Home
Show Map

China: Màomíng Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Màomíng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Diànbái Qū [Màogăng Qū]电白区District1,495,101
Gāozhōu Shì高州市County-level City1,288,665
Huàzhōu Shì化州市County-level City1,178,809
Màonán Qū茂南区District941,211
Xìnyí Shì信宜市County-level City913,708
Màomíng Shì茂名市Prefecture-level City5,817,494

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Màomíng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Áotóu Zhèn鳌头镇TownMàonán Qū70,459
Báishí Zhèn白石镇TownXìnyí Shì41,337
Băoguāng Jiēdào宝光街道Urban SubdistrictGāozhōu Shì68,763
Băowéi Zhèn宝圩镇TownHuàzhōu Shì16,418
Bĕijiè Zhèn北界镇TownXìnyí Shì55,298
Bóhè Zhèn博贺镇TownDiànbái Qū67,333
Bōyáng Zhèn播扬镇TownHuàzhōu Shì37,449
Cáojiāng Zhèn曹江镇TownGāozhōu Shì54,304
Chángpō Zhèn长坡镇TownGāozhōu Shì66,916
Chángqí Zhèn长岐镇TownHuàzhōu Shì41,753
Cháshān Zhèn茶山镇TownXìnyí Shì18,306
Chéncūn Jiēdào陈村街道Urban SubdistrictDiànbái Qū49,451
Chídòng Zhèn池洞镇TownXìnyí Shì48,955
Dàchéng Zhèn大成镇TownXìnyí Shì28,233
Dàjĭng Zhèn大井镇TownGāozhōu Shì38,029
Dànchăng Zhèn旦场镇TownDiànbái Qū59,457
Dàpō Zhèn大坡镇TownGāozhōu Shì50,730
Dáqiáo Zhèn笪桥镇TownHuàzhōu Shì35,398
Diànbái Yánchăng 电白盐场Township-like AreaDiànbái Qū2,086
Diànchéng Zhèn电城镇TownDiànbái Qū149,501
Dīngbăo Zhèn丁堡镇TownXìnyí Shì32,005
Dōng'àn Zhèn东岸镇TownGāozhōu Shì59,220
Dōngshān Jiēdào东山街道Urban SubdistrictHuàzhōu Shì56,996
Dōngzhèn Jiēdàobàn东镇街道Urban SubdistrictXìnyí Shì222,634
Fēnjiè Zhèn分界镇TownGāozhōu Shì40,407
Gāodì Jiēdào高地街道Urban SubdistrictDiànbái Qū31,350
Gāoshān Zhèn高山镇TownMàonán Qū16,750
Gēnzi Zhèn根子镇TownGāozhōu Shì50,084
Gōngguăn Zhèn公馆镇TownMàonán Qū63,792
Guāndù Jiēdàobàn官渡街道Urban SubdistrictMàonán Qū158,808
Guānqiáo Zhèn官桥镇TownHuàzhōu Shì41,564
Guānzhū Zhèn观珠镇TownDiànbái Qū80,041
Gŭdīng Zhèn古丁镇TownGāozhōu Shì24,191
Guìzi Zhèn贵子镇TownXìnyí Shì26,723
Hédōng Jiēdàobàn河东街道Urban SubdistrictMàonán Qū93,590
Héhuā Zhèn荷花镇TownGāozhōu Shì32,439
Héjiāng Zhèn合江镇TownHuàzhōu Shì71,753
Hépíng Nóngchăng和平农场Township-like AreaHuàzhōu Shì2,745
Héshuĭ Zhèn合水镇TownXìnyí Shì29,777
Hétáng Zhèn荷塘镇TownGāozhōu Shì25,491
Héxī Jiēdào河西街道Urban SubdistrictHuàzhōu Shì101,925
Héxī Jiēdàobàn河西街道Urban SubdistrictMàonán Qū23,849
Hóngfēng Nóngchăng红峰农场Township-like AreaHuàzhōu Shì3,966
Hóngguān Zhèn洪冠镇TownXìnyí Shì26,654
Hóngqí Jiēdàobàn红旗街道Urban SubdistrictMàonán Qū30,888
Hóngqí Nóngchăng红旗农场Township-like AreaXìnyí Shì2,895
Hóngyáng Nóngchăng红阳农场Township-like AreaHuàzhōu Shì1,424
Huáixiāng Zhèn怀乡镇TownXìnyí Shì56,936
Huánglĭng Zhèn黄岭镇TownDiànbái Qū31,655
Huŏxīng Nóngchăng火星农场Township-like AreaGāozhōu Shì2,137
Jiānghú Zhèn江湖镇TownHuàzhōu Shì19,837
Jiànjiāng Kāifāqū鉴江开发区Township-like AreaHuàzhōu Shì39,679
Jiànshè Nóngchăng建设农场Township-like AreaHuàzhōu Shì3,336
Jīnshān Jiēdào金山街道Urban SubdistrictGāozhōu Shì41,097
Jīntáng Zhèn金塘镇TownMàonán Qū60,774
Jīntóng Zhèn金垌镇TownXìnyí Shì43,263
Liángguāng Zhèn良光镇TownHuàzhōu Shì57,469
Lìgăng Zhèn丽岗镇TownHuàzhōu Shì39,722
Línchén Zhèn林尘镇TownHuàzhōu Shì56,048
Lĭngmén Zhèn岭门镇TownDiànbái Qū69,999
Líntóu Zhèn林头镇TownDiànbái Qū114,466
Luókēng Zhèn罗坑镇TownDiànbái Qū27,210
Lùtiān Kuàng Jiēdàobàn露天矿街道Urban SubdistrictMàonán Qū17,230
Mágăng Zhèn麻岗镇TownDiànbái Qū62,216
Măguì Zhèn马贵镇TownGāozhōu Shì25,221
Màonán Kāifāqū茂南开发区Township-like AreaMàonán Qū31,145
Mătà Zhèn马踏镇TownDiànbái Qū65,317
Mèihuā Zhèn袂花镇TownMàonán Qū40,844
Nàhuò Zhèn那霍镇TownDiànbái Qū49,645
Nánhăi Jiēdào南海街道Urban SubdistrictDiànbái Qū30,465
Nánshèng Jiēdào南盛街道Urban SubdistrictHuàzhōu Shì28,289
Nántáng Zhèn南塘镇TownGāozhōu Shì44,126
Nàwù Zhèn那务镇TownHuàzhōu Shì55,658
Pānzhōu Jiēdào潘州街道Urban SubdistrictGāozhōu Shì157,498
Píngdìng Zhèn平定镇TownHuàzhōu Shì74,912
Píngshān Zhèn平山镇TownGāozhōu Shì26,751
Píngtáng Zhèn平塘镇TownXìnyí Shì31,882
Pōxīn Zhèn坡心镇TownDiànbái Qū66,154
Qiánpái Zhèn钱排镇TownXìnyí Shì46,416
Qījìng Zhèn七迳镇TownDiànbái Qū61,374
Shāláng Zhèn沙琅镇TownDiànbái Qū64,804
Shāngé Zhèn山阁镇TownMàonán Qū31,037
Shānmĕi Jiēdào山美街道Urban SubdistrictGāozhōu Shì21,813
Shātián Zhèn沙田镇TownGāozhōu Shì27,625
Shāyuàn Zhèn沙院镇TownDiànbái Qū40,241
Shènglì Nóngchăng胜利农场Township-like AreaGāozhōu Shì1,394
Shēnzhèn Zhèn深镇镇TownGāozhōu Shì20,863
Shíbăn Zhèn石板镇TownGāozhōu Shì29,812
Shígŭ Zhèn石鼓镇TownGāozhōu Shì95,183
Shíwān Jiēdào石湾街道Urban SubdistrictHuàzhōu Shì38,605
Shízĭlĭng Jiēdào石仔岭街道Urban SubdistrictGāozhōu Shì44,090
Shŭguāng Nóngchăng曙光农场Township-like AreaDiànbái Qū5,761
Shuĭdōng Jiēdào水东街道Urban SubdistrictDiànbái Qū146,032
Shuĭfēng Nóngchăng水丰农场Township-like AreaDiànbái Qū2,177
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownXìnyí Shì50,022
Shùzĭ Zhèn树仔镇TownDiànbái Qū60,842
Sīhè Zhèn思贺镇TownXìnyí Shì27,191
Sìshuĭ Zhèn泗水镇TownGāozhōu Shì46,232
Tántóu Zhèn潭头镇TownGāozhōu Shì28,718
Tóngqìng Zhèn同庆镇TownHuàzhōu Shì56,312
Tuánjié Nóngchăng团结农场Township-like AreaGāozhōu Shì2,706
Wàngfū Zhèn望夫镇TownDiànbái Qū25,121
Wénlóu Zhèn文楼镇TownHuàzhōu Shì48,811
Xiádòng Zhèn霞洞镇TownDiànbái Qū85,602
Xiàguō Jiēdào下郭街道Urban SubdistrictHuàzhōu Shì40,027
Xiăoliáng Zhèn小良镇TownDiànbái Qū46,801
Xièjī Zhèn谢鸡镇TownGāozhōu Shì44,317
Xīn'ān Zhèn新安镇TownHuàzhōu Shì46,571
Xīnbăo Zhèn新宝镇TownXìnyí Shì25,252
Xīnhuá Jiēdàobàn新华街道Urban SubdistrictMàonán Qū11,534
Xīnhuá Nóngchăng新华农场Township-like AreaHuàzhōu Shì1,789
Xīnpō Zhèn新坡镇TownMàonán Qū36,699
Xīnshídài Nóngchăng新时代农场Township-like AreaHuàzhōu Shì3,709
Xīntóng Zhèn新垌镇TownGāozhōu Shì51,038
Yángjiăo Zhèn羊角镇TownMàonán Qū120,390
Yángméi Zhèn杨梅镇TownHuàzhōu Shì68,451
Yúntán Zhèn云潭镇TownGāozhōu Shì31,854
Zhànqián Jiēdàobàn站前街道Urban SubdistrictMàonán Qū79,575
Zhènjiāng Zhèn镇江镇TownGāozhōu Shì35,616
Zhènlóng Zhèn镇隆镇TownXìnyí Shì41,546
Zhènshèng Zhèn镇盛镇TownMàonán Qū53,847
Zhōngtóng Zhèn中垌镇TownHuàzhōu Shì88,193
Zhūshā Zhèn朱砂镇TownXìnyí Shì58,383

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).