Home
Show Map

Rŭyáng Xiàn

County in Luòyáng Shì (Hénán)

County

The population of Rŭyáng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Rŭyáng Xiàn汝阳县County408,009
Luòyáng Shì洛阳市Prefecture-level City6,549,941

Contents: Townships

The population of the townships in Rŭyáng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bǎishù Xiāng柏树乡Rural TownshipRŭyáng Xiàn23,294
Càidiàn Xiāng蔡店乡Rural TownshipRŭyáng Xiàn45,346
Chéngguān Zhèn城关镇TownRŭyáng Xiàn72,331
Dà'ān Gōngyè Yuánqū大安工业园区Township-like AreaRŭyáng Xiàn22,191
Fùdiàn Zhèn付店镇TownRŭyáng Xiàn14,467
Jìncūn Xiāng [Lècūn Xiāng]靳村乡Rural TownshipRŭyáng Xiàn11,008
Liúdiàn Zhèn刘店镇TownRŭyáng Xiàn30,128
Nèibù Zhèn内埠镇TownRŭyáng Xiàn21,468
Sāntún Zhèn三屯镇TownRŭyáng Xiàn32,100
Shàngdiàn Zhèn上店镇TownRŭyáng Xiàn31,928
Shíbāpán Xiāng十八盘乡Rural TownshipRŭyáng Xiàn16,751
Táoyíng Zhèn陶营镇TownRŭyáng Xiàn31,342
Wángpíng Xiāng王坪乡Rural TownshipRŭyáng Xiàn11,894
Xiăodiàn Zhèn小店镇TownRŭyáng Xiàn43,761

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).