Home
Show Map

Yúnhé Xiàn

County in Lìshuĭ Shì (Zhèjiāng)

County

The population of Yúnhé Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yúnhé Xiàn云和县County111,591
Lìshuĭ Shì丽水市Prefecture-level City2,116,957

Contents: Townships

The population of the townships in Yúnhé Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānxī Shēzú Xiāng安溪畲族乡Rural TownshipYúnhé Xiàn1,642
Chìshí Xiāng赤石乡Rural TownshipYúnhé Xiàn2,239
Chóngtóu Zhèn崇头镇TownYúnhé Xiàn6,333
Dàwān Xiāng大湾乡Rural TownshipYúnhé Xiàn963
Dàyuán Xiāng大源乡Rural TownshipYúnhé Xiàn970
Huángyuán Xiāng黄源乡Rural TownshipYúnhé Xiàn3,323
Jĭnshuĭtān Zhèn紧水滩镇TownYúnhé Xiàn1,562
Shāpū Xiāng沙铺乡Rural TownshipYúnhé Xiàn1,193
Shítáng Zhèn石塘镇TownYúnhé Xiàn4,146
Wùxī Shēzú Xiāng雾溪畲族乡Rural TownshipYúnhé Xiàn1,173
Yúnfēng Xiāng云丰乡Rural TownshipYúnhé Xiàn1,381
Yúnhé Jiēdào [incl. Fúyún Jiēdào, Báilóngshān Jiēdào, Fènghuángshān Jiēdào]元和街道Urban SubdistrictYúnhé Xiàn79,481
Yúntán Xiāng云坛乡Rural TownshipYúnhé Xiàn3,063
Zhūcūn Xiāng朱村乡Rural TownshipYúnhé Xiàn4,122

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).