Home
Show Map

China: Lìshuĭ Shì (Zhèjiāng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Lìshuĭ Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn景宁畲族自治县Autonomous County107,106
Jìnyún Xiàn缙云县County358,917
Liándū Qū莲都区District451,418
Lóngquán Shì龙泉市County-level City234,626
Qīngtián Xiàn青田县County336,542
Qìngyuán Xiàn庆元县County141,541
Sōngyáng Xiàn松阳县County185,051
Suìchāng Xiàn遂昌县County190,165
Yúnhé Xiàn云和县County111,591
Lìshuĭ Shì丽水市Prefecture-level City2,116,957

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Lìshuĭ Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānkŏu Xiāng垵口乡Rural TownshipSuìchāng Xiàn4,402
Ānmín Xiāng安民乡Rural TownshipSōngyáng Xiàn1,955
Ānnán Xiāng安南乡Rural TownshipQìngyuán Xiàn4,590
Ānrén Zhèn安仁镇TownLóngquán Shì14,669
Ānxī Shēzú Xiāng安溪畲族乡Rural TownshipYúnhé Xiàn1,642
Bādū Zhèn八都镇TownLóngquán Shì19,877
Băishānzŭ Zhèn [incl. Héhú Xiāng]百山祖镇TownQìngyuán Xiàn2,522
Báiyún Jiēdào白云街道Urban SubdistrictLiándū Qū73,684
Bănqiáo Shēzú Xiāng板桥畲族乡Rural TownshipSōngyáng Xiàn2,799
Băoxī Xiāng宝溪乡Rural TownshipLóngquán Shì4,325
Bĕijiè Zhèn北界镇TownSuìchāng Xiàn6,630
Bĕishān Zhèn [incl. Lĭnggēn Xiāng]北山镇TownQīngtián Xiàn3,234
Biāoxī Xiāng标溪乡Rural TownshipJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn1,675
Bìhú Zhèn [incl. Gāoxī Xiāng]碧湖镇TownLiándū Qū45,957
Bóhăi Zhèn渤海镇TownJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn1,840
Càiyuán Xiāng蔡源乡Rural TownshipSuìchāng Xiàn2,017
Chátián Zhèn查田镇TownLóngquán Shì10,790
Chéngbĕi Xiāng城北乡Rural TownshipLóngquán Shì5,362
Chéngzhào Xiāng澄照乡Rural TownshipJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn3,979
Chìshí Xiāng赤石乡Rural TownshipYúnhé Xiàn2,239
Chìshòu Xiāng赤寿乡Rural TownshipSōngyáng Xiàn8,335
Chóngtóu Zhèn崇头镇TownYúnhé Xiàn6,333
Chuánliáo Zhèn船寮镇TownQīngtián Xiàn26,602
Dàdì Xiāng大地乡Rural TownshipJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn1,905
Dàdōngbà Zhèn大东坝镇TownSōngyáng Xiàn9,961
Dàgăngtóu Zhèn大港头镇TownLiándū Qū8,541
Dàjì Xiāng大漈乡Rural TownshipJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn2,129
Dàjūn Xiāng大均乡Rural TownshipJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn2,102
Dàotài Xiāng道太乡Rural TownshipLóngquán Shì6,260
Dàwān Xiāng大湾乡Rural TownshipYúnhé Xiàn963
Dàyáng Zhèn大洋镇TownJìnyún Xiàn8,859
Dàyuán Xiāng大源乡Rural TownshipYúnhé Xiàn970
Dàyuán Zhèn大源镇TownJìnyún Xiàn9,570
Dàzhè Zhèn大柘镇TownSuìchāng Xiàn12,733
Dōngdù Zhèn东渡镇TownJìnyún Xiàn24,974
Dōngfāng Zhèn东方镇TownJìnyún Xiàn17,577
Dōngkēng Zhèn东坑镇TownJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn5,723
Dōngyuán Zhèn东源镇TownQīngtián Xiàn12,572
Fāngshān Xiāng方山乡Rural TownshipQīngtián Xiàn3,682
Fāngxī Xiāng方溪乡Rural TownshipJìnyún Xiàn1,830
Fēngpíng Xiāng枫坪乡Rural TownshipSōngyáng Xiàn5,322
Fēngyuán Xiāng峰源乡Rural TownshipLiándū Qū2,972
Fùshān Xiāng阜山乡Rural TownshipQīngtián Xiàn5,585
Gāohú Zhèn高湖镇TownQīngtián Xiàn10,725
Gāopíng Xiāng高坪乡Rural TownshipSuìchāng Xiàn3,895
Gāoshì Xiāng高市乡Rural TownshipQīngtián Xiàn3,371
Guāntáng Xiāng官塘乡Rural TownshipQìngyuán Xiàn1,039
Guì'ào Xiāng贵岙乡Rural TownshipQīngtián Xiàn1,613
Gŭshì Zhèn古市镇TownSōngyáng Xiàn20,229
Hăikŏu Zhèn海口镇TownQīngtián Xiàn10,368
Hăixī Xiāng海溪乡Rural TownshipQīngtián Xiàn4,392
Hèchéng Jiēdào [incl. Ōunán Jiēdào, Yóuzhú Jiēdào]鹤城街道Urban SubdistrictQīngtián Xiàn109,586
Hédì Zhèn荷地镇TownQìngyuán Xiàn3,702
Hèxī Jiēdào [incl. Hóngxīng Jiēdào]鹤溪街道Urban SubdistrictJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn58,673
Huángcūn Xiāng黄村乡Rural TownshipLiándū Qū5,342
Huángshāyāo Zhèn黄沙腰镇TownSuìchāng Xiàn4,442
Huángtián Zhèn黄田镇TownQìngyuán Xiàn11,072
Huángyáng Xiāng黄垟乡Rural TownshipQīngtián Xiàn2,783
Huángyuán Xiāng黄源乡Rural TownshipYúnhé Xiàn3,323
Húshān Xiāng湖山乡Rural TownshipSuìchāng Xiàn6,855
Húyuán Xiāng胡源乡Rural TownshipJìnyún Xiàn6,832
Húzhèn Zhèn壶镇镇TownJìnyún Xiàn79,527
Jiādì Xiāng家地乡Rural TownshipJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn831
Jiànchí Jiēdào [→ parts: Shídáshí Jiēdào]剑池街道Urban SubdistrictLóngquán Shì45,726
Jiānggēn Xiāng江根乡Rural TownshipQìngyuán Xiàn1,888
Jiāotān Xiāng焦滩乡Rural TownshipSuìchāng Xiàn2,148
Jĭngnán Xiāng景南乡Rural TownshipJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn2,689
Jĭnshuĭtān Zhèn紧水滩镇TownYúnhé Xiàn1,562
Jĭnxī Zhèn锦溪镇TownLóngquán Shì7,472
Jīnzhú Zhèn金竹镇TownSuìchāng Xiàn9,687
Jiŭlóng Xiāng九龙乡Rural TownshipJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn3,348
Jìzhái Xiāng季宅乡Rural TownshipQīngtián Xiàn7,099
Jùpŭ Xiāng巨浦乡Rural TownshipQīngtián Xiàn2,624
Jŭshuĭ Xiāng举水乡Rural TownshipQìngyuán Xiàn1,821
Làkŏu Zhèn腊口镇TownQīngtián Xiàn14,016
Lánjù Xiāng兰巨乡Rural TownshipLóngquán Shì9,396
Lăozhú Shēzú Zhèn老竹畲族镇TownLiándū Qū8,875
Liánchéng Jiēdào联城街道Urban SubdistrictLiándū Qū11,300
Liánzhú Xiāng濂竹乡Rural TownshipSuìchāng Xiàn2,267
Lĭngtóu Xiāng岭头乡Rural TownshipQìngyuán Xiàn2,569
Lìxīn Shēzú Xiāng丽新畲族乡Rural TownshipLiándū Qū5,347
Lónggōng Xiāng隆宫乡Rural TownshipQìngyuán Xiàn4,845
Lóngnán Xiāng龙南乡Rural TownshipLóngquán Shì6,475
Lóngxī Xiāng龙溪乡Rural TownshipQìngyuán Xiàn870
Lóngyáng Xiāng龙洋乡Rural TownshipSuìchāng Xiàn2,847
Lóngyuān Jiēdào龙渊街道Urban SubdistrictLóngquán Shì41,919
Lúcí Xiāng鸬鹚乡Rural TownshipJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn1,998
Máoyáng Xiāng毛垟乡Rural TownshipJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn1,552
Méiqí Xiāng梅岐乡Rural TownshipJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn1,232
Miàogāo Jiēdào妙高街道Urban SubdistrictSuìchāng Xiàn71,699
Nánmíngshān Jiēdào [incl. Shuĭgé Jiēdào, Fùlĭng Jiēdào]南明山街道Urban SubdistrictLiándū Qū56,574
Píngdū Jiēdào屏都街道Urban SubdistrictQìngyuán Xiàn8,972
Píngnán Zhèn屏南镇TownLóngquán Shì2,871
Qiánlù Xiāng前路乡Rural TownshipJìnyún Xiàn4,979
Qīlĭ Xiāng七里乡Rural TownshipJìnyún Xiàn12,157
Qiūlú Xiāng秋炉乡Rural TownshipJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn1,246
Réngōng Xiāng仁宫乡Rural TownshipQīngtián Xiàn4,724
Rénzhuāng Zhèn仁庄镇TownQīngtián Xiàn5,432
Róngjiāng Xiāng溶江乡Rural TownshipJìnyún Xiàn6,971
Sāndū Xiāng三都乡Rural TownshipSōngyáng Xiàn2,496
Sānrén Shēzú Xiāng三仁畲族乡Rural TownshipSuìchāng Xiàn7,079
Sānxīkǒu Jiēdào [Shíxī Xiāng]三溪口街道Urban SubdistrictQīngtián Xiàn3,151
Sānxī Xiāng三溪乡Rural TownshipJìnyún Xiàn3,514
Shàngyáng Zhèn上垟镇TownLóngquán Shì11,703
Shānkŏu Zhèn山口镇TownQīngtián Xiàn8,010
Shāpū Xiāng沙铺乡Rural TownshipYúnhé Xiàn1,193
Shāwān Zhèn沙湾镇TownJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn5,987
Shídáshí Jiēdào [incl. Dashí Xiāng]石达石街道Urban SubdistrictLóngquán Shì5,221
Shíjiăn Xiāng石笕乡Rural TownshipJìnyún Xiàn3,054
Shíliàn Zhèn石练镇TownSuìchāng Xiàn10,299
Shítáng Zhèn石塘镇TownYúnhé Xiàn4,146
Shuāngxīkŏu Xiāng双溪口乡Rural TownshipJìnyún Xiàn6,043
Shūhóng Zhèn舒洪镇TownJìnyún Xiàn14,793
Shūqiáo Xiāng舒桥乡Rural TownshipQīngtián Xiàn6,285
Sìdū Xiāng四都乡Rural TownshipSōngyáng Xiàn1,165
Sōngyuán Jiēdào [incl. Méngzhōu Jiēdào, Sìshān Xiāng]松源街道Urban SubdistrictQìngyuán Xiàn74,726
Tàipíng Xiāng太平乡Rural TownshipLiándū Qū10,894
Tāngyáng Xiāng汤垟乡Rural TownshipQīngtián Xiàn1,813
Wànfù Xiāng万阜乡Rural TownshipQīngtián Xiàn3,152
Wángcūnkŏu Zhèn王村口镇TownSuìchāng Xiàn6,310
Wàngsōng Jiēdào望松街道Urban SubdistrictSōngyáng Xiàn8,619
Wànshān Xiāng万山乡Rural TownshipQīngtián Xiàn788
Wànxiàng Jiēdào万象街道Urban SubdistrictLiándū Qū44,789
Wēnxī Zhèn温溪镇TownQīngtián Xiàn62,407
Wŭdàbăo Xiāng五大堡乡Rural TownshipQìngyuán Xiàn4,065
Wúkēng Xiāng吴坑乡Rural TownshipQīngtián Xiàn2,769
Wútóng Xiāng梧桐乡Rural TownshipJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn2,781
Wùxī Shēzú Xiāng雾溪畲族乡Rural TownshipYúnhé Xiàn1,173
Wŭyún Jiēdào [incl. Xīnbì Jiēdào, Xiāndū Jiēdào]五云街道Urban SubdistrictJìnyún Xiàn114,444
Xiāndù Xiāng仙渡乡Rural TownshipLiándū Qū5,023
Xiàngxī Zhèn象溪镇TownSōngyáng Xiàn8,765
Xiánliáng Zhèn贤良镇TownQìngyuán Xiàn1,482
Xiăoméi Zhèn小梅镇TownLóngquán Shì8,559
Xiăozhōushān Xiāng小舟山乡Rural TownshipQīngtián Xiàn1,362
Xīfàn Xiāng西畈乡Rural TownshipSuìchāng Xiàn2,446
Xījiē Jiēdào西街街道Urban SubdistrictLóngquán Shì22,254
Xīnjiàn Zhèn新建镇TownJìnyún Xiàn43,793
Xīnlùwān Zhèn新路湾镇TownSuìchāng Xiàn7,818
Xīnxīng Zhèn [incl. Xīnchŭ Xiāng, Xiècūn Xiāng]新兴镇TownSōngyáng Xiàn14,931
Xīpíng Jiēdào [incl. Shuǐnán Jiēdào; → parts: Wàngsōng Jiēdào]西屏街道Urban SubdistrictSōngyáng Xiàn66,021
Yánquán Jiēdào [incl. Shuānghuáng Xiāng]岩泉街道Urban SubdistrictLiándū Qū81,204
Yànxī Xiāng雁溪乡Rural TownshipJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn1,107
Yánzhāng Xiāng岩樟乡Rural TownshipLóngquán Shì1,924
Yăxī Zhèn雅溪镇TownLiándū Qū8,411
Yècūn Xiāng叶村乡Rural TownshipSōngyáng Xiàn6,253
Yīngchuān Zhèn [incl. Gĕshān Xiāng]英川镇TownJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn4,690
Yīngcūn Xiāng应村乡Rural TownshipSuìchāng Xiàn5,779
Yúnfēng Jiēdào云峰街道Urban SubdistrictSuìchāng Xiàn16,450
Yúnfēng Xiāng云丰乡Rural TownshipYúnhé Xiàn1,381
Yúnhé Jiēdào [incl. Fúyún Jiēdào, Báilóngshān Jiēdào, Fènghuángshān Jiēdào]元和街道Urban SubdistrictYúnhé Xiàn79,481
Yúntán Xiāng云坛乡Rural TownshipYúnhé Xiàn3,063
Yūshàng Xiāng淤上乡Rural TownshipQìngyuán Xiàn5,150
Yùxī Xiāng裕溪乡Rural TownshipSōngyáng Xiàn3,656
Yùyán Zhèn玉岩镇TownSōngyáng Xiàn9,213
Zhāitán Xiāng斋坛乡Rural TownshipSōngyáng Xiàn6,134
Zhāngcūn Xiāng章村乡Rural TownshipQīngtián Xiàn5,822
Zhāngcūn Xiāng张村乡Rural TownshipQìngyuán Xiàn1,820
Zhāngdàn Xiāng章旦乡Rural TownshipQīngtián Xiàn2,113
Zhāngxī Xiāng樟溪乡Rural TownshipSōngyáng Xiàn7,231
Zhèdàikŏu Xiāng柘岱口乡Rural TownshipSuìchāng Xiàn4,362
Zhēnbù Zhèn祯埠镇TownQīngtián Xiàn8,150
Zhèngkēng Xiāng郑坑乡Rural TownshipJĭngníng Shēzú Zìzhìxiàn1,619
Zhēnwàng Xiāng祯旺乡Rural TownshipQīngtián Xiàn2,312
Zhūcūn Xiāng朱村乡Rural TownshipYúnhé Xiàn4,122
Zhúkŏu Zhèn竹口镇TownQìngyuán Xiàn8,335
Zhùlóng Zhèn住龙镇TownLóngquán Shì4,498
Zhúyáng Shēzú Xiāng竹垟畲族乡Rural TownshipLóngquán Shì5,325
Zhúyuán Xiāng竹源乡Rural TownshipSōngyáng Xiàn1,966
Zĭjīn Jiēdào紫金街道Urban SubdistrictLiándū Qū82,505
Zuŏxī Zhèn左溪镇TownQìngyuán Xiàn2,073

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).