Home
Show Map

Yáodū Qū

District in Línfén Shì (Shānxī)

District

The population of Yáodū Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yáodū Qū尧都区District944,050
Línfén Shì临汾市Prefecture-level City4,316,610

Contents: Townships

The population of the townships in Yáodū Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bīnhé Jiēdào滨河街道Urban SubdistrictYáodū Qū37,713
Chēzhànjiē Jiēdào车站街街道Urban SubdistrictYáodū Qū40,590
Dàyáng Zhèn大阳镇TownYáodū Qū22,428
Duàndiàn Xiāng段店乡Rural TownshipYáodū Qū43,174
Fénhé Jiēdào汾河街道Urban SubdistrictYáodū Qū9,690
Gŭlóu Xījiē Jiēdào鼓楼西街街道Urban SubdistrictYáodū Qū55,999
Hédĭ Xiāng河底乡Rural TownshipYáodū Qū10,111
Hèjiāzhuāng Xiāng贺家庄乡Rural TownshipYáodū Qū4,352
Jiădé Xiāng贾得乡Rural TownshipYáodū Qū47,737
Jiĕfànglù Jiēdào解放路街道Urban SubdistrictYáodū Qū60,070
Jīndiàn Zhèn金殿镇TownYáodū Qū65,795
Liúcūn Zhèn刘村镇TownYáodū Qū56,850
Nánjiē Jiēdào南街街道Urban SubdistrictYáodū Qū55,876
Qiáolĭ Zhèn乔李镇TownYáodū Qū18,105
Shuĭtăjiē Jiēdào水塔街街道Urban SubdistrictYáodū Qū33,649
Tiĕlùdōng Jiēdào铁路东街道Urban SubdistrictYáodū Qū94,098
Tŭmén Zhèn土门镇TownYáodū Qū29,948
Túnlĭ Zhèn屯里镇TownYáodū Qū20,530
Wèicūn Zhèn魏村镇TownYáodū Qū14,364
Wúcūn Zhèn吴村镇TownYáodū Qū23,178
Xiàndĭ Zhèn县底镇TownYáodū Qū33,518
Xiāngxiánjiē Jiēdào乡贤街街道Urban SubdistrictYáodū Qū58,307
Xīnsìjiē Jiēdào辛寺街街道Urban SubdistrictYáodū Qū35,856
Yáomiào Zhèn尧庙镇TownYáodū Qū37,017
Yīpíngyuán Xiāng一平垣乡Rural TownshipYáodū Qū15,981
Zhĕntóu Xiāng枕头乡Rural TownshipYáodū Qū19,114

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.