Home
Show Map

Sōng Xiàn

County in Luòyáng Shì (Hénán)

County

The population of Sōng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Sōng Xiàn嵩县County507,052
Luòyáng Shì洛阳市Prefecture-level City6,549,941

Contents: Townships

The population of the townships in Sōng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báihé Zhèn白河镇TownSōng Xiàn11,453
Chēcūn Zhèn车村镇TownSōng Xiàn50,219
Chéngguān Zhèn城关镇TownSōng Xiàn75,131
Dàpíng Xiāng大坪乡Rural TownshipSōng Xiàn29,638
Dàzhāng Zhèn大章镇TownSōng Xiàn26,571
Détíng Zhèn德亭镇TownSōng Xiàn38,017
Fànpō Zhèn饭坡镇TownSōng Xiàn22,865
Hécūn Xiāng何村乡Rural TownshipSōng Xiàn26,242
Huángzhuāng Xiāng黄庄乡Rural TownshipSōng Xiàn18,791
Jiǔgāo Zhèn [Jiŭdiàn Xiāng]九皋镇TownSōng Xiàn18,596
Jiùxiàn Zhèn旧县镇TownSōng Xiàn23,656
Lùhún Zhèn [Kùqū Xiāng]陆浑镇TownSōng Xiàn35,629
Mùzhíjiē Xiāng木植街乡Rural TownshipSōng Xiàn9,732
Táocūn Línchăng陶村林场Township-like AreaSōng Xiàn80
Tiánhú Zhèn田湖镇TownSōng Xiàn49,287
Wángmăngzhài Línchăng王莽寨林场Township-like AreaSōng Xiàn112
Wŭmăsì Línchăng五马寺林场Township-like AreaSōng Xiàn164
Yánzhuāng Zhèn闫庄镇TownSōng Xiàn40,059
Zhĭfáng Zhèn纸房镇TownSōng Xiàn30,810

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).