Zhèn古露镇TownSèní Qū3,695
Jiăgŭ Xiāng甲谷乡Rural TownshipNímă Xiàn1,871
Jiālí Zhèn嘉黎镇TownJiālí Xiàn3,455
Jiāngdá Xiāng江达乡Rural TownshipSuŏ Xiàn3,155
Jiāngmián Xiāng江绵乡Rural TownshipBāqīng Xiàn5,882
Jiāqín Xiāng加勤乡Rural TownshipSuŏ Xiàn4,983
Jiāqióng Zhèn佳琼镇TownBāngē Xiàn2,926
Jíwă Xiāng吉瓦乡Rural TownshipNímă Xiàn1,664
Jūncāng Xiāng军仓乡Rural TownshipNímă Xiàn1,398
Kǎ Xiāng [Qià Xiāng]卡乡Rural TownshipShēnzhā Xiàn1,565
Kŏngmă Xiāng孔玛乡Rural TownshipSèní Qū4,690
Láiduō Xiāng来多乡Rural TownshipNímă Xiàn1,902
Láomài Xiāng劳麦乡Rural TownshipSèní Qū3,127
Lāxī Zhèn拉西镇TownBāqīng Xiàn8,032
Liángqŭ Xiāng良曲乡Rural TownshipBĭrú Xiàn3,387
Líndī Xiāng林堤乡Rural TownshipJiālí Xiàn1,666
Luómă Zhèn罗玛镇TownSèní Qū6,572
Măibā Xiāng买巴乡Rural TownshipShēnzhā Xiàn1,383
Màidìkǎ Xiāng [Cuòlā Xiāng]麦地卡乡Rural TownshipJiālí Xiàn4,266
Măqián Xiāng马前乡Rural TownshipBāngē Xiàn2,187
Măqŭ Xiāng [in: Qīnghăi]玛曲乡Rural TownshipĀnduō Xiàn2,486
Măróng Xiāng [in: Qīnghăi]玛荣乡Rural TownshipĀnduō Xiàn1,003
Mărú Xiāng玛如乡Rural TownshipBāqīng Xiàn5,915
Măyuè Xiāng马跃乡Rural TownshipShēnzhā Xiàn1,829
Méndāng Xiāng门当乡Rural TownshipBāngē Xiàn4,737
Nàmeqiè Xiāng那么切乡Rural TownshipSèní Qū7,898
Nàqŭ Zhèn那曲镇TownSèní Qū50,530
Nièróng Zhèn聂荣镇TownNièróng Xiàn4,285
Nímă Xiāng尼玛乡Rural TownshipSèní Qū4,175
Nímă Xiāng尼玛乡Rural TownshipNièróng Xiàn4,480
Nímă Xiāng尼玛乡Rural TownshipBāngē Xiàn2,342
Nímă Zhèn尼玛镇TownNímă Xiàn6,943
Níwū Xiāng [Zhōngyù Xiāng]尼屋乡Rural TownshipJiālí Xiàn1,897
Pànèi Zhèn帕那镇TownĀnduō Xiàn5,963
Pŭbăo Zhèn普保镇TownBāngē Xiàn6,753
Qiángmă Zhèn强玛镇TownĀnduō Xiàn4,461
Qiàzé Xiāng恰则乡Rural TownshipBĭrú Xiàn1,467
Qīnglóng Xiāng青龙乡Rural TownshipBāngē Xiàn3,792
Rèwă Xiāng热瓦乡Rural TownshipSuŏ Xiàn2,566
Róngbù Zhèn荣布镇TownSuŏ Xiàn7,214
Róngduō Xiāng绒多乡Rural TownshipJiālí Xiàn3,161
Róngmă Xiāng荣玛乡Rural TownshipNímă Xiàn944
Ruòdá Xiāng若达乡Rural TownshipSuŏ Xiàn2,695
Sāngróng Xiāng桑荣乡Rural TownshipNièróng Xiàn1,835
Sèqìng Xiāng色庆乡Rural TownshipNièróng Xiàn5,142
Sèwù Xiāng [in: Qīnghăi (partly)]色务乡Rural TownshipĀnduō Xiàn943
Sèxióng Xiāng色雄乡Rural TownshipSèní Qū4,047
Shēnyà Xiāng申亚乡Rural TownshipNímă Xiàn1,691
Shēnzhā Zhèn申扎镇TownShēnzhā Xiàn4,296
Suŏxióng Xiāng索雄乡Rural TownshipNièróng Xiàn1,841
Tă'ĕrmă Xiāng塔尔玛乡Rural TownshipShēnzhā Xiàn3,405
Tānduī Xiāng滩堆乡Rural TownshipĀnduō Xiàn1,143
Wénbù Xiāng文部乡Rural TownshipNímă Xiàn1,850
Xiàguò Xiāng下过乡Rural TownshipShēnzhā Xiàn2,330
Xiàmă Xiāng夏玛乡Rural TownshipJiālí Xiàn4,178
Xiāngmào Xiāng香茂乡Rural TownshipSèní Qū6,402
Xiāngqŭ Xiāng香曲乡Rural TownshipBĭrú Xiàn5,144
Xiàqŭ Xiāng下曲乡Rural TownshipNièróng Xiàn3,383
Xiàqŭ Zhèn夏曲镇TownBĭrú Xiàn11,478
Xīchāng Xiāng西昌乡Rural TownshipSuŏ Xiàn3,130
Xiédé Xiāng协德乡Rural TownshipShuānghú Xiàn2,238
Xīnjí Xiāng新吉乡Rural TownshipBāngē Xiàn3,703
Xióngméi Zhèn雄梅镇TownShēnzhā Xiàn3,437
Yă'ān Zhèn雅安镇TownBāqīng Xiàn4,802
Yàlā Zhèn亚拉镇TownSuŏ Xiàn9,785
Yángxiù Xiāng羊秀乡Rural TownshipBĭrú Xiàn5,307
Yànshípíng Zhèn [in: Qīnghăi]雁石坪镇TownĀnduō Xiàn2,876
Yăqŭ Xiāng雅曲乡Rural TownshipShuānghú Xiàn1,051
Yŏngqŭ Xiāng [in: Qīnghăi (partly)]永曲乡Rural TownshipNièróng Xiàn1,891
Yóuqià Xiāng油恰乡Rural TownshipSèní Qū5,013
Zàngbĭ Xiāng藏比乡Rural TownshipJiālí Xiàn1,886
Zásè Zhèn杂色镇TownBāqīng Xiàn9,375
Zhālā Xiāng扎拉乡Rural TownshipBĭrú Xiàn2,674
Zhāqŭ Xiāng扎曲乡Rural TownshipĀnduō Xiàn1,109
Zhārén Zhèn扎仁镇TownĀnduō Xiàn8,507
Zhōngcāng Xiāng中仓乡Rural TownshipNímă Xiàn2,492
Zhuóní Xiāng卓尼乡Rural TownshipNímă Xiàn1,791
Zhuówă Xiāng卓瓦乡Rural TownshipNímă Xiàn1,996

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Some townships that are located totally or partly in Qīnghăi province are administered by Nàqŭ Shì.