Home
Show Map

China: Liángshān Prefectur (Sìchuān)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Liángshān Prefecture.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bùtuō Xiàn布拖县County160,151
Déchāng Xiàn德昌县County214,405
Gānluò Xiàn甘洛县County195,100
Huìdōng Xiàn会东县County362,944
Huìlĭ Xiàn会理县County430,066
Jīnyáng Xiàn金阳县County165,121
Léibō Xiàn雷波县County223,885
Mĕigū Xiàn美姑县County221,505
Miănníng Xiàn冕宁县County351,245
Mùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn木里藏族自治县Autonomous County131,726
Níngnán Xiàn宁南县County170,673
Pŭgé Xiàn普格县County155,740
Xīchāng Shì西昌市County-level City731,627
Xĭdé Xiàn喜德县County158,509
Yányuán Xiàn盐源县County350,176
Yuèxī Xiàn越西县County269,896
Zhāojué Xiàn昭觉县County240,040
Liángshān Yízú Zìzhìzhōu凉山彝族自治州Yi Autonomous Prefecture4,532,809

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Liángshān Prefecture.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ābìngluògŭ Xiāng阿并洛古乡Rural TownshipZhāojué Xiàn7,012
Ā'ĕr Xiāng阿尔乡Rural TownshipGānluò Xiàn9,807
Āgā Xiāng阿嘎乡Rural TownshipGānluò Xiàn3,621
Àiguó Xiāng爱国乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn3,671
Ăiláng Xiāng矮郎乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn3,429
Àimín Xiāng爱民乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn10,273
Ānhā Zhèn安哈镇TownXīchāng Shì5,762
Ānníng Zhèn安宁镇TownXīchāng Shì34,979
Āqī Zhèn阿七镇TownXīchāng Shì6,797
Āyuè Zhèn阿月镇TownDéchāng Xiàn8,751
Āzījué Xiāng阿兹觉乡Rural TownshipGānluò Xiàn3,465
Bādòng Zhèn巴洞镇TownDéchāng Xiàn9,283
Bāgŭ Xiāng巴古乡Rural TownshipMĕigū Xiàn6,739
Bāgū Xiāng巴姑乡Rural TownshipLéibō Xiàn3,549
Báidiāo Miáozú Xiāng白碉苗族乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn5,721
Báiguŏwān Xiāng白果湾乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn7,836
Báiguŏ Xiāng白果乡Rural TownshipYuèxī Xiàn4,829
Báihètān Zhèn白鹤滩镇TownNíngnán Xiàn7,080
Báijī Xiāng白鸡乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn4,072
Báimă Xiāng白马乡Rural TownshipXīchāng Shì4,960
Bǎishān Xiāng柏杉乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn831
Báiwū Zhèn白乌镇TownYányuán Xiàn16,692
Bǎiyán Xiāng柏岩乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn9,476
Bājiāo Xiāng芭蕉乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn3,516
Bājiŭ Xiāng巴久乡Rural TownshipXĭdé Xiàn4,155
Bănqiáo Xiāng板桥乡Rural TownshipYuèxī Xiàn7,175
Băo'ān Zàngzú Xiāng保安藏族乡Rural TownshipYuèxī Xiàn3,355
Bāogŭpíng Xiāng包谷坪乡Rural TownshipBùtuō Xiàn4,037
Bǎoshān Zhèn [incl. Yuánbăoshān Xiāng, Yánjiăo Xiāng, Dàyándòng Xiāng]宝山镇TownLéibō Xiàn14,409
Băoshí Xiāng保石乡Rural TownshipYuèxī Xiàn3,135
Bāpŭ Zhèn巴普镇TownMĕigū Xiàn19,463
Bārŭ Zhèn巴汝镇TownXīchāng Shì3,910
Bĕichéng Jiēdào北城街道Urban SubdistrictXīchāng Shì33,442
Bĕishān Xiāng北山乡Rural TownshipXĭdé Xiàn4,745
Bĭ'ĕr Xiāng比尔乡Rural TownshipZhāojué Xiàn7,981
Bĭngdĭ Xiāng丙底乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn4,122
Bĭngtú Xiāng炳途乡Rural TownshipMĕigū Xiàn4,472
Bōbō Xiāng波波乡Rural TownshipGānluò Xiàn1,575
Bódà Xiāng博大乡Rural TownshipYányuán Xiàn7,284
Bòjīliángzi Xiāng簸箕梁子乡Rural TownshipLéibō Xiàn2,134
Bókē Xiāng博科乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn4,517
Bóluòlādá Xiāng博洛拉达乡Rural TownshipXĭdé Xiàn2,212
Bóluò Xiāng博洛乡Rural TownshipZhāojué Xiàn5,492
Bōluò Xiāng波洛乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,356
Bówō Xiāng博窝乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn1,703
Bŭ'ĕr Xiāng补尔乡Rural TownshipBùtuō Xiàn6,488
Bŭluò Xiāng补洛乡Rural TownshipBùtuō Xiàn4,591
Bŭyuē Xiāng补约乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,550
Căihā Xiāng采哈乡Rural TownshipBùtuō Xiàn2,281
Căihóng Xiāng采红乡Rural TownshipMĕigū Xiàn3,663
Càizi Xiāng菜子乡Rural TownshipPŭgé Xiàn3,115
Cāngtián Xiāng仓田乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn7,293
Cáogŭ Xiāng曹古乡Rural TownshipMiănníng Xiàn6,666
Cáoyuán Xiāng槽元乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn3,557
Chábùlăng Zhèn茶布朗镇TownMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn3,148
Chàhé Xiāng岔河乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn7,404
Cháng'ān Jiēdào长安街道Urban SubdistrictXīchāng Shì25,513
Chángbǎi Zhèn长柏镇TownYányuán Xiàn8,721
Chánghé Xiāng长河乡Rural TownshipLéibō Xiàn2,430
Chángníng Jiēdào长宁街道Urban SubdistrictXīchāng Shì5,830
Chángxīn Xiāng长新乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn3,928
Chāngzhōu Jiēdào [incl. Wángsuŏ Zhèn, Liùsuŏ Zhèn]昌州街道Urban SubdistrictDéchāng Xiàn23,504
Chéngběi Jiēdào [incl. Chéngguān Zhèn]城北街道Urban SubdistrictHuìlĭ Xiàn30,180
Chéngbĕi Xiāng城北乡Rural TownshipZhāojué Xiàn7,631
Chĭkĕbōxī Xiāng齿可波西乡Rural TownshipZhāojué Xiàn8,197
Chuānxīng Zhèn川兴镇TownXīchāng Shì29,167
Chūnjiāng Xiāng春江乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn4,036
Cídá Zhèn茨达镇TownDéchāng Xiàn12,366
Dàbà Xiāng大坝乡Rural TownshipZhāojué Xiàn6,525
Dàcáo Xiāng大槽乡Rural TownshipPŭgé Xiàn3,338
Dàchóng Zhèn大崇镇TownHuìdōng Xiàn14,058
Dàhé Xiāng [→ Rùnyán Zhèn]大河乡Rural TownshipYányuán Xiàn11,149
Dàhuā Xiāng大花乡Rural TownshipYuèxī Xiàn6,633
Dàliùcáo Xiāng大六槽乡Rural TownshipDéchāng Xiàn2,357
Dáluò Xiāng达洛乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,021
Dàogŭ Xiāng稻谷乡Rural TownshipNíngnán Xiàn3,308
Dàpíng Xiāng大坪乡Rural TownshipPŭgé Xiàn5,987
Dàpíngzi Xiāng大坪子乡Rural TownshipLéibō Xiàn1,420
Dàpō Mĕnggŭzú Xiāng大坡蒙古族乡Rural TownshipYányuán Xiàn3,458
Dàqiáo Zhèn大桥镇TownMiănníng Xiàn12,689
Dàqìng Xiāng大箐乡Rural TownshipXīchāng Shì6,112
Dàruì Zhèn大瑞镇TownYuèxī Xiàn10,294
Dàshān Xiāng大山乡Rural TownshipDéchāng Xiàn2,273
Dàtóng Zhèn大同镇TownNíngnán Xiàn5,034
Dàtún Xiāng大屯乡Rural TownshipYuèxī Xiàn8,733
Dàxīng Xiāng大兴乡Rural TownshipXīchāng Shì6,425
Déjí Xiāng德吉乡Rural TownshipYuèxī Xiàn2,088
Déshí Xiāng德石乡Rural TownshipYányuán Xiàn3,632
Déxī Xiāng德溪乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn6,334
Dézhōu Jiēdào德州街道Urban SubdistrictDéchāng Xiàn62,952
Diănbŭ Xiāng典补乡Rural TownshipMĕigū Xiàn6,875
Dìluò Xiāng地洛乡Rural TownshipBùtuō Xiàn10,659
Dìmò Xiāng地莫乡Rural TownshipZhāojué Xiàn11,232
Dīngshān Xiāng丁山乡Rural TownshipYuèxī Xiàn5,725
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictXīchāng Shì40,977
Dōnghé Xiāng [→ Chuānxīng Zhèn]东河乡Rural TownshipXīchāng Shì7,397
Dōnglăng Xiāng东朗乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn2,591
Dōngshān Xiāng东山乡Rural TownshipPŭgé Xiàn5,238
Dŭgé Zhèn堵格镇TownHuìdōng Xiàn9,312
Duìpíng Zhèn对坪镇TownJīnyáng Xiàn10,546
Dùkŏu Zhèn渡口镇TownLéibō Xiàn6,863
Élĭpíng Xiāng俄里坪乡Rural TownshipBùtuō Xiàn4,091
Éní Xiāng额尼乡Rural TownshipXĭdé Xiàn2,327
Éqŭgŭ Xiāng峨曲古乡Rural TownshipMĕigū Xiàn5,299
Ĕrhé Xiāng尔合乡Rural TownshipMĕigū Xiàn4,528
Ĕrjué Xiāng尔觉乡Rural TownshipYuèxī Xiàn5,520
Ĕrjuéxī Xiāng尔觉西乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn3,558
Ĕrqí Xiāng尔其乡Rural TownshipMĕigū Xiàn3,563
Ĕrsài Xiāng尔赛乡Rural TownshipYuèxī Xiàn4,928
Éyà Nàxīzú Xiāng俄亚纳西族乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn5,741
Fàngmăpíng Xiāng放马坪乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn5,362
Făpíng Xiāng法坪乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn1,853
Fèngyíng Xiāng凤营乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn5,503
Fùlè Zhèn富乐镇TownHuìlĭ Xiàn11,184
Fùxīng Zhèn复兴镇TownMiănníng Xiàn18,249
Gàizū Xiāng盖租乡Rural TownshipYányuán Xiàn4,505
Gājí Zhèn嘎吉镇TownHuìdōng Xiàn10,002
Gānduōluògŭ Xiāng甘多洛古乡Rural TownshipZhāojué Xiàn1,869
Gānhăi Xiāng干海乡Rural TownshipYányuán Xiàn17,141
Gānhăizi Xiāng干海子乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn2,822
Gāntáng Xiāng甘塘乡Rural TownshipYányuán Xiàn6,266
Gāntiāndì Xiāng甘天地乡Rural TownshipPŭgé Xiàn1,298
Gānzi Xiāng柑子乡Rural TownshipLéibō Xiàn2,225
Gāocăo Huízú Xiāng高草回族乡Rural TownshipXīchāng Shì13,658
Gāofēng Xiāng高峰乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn2,645
Gāojiăn Xiāng高枧乡Rural TownshipXīchāng Shì17,978
Gāoyáng Jiēdào [incl. Chéngxiāng Zhèn, Huípíng Xiāng, Hāhā Xiāng]高阳街道Urban SubdistrictMiănníng Xiàn64,964
Gārì Xiāng嘎日乡Rural TownshipGānluò Xiàn7,697
Gĕngbăo Xiāng梗堡乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn3,726
Géwú Xiāng格吾乡Rural TownshipZhāojué Xiàn1,944
Gòngmò Xiāng贡莫乡Rural TownshipYuèxī Xiàn6,077
Guānde Zhèn [incl. Bāzhé Xiāng, Āsà Xiāng]官地镇TownYányuán Xiàn8,324
Guāngmíng Zhèn光明镇TownXĭdé Xiàn25,119
Guānhé Zhèn关河镇TownHuìlĭ Xiàn10,238
Gŭdé Xiāng谷德乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn2,446
Gŭduī Xiāng谷堆乡Rural TownshipLéibō Xiàn2,608
Gŭ'èr Xiāng古二乡Rural TownshipYuèxī Xiàn3,609
Guìhuā Xiāng桂花乡Rural TownshipLéibō Xiàn3,576
Gŭmĭ Xiāng谷米乡Rural TownshipLéibō Xiàn6,307
Guŏyuán Xiāng果元乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn38,385
Gŭqŭ Xiāng谷曲乡Rural TownshipZhāojué Xiàn6,759
Gùzēng Miáozú Xiāng固增苗族乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn3,352
Hāgān Xiāng哈甘乡Rural TownshipZhāojué Xiàn6,232
Hăibà Xiāng海坝乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn2,890
Hăicháo Xiāng海潮乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn6,308
Hăinán Jiēdào海南街道Urban SubdistrictXīchāng Shì7,179
Hăitáng Zhèn海棠镇TownGānluò Xiàn4,036
Hăiwān Xiāng海湾乡Rural TownshipLéibō Xiàn6,825
Hăizi Xiāng海子乡Rural TownshipNíngnán Xiàn4,554
Hālìluò Xiāng哈力洛乡Rural TownshipPŭgé Xiàn2,137
Hāluò Xiāng哈洛乡Rural TownshipMĕigū Xiàn2,658
Hé'ài Zàngzú Xiāng和爱藏族乡Rural TownshipMiănníng Xiàn2,387
Hébiān Zhèn河边镇TownMiănníng Xiàn12,533
Hèbōluò Xiāng贺波洛乡Rural TownshipXĭdé Xiàn9,375
Hédōng Xiāng河东乡Rural TownshipYuèxī Xiàn7,944
Hégūluò Xiāng合姑洛乡Rural TownshipMĕigū Xiàn4,735
Hēigā Xiāng黑嘎乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn5,126
Hēilóngtán Zhèn [incl. Mă'ān Xiāng, Dàwān Xiāng]黑龙潭镇TownDéchāng Xiàn5,563
Hēimă Xiāng黑马乡Rural TownshipGānluò Xiàn4,467
Héjĭng Xiāng合井乡Rural TownshipBùtuō Xiàn6,359
Hékŏu Xiāng河口乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn8,653
Hélĭ Xiāng河里乡Rural TownshipMiănníng Xiàn5,592
Héngshān Xiāng横山乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn8,094
Hóngfēng Xiāng红峰乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn1,985
Hóngguŏ Xiāng红果乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn5,347
Hónglián Xiāng红联乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn5,382
Hóngmòyīdá Xiāng红莫依达乡Rural TownshipPŭgé Xiàn1,573
Hóngmò Zhèn红莫镇TownXĭdé Xiàn10,951
Hóngmó Zhèn宏模镇TownMiănníng Xiàn14,636
Hóngxīng Xiāng红星乡Rural TownshipNíngnán Xiàn3,358
Hóngyán Xiāng红岩乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn4,420
Hòubōnăituō Xiāng候播乃拖乡Rural TownshipMĕigū Xiàn7,941
Hòugŭmò Xiāng候古莫乡Rural TownshipMĕigū Xiàn8,756
Hòushān Zhèn后山镇TownMiănníng Xiàn13,411
Hòusuŏ Xiāng后所乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn5,432
Huádàn Zhèn华弹镇TownNíngnán Xiàn11,055
Huángbǎi Xiāng黄柏乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn1,312
Huángcăo Zhèn黄草镇TownYányuán Xiàn10,075
Huángláng Zhèn黄琅镇TownLéibō Xiàn7,403
Huángliánguān Zhèn黄联关镇TownXīchāng Shì13,621
Huángshuĭ Xiāng黄水乡Rural TownshipXīchāng Shì7,076
Huāshān Xiāng花山乡Rural TownshipPŭgé Xiàn6,526
Huì'ān Zhèn惠安镇TownMiănníng Xiàn8,415
Huílóngchăng Xiāng回龙场乡Rural TownshipLéibō Xiàn5,109
Huīlóng Xiāng辉隆乡Rural TownshipPŭgé Xiàn1,660
Huílóng Zhèn回龙镇TownMiănníng Xiàn11,057
Húlúkŏu Zhèn葫芦口镇TownNíngnán Xiàn5,685
Huŏliè Xiāng火烈乡Rural TownshipBùtuō Xiàn6,584
Huŏshān Xiāng火山乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn3,872
Huŏshí Xiāng火石乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn3,771
Jiǎmǐ Zhèn [incl. Táozi Xiāng, Dàcăo Xiāng]甲米镇TownYányuán Xiàn8,571
Jiāngpŭ Xiāng江普乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn3,617
Jiāngxījiē Xiāng江西街乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn6,596
Jiāngzhōu Zhèn姜州镇TownHuìdōng Xiàn10,886
Jiāngzhú Xiāng江竹乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn3,870
Jiànmĕi Xiāng健美乡Rural TownshipMiănníng Xiàn1,898
Jiātiĕ Xiāng夹铁乡Rural TownshipPŭgé Xiàn6,588
Jiăyī Xiāng甲依乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn3,836
Jiĕfàng Xiāng解放乡Rural TownshipZhāojué Xiàn5,771
Jījué Xiāng基觉乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn5,950
Jílè Xiāng吉乐乡Rural TownshipPŭgé Xiàn3,605
Jímĭ Zhèn吉米镇TownGānluò Xiàn4,995
Jĭnchéng Zhèn锦城镇TownLéibō Xiàn13,096
Jĭnchuān Zhèn锦川镇TownDéchāng Xiàn7,606
Jīngjiŭ Xiāng经久乡Rural TownshipXīchāng Shì15,026
Jĭngyètèxī Xiāng井叶特西乡Rural TownshipMĕigū Xiàn7,128
Jīnhé Zhèn金河镇TownYányuán Xiàn9,471
Jĭnpíng Zhèn锦屏镇TownMiănníng Xiàn4,059
Jīnqŭ Xiāng金曲乡Rural TownshipZhāojué Xiàn3,126
Jīnshā Lìsùzú Xiāng金沙傈僳族乡Rural TownshipDéchāng Xiàn3,017
Jīnshā Zhèn [incl. Nántián Xiāng, Báitiĕbà Xiāng]金沙镇TownLéibō Xiàn12,990
Jīnyŭ Xiāng金雨乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn2,747
Jiŭdū Xiāng九都乡Rural TownshipBùtuō Xiàn6,065
Jiŭkŏu Xiāng九口乡Rural TownshipMĕigū Xiàn10,338
Jiŭtèluògŭ Xiāng久特洛古乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,601
Jīzhĭ Xiāng基只乡Rural TownshipBùtuō Xiàn3,821
Juéluò Xiāng觉洛乡Rural TownshipMĕigū Xiàn5,573
Juésā Xiāng觉撒乡Rural TownshipBùtuō Xiàn2,600
Jùlè Zhèn俱乐镇TownNíngnán Xiàn3,567
Kăhāluò Xiāng卡哈洛乡Rural TownshipLéibō Xiàn5,925
Kāiyuán Xiāng开元乡Rural TownshipXīchāng Shì9,504
Kălā Xiāng卡拉乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn4,592
Kè'ĕr Xiāng克尔乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn3,656
Kĕhé Xiāng可河乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn4,649
Kèjué Xiāng克觉乡Rural TownshipLéibō Xiàn492
Kuānyù Zhèn宽裕镇TownDéchāng Xiàn10,190
Kùmò Xiāng库莫乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,931
Kùyī Xiāng库依乡Rural TownshipZhāojué Xiàn7,789
Lābái Xiāng拉白乡Rural TownshipYuèxī Xiàn2,605
Lādá Xiāng拉达乡Rural TownshipBùtuō Xiàn3,660
Lāguŏ Xiāng拉果乡Rural TownshipBùtuō Xiàn3,417
Lājí Xiāng拉吉乡Rural TownshipYuèxī Xiàn2,945
Lākè Xiāng拉克乡Rural TownshipXĭdé Xiàn8,667
Lāmă Xiāng拉马乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn1,554
Lāmī Xiāng拉咪乡Rural TownshipLéibō Xiàn1,535
Lāmò Xiāng拉莫乡Rural TownshipGānluò Xiàn1,785
Lāmù'ājué Xiāng拉木阿觉乡Rural TownshipMĕigū Xiàn8,056
Lànbàzi Xiāng烂坝子乡Rural TownshipLéibō Xiàn2,392
Lánghuán Zhèn琅环镇TownXīchāng Shì7,067
Làngzhū Xiāng浪珠乡Rural TownshipBùtuō Xiàn1,904
Lăojiē Xiāng老街乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn16,490
Lǎojūntān Xiāng [Xīnyún Xiāng]老君滩乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn10,389
Lăokŏu Xiāng老口乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn6,155
Lăoniăn Zhèn老碾镇TownDéchāng Xiàn6,746
Lăozhàizi Xiāng老寨子乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn4,202
Lāpŭ Xiāng拉普乡Rural TownshipYuèxī Xiàn6,279
Lāyīmù Xiāng拉一木乡Rural TownshipZhāojué Xiàn5,206
Lè'ān Xiāng乐安乡Rural TownshipBùtuō Xiàn8,449
Lèqīngdì Xiāng乐青地乡Rural TownshipYuèxī Xiàn6,238
Lèwŭ Xiāng乐武乡Rural TownshipXĭdé Xiàn5,661
Lèyuē Xiāng乐约乡Rural TownshipMĕigū Xiàn3,746
Lèyuè Zhèn乐跃镇TownDéchāng Xiàn10,483
Liánbŭ Xiāng联补乡Rural TownshipBùtuō Xiàn3,115
Liănghékŏu Zhèn两河口镇TownXĭdé Xiàn11,008
Liănghé Xiāng两河乡Rural TownshipGānluò Xiàn1,669
Liángzi Xiāng梁子乡Rural TownshipNíngnán Xiàn3,914
Lí'ān Xiāng黎安乡Rural TownshipPŭgé Xiàn3,632
Liăopíng Xiāng蓼坪乡Rural TownshipGānluò Xiàn3,687
Lièwă Zhèn [incl. Yázū Xiāng]列瓦镇TownMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn6,779
Líhóng Xiāng黎洪乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn3,439
Lĭkè Xiāng里克乡Rural TownshipGānluò Xiàn5,304
Línlĭ Xiāng林里乡Rural TownshipMiănníng Xiàn5,263
Liūgū Xiāng溜姑乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn7,041
Liŭhóng Xiāng柳洪乡Rural TownshipMĕigū Xiàn5,541
Liùhuá Zhèn六华镇TownHuìlĭ Xiàn3,309
Liújiāpíng Xiāng刘家坪乡Rural TownshipPŭgé Xiàn4,768
Liùmín Xiāng六民乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn1,758
Liŭqiĕ Xiāng柳且乡Rural TownshipZhāojué Xiàn6,396
Liùtiĕ Zhèn六铁镇TownNíngnán Xiàn5,954
Líxī Zhèn黎溪镇TownHuìlĭ Xiàn15,603
Lĭzhōu Zhèn礼州镇TownXīchāng Shì23,551
Lĭzhuāng Zhèn里庄镇TownMiănníng Xiàn2,327
Lĭzipíng Xiāng李子坪乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn3,811
Lĭzi Xiāng李子乡Rural TownshipXĭdé Xiàn9,626
Lóng'ēn Xiāng龙恩乡Rural TownshipZhāojué Xiàn3,909
Lónggōu Xiāng龙沟乡Rural TownshipZhāojué Xiàn1,833
Lóngmén Xiāng龙门乡Rural TownshipMĕigū Xiàn9,202
Lóngquán Xiāng龙泉乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn3,512
Lóngshù Xiāng龙树乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn4,273
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownBùtuō Xiàn6,629
Lóngwō Xiāng龙窝乡Rural TownshipMĕigū Xiàn4,617
Lùchăng Zhèn鹿厂镇TownHuìlĭ Xiàn16,226
Lúgăo Zhèn芦稿镇TownJīnyáng Xiàn4,485
Lúgūhú Zhèn泸沽湖镇TownYányuán Xiàn10,731
Lúgū Zhèn泸沽镇TownMiănníng Xiàn27,962
Lùhècūn Xiāng鹿鹤村乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn4,462
Lŭjī Xiāng鲁基乡Rural TownshipXĭdé Xiàn9,906
Lŭjí Zhèn鲁吉镇TownHuìdōng Xiàn9,652
Lŭnán Xiāng鲁南乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn1,205
Luŏbō Xiāng倮波乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn7,041
Luò'éyīgān Xiāng洛俄依甘乡Rural TownshipMĕigū Xiàn7,479
Luògān Xiāng洛甘乡Rural TownshipPŭgé Xiàn1,459
Luŏgé Xiāng倮格乡Rural TownshipNíngnán Xiàn5,293
Luògŭbō Xiāng洛古波乡Rural TownshipXīchāng Shì11,283
Luògŭ Xiāng洛古乡Rural TownshipBùtuō Xiàn2,458
Luòhā Zhèn洛哈镇TownXĭdé Xiàn4,646
Luójiāpíng Xiāng罗家坪乡Rural TownshipBùtuō Xiàn3,578
Luójìshān Zhèn螺髻山镇TownPŭgé Xiàn10,466
Luòjué Xiāng洛觉乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn6,413
Luòmò Xiāng洛莫乡Rural TownshipXĭdé Xiàn2,755
Luòmòyīdá Xiāng洛莫依达乡Rural TownshipMĕigū Xiàn4,479
Luóshānxī Xiāng罗山溪乡Rural TownshipLéibō Xiàn2,973
Luòwūgōu Xiāng洛乌沟乡Rural TownshipPŭgé Xiàn1,650
Luòwū Xiāng洛乌乡Rural TownshipPŭgé Xiàn4,777
Lǜshuĭ Zhèn绿水镇TownHuìlĭ Xiàn11,455
Mă'ānshān Xiāng马鞍山乡Rural TownshipXīchāng Shì6,137
Mădào Jiēdào马道街道Urban SubdistrictXīchāng Shì19,427
Măhóng Xiāng马洪乡Rural TownshipPŭgé Xiàn1,343
Măhú Xiāng马湖乡Rural TownshipLéibō Xiàn7,574
Màidìgōu Xiāng麦地沟乡Rural TownshipMiănníng Xiàn2,787
Màirì Xiāng麦日乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn2,778
Mǎjǐngzi Zhèn [incl. Bāzhài Xiāng, Sōngshù Xiāng, Qŭyī Xiāng]马颈子镇TownLéibō Xiàn12,719
Málì Zhèn麻栗镇TownDéchāng Xiàn8,745
Mălóng Xiāng马龙乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn5,167
Mălù Xiāng马鹿乡Rural TownshipYányuán Xiàn3,000
Mànshuĭwān Zhèn漫水湾镇TownMiănníng Xiàn38,913
Mǎnyíngōu Zhèn [Fāqìng Xiāng, Tiĕchănggōu Xiāng, Huángpíng Xiāng]满银沟镇TownHuìdōng Xiàn15,227
Máoniúpíng Xiāng牦牛坪乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn3,167
Mătuō Xiāng马拖乡Rural TownshipYuèxī Xiàn11,011
Măyīzú Xiāng马依足乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn7,088
Măzēngyīwū Xiāng [→ Dàxīng Xiāng]玛增依乌乡Rural TownshipXīchāng Shì5,660
Măzōng Xiāng马宗乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn2,209
Mĕigān Xiāng美甘乡Rural TownshipZhāojué Xiàn3,138
Méihuā Xiāng梅花乡Rural TownshipYuèxī Xiàn3,400
Mĕisā Xiāng美撒乡Rural TownshipBùtuō Xiàn3,488
Méiyŭ Zhèn梅雨镇TownYányuán Xiàn23,975
Méizipíng Zhèn梅子坪镇TownYányuán Xiàn2,708
Mènggān Xiāng孟甘乡Rural TownshipPŭgé Xiàn5,769
Miănshān Zhèn冕山镇TownXĭdé Xiàn14,596
Miánshā Zhèn [incl. Miánshāwān Xiāng, Mătóu Xiāng, Wōbăo Xiāng]棉沙镇TownMiănníng Xiàn8,111
Miányā Zhèn棉桠镇TownYányuán Xiàn16,268
Mínshèng Xiāng民胜乡Rural TownshipXīchāng Shì9,905
Mĭshì Zhèn米市镇TownXĭdé Xiàn6,338
Mòfánggōu Zhèn [incl. Liánhé Xiāng, Làwō Xiāng, Jīnlín Xiāng]磨房沟镇TownMiănníng Xiàn6,520
Mòhóng Xiāng莫红乡Rural TownshipLéibō Xiàn3,303
Mópán Xiāng磨盘乡Rural TownshipXīchāng Shì12,186
Mù'ĕr Xiāng木尔乡Rural TownshipBùtuō Xiàn5,526
Mùfŭ Xiāng木府乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn4,096
Mùgŭ Zhèn木古镇TownHuìlĭ Xiàn9,091
Năituō Zhèn乃托镇TownYuèxī Xiàn7,278
Nángé Xiāng南阁乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn13,927
Nánhé Xiāng南河乡Rural TownshipMiănníng Xiàn2,345
Nánqìng Zhèn南箐镇TownYuèxī Xiàn9,264
Nánshān Lìsùzú Xiāng南山傈僳族乡Rural TownshipDéchāng Xiàn1,839
Nánwă Xiāng南瓦乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn6,222
Nèidōng Xiāng内东乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn9,822
Níbō Zhèn尼波镇TownXĭdé Xiàn7,131
Nídì Xiāng尼地乡Rural TownshipZhāojué Xiàn1,898
Ní'ĕrjué Xiāng尼尔觉乡Rural TownshipGānluò Xiàn4,617
Níhā Xiāng尼哈乡Rural TownshipMĕigū Xiàn2,319
Nínglăng Xiāng宁朗乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn2,097
Níngyuǎn Zhèn [incl. Pīshā Zhèn, Jĭngxīng Zhèn]宁远镇TownNíngnán Xiàn41,652
Niújiăowān Xiāng牛角湾乡Rural TownshipBùtuō Xiàn6,654
Niúniúbà Xiāng牛牛坝乡Rural TownshipMĕigū Xiàn13,320
Nóngzuò Xiāng农作乡Rural TownshipMĕigū Xiàn5,333
Pàhā Xiāng帕哈乡Rural TownshipLéibō Xiàn4,729
Pàilái Zhèn派来镇TownJīnyáng Xiàn8,736
Păomă Zhèn跑马镇TownNíngnán Xiàn7,976
Píngbà Xiāng坪坝乡Rural TownshipGānluò Xiàn3,312
Píngchuān Zhèn平川镇TownYányuán Xiàn16,270
Píngtáng Xiāng坪塘乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn4,159
Píngtóu Xiāng坪头乡Rural TownshipLéibō Xiàn2,577
Pŭchāng Zhèn普昌镇TownGānluò Xiàn13,863
Pŭjī Zhèn普基镇TownPŭgé Xiàn22,945
Pŭlóng Xiāng普隆乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn3,984
Pŭmiē Xiāng普咩乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn4,502
Pŭshī Xiāng [→ Chuānxīng Zhèn]普诗乡Rural TownshipXīchāng Shì6,136
Pŭxióng Zhèn普雄镇TownYuèxī Xiàn19,485
Qiánjìn Xiāng前进乡Rural TownshipGānluò Xiàn6,102
Qiánshān Xiāng前山乡Rural TownshipDéchāng Xiàn3,449
Qiánsuŏ Xiāng前所乡Rural TownshipYányuán Xiàn6,132
Qiānwànguàn Xiāng千万贯乡Rural TownshipLéibō Xiàn3,757
Qiānxīn Zhèn铅锌镇TownHuìdōng Xiàn15,014
Qiáodì Xiāng荞地乡Rural TownshipXīchāng Shì7,003
Qiáowă Zhèn乔瓦镇TownMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn20,256
Qiáowō Zhèn荞窝镇TownPŭgé Xiàn10,553
Qiĕmò Xiāng且莫乡Rural TownshipZhāojué Xiàn3,239
Qiĕtuō Xiāng且拖乡Rural TownshipXĭdé Xiàn4,003
Qíluógōu Zhèn骑骡沟镇TownNíngnán Xiàn6,926
Qìnghéng Xiāng庆恒乡Rural TownshipZhāojué Xiàn6,718
Qìngkŏu Xiāng箐口乡Rural TownshipLéibō Xiàn7,469
Qīngnà Xiāng青纳乡Rural TownshipMiănníng Xiàn3,221
Qīngsōng Xiāng青松乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn4,507
Rèhé Zhèn热河镇TownDéchāng Xiàn4,895
Rèkējué Xiāng热柯觉乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn3,416
Rèkēyīdá Xiāng热柯依达乡Rural TownshipXĭdé Xiàn2,020
Rèshuĭhé Xiāng热水河乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn4,175
Rìhā Xiāng日哈乡Rural TownshipZhāojué Xiàn4,541
Săkù Xiāng洒库乡Rural TownshipMĕigū Xiàn8,273
Sălādìpō Xiāng洒拉地坡乡Rural TownshipZhāojué Xiàn7,675
Sānchàhé Xiāng三岔河乡Rural TownshipZhāojué Xiàn4,477
Sāndì Xiāng三地乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn904
Sāngăng Xiāng三岗乡Rural TownshipZhāojué Xiàn3,860
Sānjuéyā Xiāng三桷桠乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn4,384
Sāzhĕyì Xiāng撒者邑乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn3,679
Sèdĭ Xiāng色底乡Rural TownshipZhāojué Xiàn1,888
Sēnróng Xiāng森荣乡Rural TownshipMiănníng Xiàn13,182
Shādài Xiāng沙岱乡Rural TownshipGānluò Xiàn2,685
Shāluò Xiāng沙洛乡Rural TownshipBùtuō Xiàn4,659
Shāmălādá Xiāng沙马拉达乡Rural TownshipXĭdé Xiàn4,669
Shàngtiánbà Zhèn上田坝镇TownLéibō Xiàn4,183
Shānjiāng Xiāng山江乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn2,485
Shānlénggăng Xiāng山棱岗乡Rural TownshipLéibō Xiàn5,294
Shānshùbăo Xiāng杉树堡乡Rural TownshipLéibō Xiàn3,725
Shānshù Xiāng杉树乡Rural TownshipNíngnán Xiàn3,175
Shātuó Xiāng沙沱乡Rural TownshipLéibō Xiàn2,518
Shāwān Xiāng沙湾乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn5,647
Shènglì Xiāng胜利乡Rural TownshipGānluò Xiàn5,187
Shēnguŏ Xiāng申果乡Rural TownshipYuèxī Xiàn3,116
Shēnpŭ Xiāng申普乡Rural TownshipYuèxī Xiàn4,169
Shēnyúhé Zhèn [Huìdōng Zhèn]鲹鱼河镇TownHuìdōng Xiàn44,948
Shíhăi Xiāng石海乡Rural TownshipGānluò Xiàn8,036
Shílí Zhèn石梨镇TownNíngnán Xiàn6,820
Shílóng Zhèn石龙镇TownMiănníng Xiàn13,734
Shuānghékŏu Xiāng双河口乡Rural TownshipLéibō Xiàn1,881
Shuānghé Xiāng双河乡Rural TownshipYányuán Xiàn20,824
Shuāngyàn Xiāng双堰乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn10,825
Shùbăo Xiāng树堡乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn5,870
Shūgŭ Zhèn书古镇TownYuèxī Xiàn6,836
Shùhé Zhèn树河镇TownYányuán Xiàn8,835
Shuĭluò Zhèn水洛镇TownMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn6,593
Shùnhé Xiāng顺河乡Rural TownshipLéibō Xiàn2,127
Shùpíng Xiāng树坪乡Rural TownshipZhāojué Xiàn1,916
Shùwō Xiāng树窝乡Rural TownshipMĕigū Xiàn2,743
Sìgānpŭ Xiāng四甘普乡Rural TownshipYuèxī Xiàn4,630
Sīgŭxī Xiāng斯古溪乡Rural TownshipLéibō Xiàn1,978
Sìhé Xiāng四合乡Rural TownshipXīchāng Shì11,923
Sījué Zhèn斯觉镇TownGānluò Xiàn5,912
Sìkāi Xiāng四开乡Rural TownshipZhāojué Xiàn13,585
Sìkē Xiāng四棵乡Rural TownshipBùtuō Xiàn1,787
Sīwō Xiāng丝窝乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn2,848
Sōnglín Zhèn松林镇TownNíngnán Xiàn5,328
Sōngpíng Zhèn松坪镇TownHuìdōng Xiàn3,371
Sōngxīn Zhèn松新镇TownNíngnán Xiàn9,435
Sūluò Xiāng苏洛乡Rural TownshipMĕigū Xiàn3,844
Sūxióng Zhèn苏雄镇TownGānluò Xiàn3,815
Tàihé Zhèn太和镇TownXīchāng Shì16,912
Tàipíng Zhèn太平镇TownHuìlĭ Xiàn12,979
Tángqiĕ Xiāng塘且乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,850
Tăngtáng Zhèn淌塘镇TownHuìdōng Xiàn6,874
Tángyāng Xiāng唐央乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn6,692
Táopíng Xiāng桃坪乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn5,946
Tèbùluò Xiāng特布洛乡Rural TownshipZhāojué Xiàn5,895
Tèbŭ Xiāng特补乡Rural TownshipPŭgé Xiàn5,011
Tè'ĕrguŏ Xiāng特尔果乡Rural TownshipPŭgé Xiàn3,001
Tèkŏujiăgŭ Xiāng特口甲谷乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,965
Tèkŏu Xiāng特口乡Rural TownshipPŭgé Xiàn1,099
Tèmùlĭ Zhèn特木里镇TownBùtuō Xiàn25,565
Téngqiáo Xiāng藤桥乡Rural TownshipYányuán Xiàn3,052
Tèzī Xiāng特兹乡Rural TownshipPŭgé Xiàn3,739
Tiánbà Zhèn田坝镇TownGānluò Xiàn15,643
Tiāndìbà Zhèn天地坝镇TownJīnyáng Xiàn17,031
Tiánwān Xiāng田湾乡Rural TownshipYányuán Xiàn3,043
Tiĕchăng Xiāng铁厂乡Rural TownshipMiănníng Xiàn9,600
Tiĕliŭ Zhèn铁柳镇TownHuìdōng Xiàn8,442
Tiĕlú Zhèn铁炉镇TownDéchāng Xiàn5,598
Tiĕxī Xiāng铁西乡Rural TownshipYuèxī Xiàn4,596
Tōng'ān Zhèn通安镇TownHuìlĭ Xiàn12,102
Tuánjié Xiāng团结乡Rural TownshipGānluò Xiàn5,499
Tŭgōu Xiāng土沟乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn3,769
Tuōjué Zhèn拖觉镇TownBùtuō Xiàn12,059
Tuōmù Xiāng拖木乡Rural TownshipMĕigū Xiàn4,475
Tuōwū Xiāng拖乌乡Rural TownshipMiănníng Xiàn3,715
Wăchăng Zhèn瓦厂镇TownMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn5,424
Wădū Xiāng瓦都乡Rural TownshipBùtuō Xiàn2,455
Wǎgǎng Zhèn [incl. Mīgū Xiāng, Léichí Xiāng, Yīchē Xiāng]瓦岗镇TownLéibō Xiàn12,551
Wăgŭ Xiāng瓦古乡Rural TownshipMĕigū Xiàn3,076
Wàibĕi Xiāng外北乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn11,623
Wălĭjué Xiāng瓦里觉乡Rural TownshipYuèxī Xiàn3,478
Wālĭ Xiāng洼里乡Rural TownshipYányuán Xiàn12,459
Wăluò Xiāng瓦洛乡Rural TownshipPŭgé Xiàn4,542
Wănchăng Xiāng碗厂乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,748
Wăpŭmò Xiāng瓦普莫乡Rural TownshipYuèxī Xiàn3,514
Wăqŭjué Xiāng瓦曲觉乡Rural TownshipYuèxī Xiàn2,855
Wăqŭnăiwū Xiāng瓦曲乃乌乡Rural TownshipYuèxī Xiàn393
Wăxī Xiāng瓦西乡Rural TownshipMĕigū Xiàn3,954
Wăyán Xiāng瓦岩乡Rural TownshipYuèxī Xiàn7,394
Wèichéng Zhèn卫城镇TownYányuán Xiàn22,213
Wĕizhĭluò Xiāng委只洛乡Rural TownshipBùtuō Xiàn2,606
Wénpíng Xiāng文坪乡Rural TownshipPŭgé Xiàn3,165
Wénqìng Xiāng文箐乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn7,757
Wènshuĭ Zhèn汶水镇TownLéibō Xiàn11,417
Wòdĭ Xiāng沃底乡Rural TownshipYányuán Xiàn4,863
Wŭdàoqìng Xiāng五道箐乡Rural TownshipPŭgé Xiàn3,232
Wūdōngdé Zhèn [incl. Xīnmă Xiāng, Luòzuŏ Xiāng]乌东德镇TownHuìdōng Xiàn15,356
Wŭguān Xiāng五官乡Rural TownshipLéibō Xiàn5,013
Wūjiăo Ménggǔzú Xiāng屋脚蒙古族乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn2,201
Wūkē Xiāng乌科乡Rural TownshipBùtuō Xiàn1,863
Wŭlĭqìng Xiāng五里箐乡Rural TownshipYuèxī Xiàn6,371
Wūmù Xiāng巫木乡Rural TownshipYányuán Xiàn5,614
Wūshĭdàqiáo Zhèn乌史大桥镇TownGānluò Xiàn3,641
Wūyī Xiāng乌依乡Rural TownshipBùtuō Xiàn2,703
Xiàcūn Xiāng下村乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn5,910
Xiàhăi Xiāng下海乡Rural TownshipYányuán Xiàn13,378
Xiàmàidì Xiāng [→ Lièwă Zhèn, Hòusuŏ Xiāng]下麦地乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn3,163
Xiānfēng Xiāng先锋乡Rural TownshipMiănníng Xiàn15,890
Xiàngjiăo Ménggǔzú Xiāng项脚蒙古族乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn3,124
Xiànglĭng Xiāng向岭乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn3,903
Xiăngshuĭ Xiāng响水乡Rural TownshipXīchāng Shì9,408
Xiàngyáng Xiāng向阳乡Rural TownshipPŭgé Xiàn4,294
Xiăobà Xiāng小坝乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn9,575
Xiăochàhé Xiāng小岔河乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn11,208
Xiăogāo Zhèn小高镇TownDéchāng Xiàn11,657
Xiăogōu Xiāng小沟乡Rural TownshipLéibō Xiàn1,015
Xiăohēiqìng Zhèn小黑箐镇TownHuìlĭ Xiàn6,414
Xiăojiē Xiāng小街乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn6,160
Xiăomiào Xiāng小庙乡Rural TownshipXīchāng Shì23,359
Xiăoyínmù Xiāng小银木乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn5,692
Xīchéng Jiēdào西城街道Urban SubdistrictXīchāng Shì65,079
Xīhé Xiāng西河乡Rural TownshipXĭdé Xiàn2,120
Xījiāo Xiāng西郊乡Rural TownshipXīchāng Shì56,902
Xīluòmĭ Xiāng溪洛米乡Rural TownshipLéibō Xiàn4,952
Xīn'ān Dăizú Xiāng新安傣族乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn3,735
Xīnchá Xiāng新茶乡Rural TownshipGānluò Xiàn2,601
Xīnchéng Zhèn新城镇TownZhāojué Xiàn28,421
Xīncūn Jiēdào新村街道Urban SubdistrictXīchāng Shì16,227
Xīncūn Xiāng新村乡Rural TownshipNíngnán Xiàn5,001
Xīnfā Zhèn新发镇TownHuìlĭ Xiàn15,996
Xìngfú Zhèn幸福镇TownNíngnán Xiàn5,416
Xīngshèng Xiāng兴胜乡Rural TownshipXīchāng Shì18,634
Xīnhuá Zhèn新华镇TownNíngnán Xiàn6,009
Xīníng Zhèn西宁镇TownLéibō Xiàn7,045
Xīnjiàn Xiāng新建乡Rural TownshipNíngnán Xiàn3,690
Xīnjiē Zhèn新街镇TownHuìdōng Xiàn6,781
Xīnlóng Xiāng新龙乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn3,228
Xīnmín Zhèn新民镇TownYuèxī Xiàn10,203
Xīnshān Xiāng新山乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn3,346
Xīnshìbà Zhèn新市坝镇TownGānluò Xiàn52,671
Xīntián Xiāng新田乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn4,154
Xīnxiāng Xiāng新乡乡Rural TownshipYuèxī Xiàn2,586
Xīnxīng Xiāng新兴乡Rural TownshipMiănníng Xiàn1,948
Xīqiū Xiāng西秋乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn2,552
Xīshān Xiāng西山乡Rural TownshipYuèxī Xiàn6,065
Xīxiāng Xiāng西乡乡Rural TownshipXīchāng Shì20,383
Xīxī Xiāng西溪乡Rural TownshipXīchāng Shì16,604
Xīyáo Zhèn西瑶镇TownNíngnán Xiàn4,389
Xuĕshān Xiāng雪山乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn3,589
Yǎlóngjiāng Zhèn [Màidìlóng Xiāng]雅砻江镇TownMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn2,264
Yánbà Xiāng岩坝乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn4,041
Yángjiābà Xiāng杨家坝乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn8,806
Yāngmózū Xiāng央摩租乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,717
Yánjĭng Jiēdào盐井街道Urban SubdistrictYányuán Xiàn47,380
Yántáng Zhèn盐塘镇TownYányuán Xiàn7,335
Yēdĭ Xiāng耶底乡Rural TownshipPŭgé Xiàn1,352
Yĕlè Xiāng冶勒乡Rural TownshipMiănníng Xiàn1,056
Yĕniúpíng Xiāng野牛坪乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn5,242
Yĕzū Xiāng野租乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn2,834
Yīdá Xiāng依达乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn3,303
Yīguŏjué Xiāng依果觉乡Rural TownshipMĕigū Xiàn8,109
Yíhăi Zhèn彝海镇TownMiănníng Xiàn5,772
Yījí Xiāng依吉乡Rural TownshipMùlĭ Zàngzú Zìzhìxiàn3,300
Yīluòdìbà Zhèn依洛地坝镇TownYuèxī Xiàn7,877
Yīluòlādá Xiāng依洛拉达乡Rural TownshipMĕigū Xiàn3,544
Yīluò Xiāng依洛乡Rural TownshipXĭdé Xiàn3,288
Yìmén Zhèn益门镇TownHuìlĭ Xiàn11,699
Yīmòhé Xiāng依莫合乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn2,008
Yímùdì Xiāng宜牧地乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,763
Yínchăng Xiāng银厂乡Rural TownshipXīchāng Shì3,233
Yínlù Xiāng银鹿乡Rural TownshipDéchāng Xiàn3,911
Yŏng'ān Xiāng永安乡Rural TownshipPŭgé Xiàn6,086
Yŏngláng Zhèn永郎镇TownDéchāng Xiàn9,220
Yŏnglè Xiāng永乐乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,528
Yŏngshèng Zhèn永盛镇TownLéibō Xiàn8,284
Yòujūn Zhèn佑君镇TownXīchāng Shì14,501
Yòusuŏ Xiāng右所乡Rural TownshipYányuán Xiàn6,807
Yuèchéng Zhèn越城镇TownYuèxī Xiàn34,986
Yuèhuá Xiāng月华乡Rural TownshipXīchāng Shì15,835
Yuèwú Xiāng月吾乡Rural TownshipPŭgé Xiàn2,140
Yùlóng Huízú Xiāng裕隆回族乡Rural TownshipXīchāng Shì16,125
Yúndiàn Zhèn云甸镇TownHuìlĭ Xiàn15,858
Yŭshuĭ Xiāng雨水乡Rural TownshipPŭgé Xiàn6,877
Yùtián Zhèn玉田镇TownGānluò Xiàn6,404
Yúzhà Xiāng鱼乍乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn3,765
Zélā Xiāng则拉乡Rural TownshipGānluò Xiàn3,004
Zépŭ Xiāng则普乡Rural TownshipZhāojué Xiàn5,171
Zéyuăn Zhèn泽远镇TownMiănníng Xiàn12,343
Zéyuē Xiāng则约乡Rural TownshipXĭdé Xiàn3,191
Zézŭ Xiāng则祖乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn2,209
Zhàizi Xiāng寨子乡Rural TownshipJīnyáng Xiàn2,659
Zhāngguān Zhèn彰冠镇TownHuìlĭ Xiàn14,756
Zhāngmùqìng Zhèn樟木箐镇TownXīchāng Shì13,285
Zhī'ĕrmò Xiāng支尔莫乡Rural TownshipZhāojué Xiàn2,486
Zhōngbà Xiāng中坝乡Rural TownshipXīchāng Shì9,549
Zhōngchăng Xiāng中厂乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn6,061
Zhōngsuŏ Zhèn中所镇TownYuèxī Xiàn8,932
Zhōngtián Xiāng中田乡Rural TownshipLéibō Xiàn5,513
Zhōngxīn Xiāng中心乡Rural TownshipHuìdōng Xiàn7,344
Zhú'ājué Zhèn竹阿觉镇TownYuèxī Xiàn3,345
Zhúhé Xiāng竹核乡Rural TownshipZhāojué Xiàn11,198
Zhúkù Xiāng竹库乡Rural TownshipMĕigū Xiàn4,772
Zhùlián Xiāng祝联乡Rural TownshipPŭgé Xiàn2,775
Zhúqìng Xiāng竹箐乡Rural TownshipHuìlĭ Xiàn7,172
Zhúshòu Zhèn竹寿镇TownNíngnán Xiàn6,054
Ziwēi Xiāng子威乡Rural TownshipMĕigū Xiàn3,988
Zuŏgēyīdá Xiāng佐戈依达乡Rural TownshipMĕigū Xiàn8,904

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).