Home
Show Map

Luòníng Xiàn

County in Luòyáng Shì (Hénán)

County

The population of Luòníng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Luòníng Xiàn洛宁县County421,262
Luòyáng Shì洛阳市Prefecture-level City6,549,941

Contents: Townships

The population of the townships in Luòníng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángshuĭ Zhèn长水镇TownLuòníng Xiàn11,442
Chéngguān Zhèn城关镇TownLuòníng Xiàn38,395
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipLuòníng Xiàn34,129
Chénwú Xiāng陈吴乡Rural TownshipLuòníng Xiàn30,490
Dĭzhāng Xiāng底张乡Rural TownshipLuòníng Xiàn18,177
Dōngsòng Zhèn东宋镇TownLuòníng Xiàn35,887
Gùxiàn Zhèn故县镇TownLuòníng Xiàn6,081
Hédĭ Zhèn河底镇TownLuòníng Xiàn39,637
Jiànkŏu Xiāng涧口乡Rural TownshipLuòníng Xiàn20,317
Jǐngyáng Zhèn [Shāndĭ Xiāng]景阳镇TownLuòníng Xiàn17,415
Luólĭng Xiāng罗岭乡Rural TownshipLuòníng Xiàn8,924
Mădiàn Zhèn马店镇TownLuòníng Xiàn21,312
Shànggē Zhèn上戈镇TownLuòníng Xiàn14,197
Wángfàn Huízú Zhèn王范回族镇TownLuòníng Xiàn26,973
Xiăojiè Xiāng小界乡Rural TownshipLuòníng Xiàn22,656
Xiàyù Zhèn下峪镇TownLuòníng Xiàn14,762
Xīnghuá Zhèn兴华镇TownLuòníng Xiàn19,136
Zhàocūn Zhèn赵村镇TownLuòníng Xiàn41,332

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).