Home
Show Map

Zhāojué Xiàn

County in Liángshān Prefectur (Sìchuān)

County

The population of Zhāojué Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zhāojué Xiàn昭觉县County240,040
Liángshān Yízú Zìzhìzhōu凉山彝族自治州Yi Autonomous Prefecture4,532,809

Contents: Townships

The population of the townships in Zhāojué Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ābìngluògŭ Xiāng阿并洛古乡Rural TownshipZhāojué Xiàn7,012
Bĭ'ĕr Xiāng比尔乡Rural TownshipZhāojué Xiàn7,981
Bóluò Xiāng博洛乡Rural TownshipZhāojué Xiàn5,492
Bōluò Xiāng波洛乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,356
Bŭyuē Xiāng补约乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,550
Chéngbĕi Xiāng城北乡Rural TownshipZhāojué Xiàn7,631
Chĭkĕbōxī Xiāng齿可波西乡Rural TownshipZhāojué Xiàn8,197
Dàbà Xiāng大坝乡Rural TownshipZhāojué Xiàn6,525
Dáluò Xiāng达洛乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,021
Dìmò Xiāng地莫乡Rural TownshipZhāojué Xiàn11,232
Gānduōluògŭ Xiāng甘多洛古乡Rural TownshipZhāojué Xiàn1,869
Géwú Xiāng格吾乡Rural TownshipZhāojué Xiàn1,944
Gŭqŭ Xiāng谷曲乡Rural TownshipZhāojué Xiàn6,759
Hāgān Xiāng哈甘乡Rural TownshipZhāojué Xiàn6,232
Jiĕfàng Xiāng解放乡Rural TownshipZhāojué Xiàn5,771
Jīnqŭ Xiāng金曲乡Rural TownshipZhāojué Xiàn3,126
Jiŭtèluògŭ Xiāng久特洛古乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,601
Kùmò Xiāng库莫乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,931
Kùyī Xiāng库依乡Rural TownshipZhāojué Xiàn7,789
Lāyīmù Xiāng拉一木乡Rural TownshipZhāojué Xiàn5,206
Liŭqiĕ Xiāng柳且乡Rural TownshipZhāojué Xiàn6,396
Lóng'ēn Xiāng龙恩乡Rural TownshipZhāojué Xiàn3,909
Lónggōu Xiāng龙沟乡Rural TownshipZhāojué Xiàn1,833
Mĕigān Xiāng美甘乡Rural TownshipZhāojué Xiàn3,138
Nídì Xiāng尼地乡Rural TownshipZhāojué Xiàn1,898
Qiĕmò Xiāng且莫乡Rural TownshipZhāojué Xiàn3,239
Qìnghéng Xiāng庆恒乡Rural TownshipZhāojué Xiàn6,718
Rìhā Xiāng日哈乡Rural TownshipZhāojué Xiàn4,541
Sălādìpō Xiāng洒拉地坡乡Rural TownshipZhāojué Xiàn7,675
Sānchàhé Xiāng三岔河乡Rural TownshipZhāojué Xiàn4,477
Sāngăng Xiāng三岗乡Rural TownshipZhāojué Xiàn3,860
Sèdĭ Xiāng色底乡Rural TownshipZhāojué Xiàn1,888
Shùpíng Xiāng树坪乡Rural TownshipZhāojué Xiàn1,916
Sìkāi Xiāng四开乡Rural TownshipZhāojué Xiàn13,585
Tángqiĕ Xiāng塘且乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,850
Tèbùluò Xiāng特布洛乡Rural TownshipZhāojué Xiàn5,895
Tèkŏujiăgŭ Xiāng特口甲谷乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,965
Wănchăng Xiāng碗厂乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,748
Xīnchéng Zhèn新城镇TownZhāojué Xiàn28,421
Yāngmózū Xiāng央摩租乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,717
Yímùdì Xiāng宜牧地乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,763
Yŏnglè Xiāng永乐乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,528
Zépŭ Xiāng则普乡Rural TownshipZhāojué Xiàn5,171
Zhī'ĕrmò Xiāng支尔莫乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,486
Zhúhé Xiāng竹核乡Rural TownshipZhāojué Xiàn11,198

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).