Home
Show Map

Níngnán Xiàn

County in Liángshān Prefectur (Sìchuān)

County

The population of Níngnán Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Níngnán Xiàn宁南县County170,673
Liángshān Yízú Zìzhìzhōu凉山彝族自治州Yi Autonomous Prefecture4,532,809

Contents: Townships

The population of the townships in Níngnán Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báihètān Zhèn白鹤滩镇TownNíngnán Xiàn7,080
Dàogŭ Xiāng稻谷乡Rural TownshipNíngnán Xiàn3,308
Dàtóng Zhèn大同镇TownNíngnán Xiàn5,034
Hăizi Xiāng海子乡Rural TownshipNíngnán Xiàn4,554
Hóngxīng Xiāng红星乡Rural TownshipNíngnán Xiàn3,358
Huádàn Zhèn华弹镇TownNíngnán Xiàn11,055
Húlúkŏu Zhèn葫芦口镇TownNíngnán Xiàn5,685
Jùlè Zhèn俱乐镇TownNíngnán Xiàn3,567
Liángzi Xiāng梁子乡Rural TownshipNíngnán Xiàn3,914
Liùtiĕ Zhèn六铁镇TownNíngnán Xiàn5,954
Luŏgé Xiāng倮格乡Rural TownshipNíngnán Xiàn5,293
Níngyuǎn Zhèn [incl. Pīshā Zhèn, Jĭngxīng Zhèn]宁远镇TownNíngnán Xiàn41,652
Păomă Zhèn跑马镇TownNíngnán Xiàn7,976
Qíluógōu Zhèn骑骡沟镇TownNíngnán Xiàn6,926
Shānshù Xiāng杉树乡Rural TownshipNíngnán Xiàn3,175
Shílí Zhèn石梨镇TownNíngnán Xiàn6,820
Sōnglín Zhèn松林镇TownNíngnán Xiàn5,328
Sōngxīn Zhèn松新镇TownNíngnán Xiàn9,435
Xīncūn Xiāng新村乡Rural TownshipNíngnán Xiàn5,001
Xìngfú Zhèn幸福镇TownNíngnán Xiàn5,416
Xīnhuá Zhèn新华镇TownNíngnán Xiàn6,009
Xīnjiàn Xiāng新建乡Rural TownshipNíngnán Xiàn3,690
Xīyáo Zhèn西瑶镇TownNíngnán Xiàn4,389
Zhúshòu Zhèn竹寿镇TownNíngnán Xiàn6,054

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).