Home
Show Map

China: Liáoyuán Shì (Jílín)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Liáoyuán Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōngfēng Xiàn东丰县County355,078
Dōngliáo Xiàn东辽县County348,905
Lóngshān Qū龙山区District294,278
Xī'ān Qū西安区District177,978
Liáoyuán Shì辽源市Prefecture-level City1,176,239

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Liáoyuán Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānjiā Jiēdào安家街道Urban SubdistrictXī'ān Qū6,056
Ānshí Zhèn安石镇TownDōngliáo Xiàn31,385
Ānshù Zhèn安恕镇TownDōngliáo Xiàn28,684
Báiquán Zhèn白泉镇TownDōngliáo Xiàn54,726
Bĕishòu Jiēdào北寿街道Urban SubdistrictLóngshān Qū32,073
Dàxīng Zhèn大兴镇TownDōngfēng Xiàn11,003
Dàyáng Zhèn大阳镇TownDōngfēng Xiàn34,674
Dēngtă Zhèn灯塔镇TownXī'ān Qū35,868
Dōngfēng Zhèn东丰镇TownDōngfēng Xiàn95,205
Dōngjí Jiēdào东吉街道Urban SubdistrictLóngshān Qū31,394
Dōngshān Jiēdào东山街道Urban SubdistrictXī'ān Qū34,782
Èrlóngshān Xiāng二龙山乡Rural TownshipDōngfēng Xiàn26,499
Fùguó Jiēdào富国街道Urban SubdistrictXī'ān Qū7,500
Fúzhèn Jiēdào福镇街道Urban SubdistrictLóngshān Qū20,853
Gōngnóng Xiāng工农乡Rural TownshipLóngshān Qū21,214
Héngdàohé Zhèn横道河镇TownDōngfēng Xiàn29,437
Hóushí Zhèn猴石镇TownDōngfēng Xiàn13,190
Huánghé Zhèn黄河镇TownDōngfēng Xiàn21,417
Jiàn'ān Zhèn建安镇TownDōngliáo Xiàn30,270
Jiăshān Xiāng甲山乡Rural TownshipDōngliáo Xiàn15,143
Jīnzhōu Xiāng金州乡Rural TownshipDōngliáo Xiàn15,455
Lālāhé Zhèn拉拉河镇TownDōngfēng Xiàn12,884
Liáohéyuán Zhèn辽河源镇TownDōngliáo Xiàn38,622
Liáoyuán Jīngjì Kāifāqū辽源经济开发区Urban SubdistrictLóngshān Qū13,004
Língyún Xiāng凌云乡Rural TownshipDōngliáo Xiàn20,086
Nàdānbó Zhèn那丹伯镇TownDōngfēng Xiàn15,912
Nánkāng Jiēdào南康街道Urban SubdistrictLóngshān Qū35,625
Nántúnjī Zhèn南屯基镇TownDōngfēng Xiàn23,387
Pínggăng Zhèn平岗镇TownDōngliáo Xiàn24,968
Quántài Zhèn泉太镇TownDōngliáo Xiàn18,316
Sānhé Mănzú Cháoxiānzú Xiāng三合满族朝鲜族乡Rural TownshipDōngfēng Xiàn23,317
Shāhé Zhèn沙河镇TownDōngfēng Xiàn12,394
Shòushān Zhèn寿山镇TownLóngshān Qū35,266
Tài'ān Jiēdào太安街道Urban SubdistrictXī'ān Qū38,581
Wèijīn Zhèn渭津镇TownDōngliáo Xiàn32,217
Xiānchéng Jiēdào仙城街道Urban SubdistrictXī'ān Qū45,055
Xiānfēng Jiēdào先锋街道Urban SubdistrictXī'ān Qū10,136
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道Urban SubdistrictLóngshān Qū39,358
Xiăosìpíng Zhèn小四平镇TownDōngfēng Xiàn20,693
Xīníng Jiēdào西宁街道Urban SubdistrictLóngshān Qū17,978
Xīnxīng Jiēdào新兴街道Urban SubdistrictLóngshān Qū30,693
Yángmùlín Zhèn杨木林镇TownDōngfēng Xiàn15,066
Yúndĭng Zhèn云顶镇TownDōngliáo Xiàn19,349
Zhànqián Jiēdào站前街道Urban SubdistrictLóngshān Qū16,820
Zúmín Xiāng足民乡Rural TownshipDōngliáo Xiàn19,684

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).