Home
Show Map

Xīn'ān Xiàn

County in Luòyáng Shì (Hénán)

County

The population of Xīn'ān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xīn'ān Xiàn新安县County470,198
Luòyáng Shì洛阳市Prefecture-level City6,549,941

Contents: Townships

The population of the townships in Xīn'ān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕiyĕ Zhèn北冶镇TownXīn'ān Xiàn31,821
Cāngtóu Zhèn仓头镇TownXīn'ān Xiàn21,973
Chéngguān Zhèn城关镇TownXīn'ān Xiàn99,861
Cíjiàn Zhèn磁涧镇TownXīn'ān Xiàn45,206
Luòyáng Shì Luòxīn Chănyè Jíjùqū Guănlĭ Wĕiyuánhuì洛阳市洛新产业集聚区管理委员会Township-like AreaXīn'ān Xiàn17,737
Nánlĭcūn Zhèn南李村镇TownXīn'ān Xiàn29,179
Qīngyàoshān Zhèn [Cáocūn Xiāng]青要山镇TownXīn'ān Xiàn15,802
Shíjĭng Zhèn石井镇TownXīn'ān Xiàn22,043
Shísì Zhèn石寺镇TownXīn'ān Xiàn35,271
Tiĕmén Zhèn铁门镇TownXīn'ān Xiàn68,479
Wŭtóu Zhèn五头镇TownXīn'ān Xiàn47,503
Zhèngcūn Zhèn正村镇TownXīn'ān Xiàn35,323

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).