Home
Show Map

Kāng Xiàn

County in Lŏngnán Shì (Gānsù)

County

The population of Kāng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Kāng Xiàn康县County180,061
Lŏngnán Shì陇南市Prefecture-level City2,567,718

Contents: Townships

The population of the townships in Kāng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ànménkŏu Zhèn岸门口镇TownKāng Xiàn8,677
Báiyáng Zhèn白杨镇TownKāng Xiàn5,847
Chángbà Zhèn长坝镇TownKāng Xiàn12,488
Chéngguān Zhèn城关镇TownKāng Xiàn27,027
Dàbăo Zhèn大堡镇TownKāng Xiàn9,601
Dànányù Zhèn大南峪镇TownKāng Xiàn9,520
Diànzi Xiāng店子乡Rural TownshipKāng Xiàn4,334
Dòubà Zhèn豆坝镇TownKāng Xiàn5,694
Liănghé Zhèn两河镇TownKāng Xiàn4,240
Míbà Xiāng迷坝乡Rural TownshipKāng Xiàn5,175
Niănbà Zhèn碾坝镇TownKāng Xiàn9,431
Píngluò Zhèn平洛镇TownKāng Xiàn9,658
Sānhébà Zhèn三河坝镇TownKāng Xiàn5,841
Sìtái Zhèn寺台镇TownKāng Xiàn5,798
Tàishí Xiāng太石乡Rural TownshipKāng Xiàn3,479
Tóngqián Zhèn铜钱镇TownKāng Xiàn4,082
Wángbà Zhèn王坝镇TownKāng Xiàn7,752
Wàngguān Zhèn望关镇TownKāng Xiàn6,100
Yángbà Zhèn阳坝镇TownKāng Xiàn11,583
Yúntái Zhèn云台镇TownKāng Xiàn10,962
Zhōujiābà Zhèn [Dòupíng Xiāng]周家坝镇TownKāng Xiàn12,772

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).