Home
Show Map

China: Lèshān Shì (Sìchuān)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Lèshān Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ébiān Yízú Zìzhìxiàn峨边彝族自治县Autonomous County139,210
Éméishān Shì峨眉山市County-level City437,068
Jiājiāng Xiàn夹江县County338,346
Jĭngyán Xiàn井研县County282,222
Jīnkŏuhé Qū金口河区District49,157
Măbiān Yízú Zìzhìxiàn马边彝族自治县Autonomous County176,530
Mùchuān Xiàn沐川县County216,737
Qiánwéi Xiàn犍为县County434,409
Shāwān Qū沙湾区District187,180
Shìzhōng Qū市中区District662,814
Wŭtōngqiáo Qū五通桥区District312,086
Lèshān Shì乐山市Prefecture-level City3,235,759

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Lèshān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āngŭ Zhèn安谷镇TownShìzhōng Qū26,791
Áojiā Zhèn敖家镇TownQiánwéi Xiàn11,494
Bāgōu Zhèn芭沟镇TownQiánwéi Xiàn11,690
Báimă Zhèn白马镇TownShìzhōng Qū7,702
Bǎiyáng Jiēdào柏杨街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū98,395
Báiyáng Xiāng白杨乡Rural TownshipÉbiān Yízú Zìzhìxiàn2,636
Băowŭ Zhèn宝五镇TownJĭngyán Xiàn6,576
Bìshān Xiāng碧山乡Rural TownshipShāwān Qū11,458
Bóshuĭ Jiēdào泊水街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū56,222
Càijīn Zhèn蔡金镇TownWŭtōngqiáo Qū13,035
Chēzi Zhèn车子镇TownShìzhōng Qū13,284
Chuānzhŭ Zhèn川主镇TownÉméishān Shì6,023
Chúnfù Zhèn纯复镇TownJĭngyán Xiàn5,621
Cízhú Xiāng茨竹乡Rural TownshipMùchuān Xiàn7,257
Dàbăo Zhèn大堡镇TownÉbiān Yízú Zìzhìxiàn10,560
Dàfó Jiēdào大佛街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū12,085
Dàfó Xiāng大佛乡Rural TownshipJĭngyán Xiàn6,517
Dànán Zhèn大楠镇TownMùchuān Xiàn11,187
Dàwéi Zhèn大为镇TownÉméishān Shì11,961
Dàxīng Zhèn大兴镇TownQiánwéi Xiàn7,739
Dàzhúbăo Xiāng大竹堡乡Rural TownshipMăbiān Yízú Zìzhìxiàn3,533
Dĭbăo Xiāng底堡乡Rural TownshipMùchuān Xiàn13,478
Dìngwén Zhèn定文镇TownQiánwéi Xiàn12,642
Dōnglín Zhèn东林镇TownJĭngyán Xiàn7,972
Éshān Jiēdào峨山街道Urban SubdistrictÉméishān Shì12,857
Fàndiàn Xiāng范店乡Rural TownshipShāwān Qū3,213
Fèngcūn Xiāng凤村乡Rural TownshipMùchuān Xiàn7,109
Fēnquán Xiāng分全乡Rural TownshipJĭngyán Xiàn4,415
Fúlóng Xiāng伏龙乡Rural TownshipQiánwéi Xiàn6,615
Fúlù Zhèn福禄镇TownShāwān Qū19,358
Fùxīn Zhèn [incl. Xīnfán Xiāng, Fùhé Xiāng]富新镇TownMùchuān Xiàn14,115
Fúxī Zhèn符溪镇TownÉméishān Shì30,361
Gānjiāng Zhèn甘江镇TownJiājiāng Xiàn35,756
Gānlín Zhèn甘霖镇TownJiājiāng Xiàn15,810
Gāofèng Zhèn高凤镇TownJĭngyán Xiàn9,526
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownÉméishān Shì13,868
Gāosŭn Xiāng高笋乡Rural TownshipMùchuān Xiàn8,120
Gāotān Xiāng高滩乡Rural TownshipJĭngyán Xiàn5,676
Gāozhuóyíng Xiāng高卓营乡Rural TownshipMăbiān Yízú Zìzhìxiàn7,003
Gòng'ān Yízú Xiāng共安彝族乡Rural TownshipJīnkŏuhé Qū5,187
Gònghé Xiāng共和乡Rural TownshipÉbiān Yízú Zìzhìxiàn4,014
Gōngpíng Xiāng公平乡Rural TownshipQiánwéi Xiàn5,926
Gōngzuĭ Zhèn龚嘴镇TownShāwān Qū4,808
Guānmiào Xiāng关庙乡Rural TownshipShìzhōng Qū9,210
Guānyīng Zhèn冠英镇TownWŭtōngqiáo Qū36,013
Guìhuāqiáo Zhèn桂花桥镇TownÉméishān Shì44,208
Hăiyún Xiāng海云乡Rural TownshipMùchuān Xiàn6,136
Hāqŭ Xiāng哈曲乡Rural TownshipÉbiān Yízú Zìzhìxiàn2,329
Hēizhúgōu Zhèn黑竹沟镇TownÉbiān Yízú Zìzhìxiàn3,786
Hépíng Yízú Xiāng和平彝族乡Rural TownshipJīnkŏuhé Qū10,294
Hónghuā Xiāng红花乡Rural TownshipÉbiān Yízú Zìzhìxiàn3,569
Hóngqí Zhèn [incl. Yángcūn Xiāng, Juémò Xiāng]红旗镇TownÉbiān Yízú Zìzhìxiàn7,471
Huángbō Xiāng黄钵乡Rural TownshipJĭngyán Xiàn6,563
Huángdān Zhèn黄丹镇TownMùchuān Xiàn12,625
Huángtŭ Zhèn黄土镇TownJiājiāng Xiàn22,365
Huángwān Zhèn黄湾镇TownÉméishān Shì24,270
Huátóu Zhèn华头镇TownJiājiāng Xiàn10,213
Huīshān Zhèn辉山镇TownWŭtōngqiáo Qū11,238
Húlú Zhèn葫芦镇TownShāwān Qū10,711
Jiànbăn Zhèn箭板镇TownMùchuān Xiàn7,805
Jiànfēng Zhèn剑峰镇TownShìzhōng Qū11,181
Jiànhé Xiāng建和乡Rural TownshipMùchuān Xiàn8,185
Jiānóng Zhèn嘉农镇TownShāwān Qū25,816
Jiànshè Zhèn建设镇TownMăbiān Yízú Zìzhìxiàn11,233
Jièpái Zhèn [→ Qīngyī Jiēdào]界牌镇TownJiājiāng Xiàn17,165
Jìjiā Xiāng纪家乡Rural TownshipQiánwéi Xiàn3,759
Jīnfēng Xiāng金峰乡Rural TownshipJĭngyán Xiàn6,016
Jīnhé Zhèn [incl. Jíxīng Xiāng]金河镇TownJīnkŏuhé Qū10,431
Jīnshān Zhèn金山镇TownWŭtōngqiáo Qū22,851
Jīnshíjĭng Zhèn金石井镇TownQiánwéi Xiàn10,387
Jīnsù Zhèn金粟镇TownWŭtōngqiáo Qū19,052
Jīnyán Xiāng金岩乡Rural TownshipÉbiān Yízú Zìzhìxiàn6,570
Jiŭfēng Zhèn九峰镇TownShìzhōng Qū14,942
Jiŭjĭng Zhèn九井镇TownQiánwéi Xiàn5,492
Jiŭlĭ Zhèn九里镇TownÉméishān Shì25,203
Jiŭlóng Xiāng九龙乡Rural TownshipShìzhōng Qū3,485
Jíyì Zhèn集益镇TownJĭngyán Xiàn10,575
Láodòng Zhèn劳动镇TownMăbiān Yízú Zìzhìxiàn11,054
Lèdū Zhèn乐都镇TownÉméishān Shì11,951
Lèwū Xiāng勒乌乡Rural TownshipÉbiān Yízú Zìzhìxiàn4,933
Lìdiàn Zhèn利店镇TownMùchuān Xiàn12,182
Língyún Xiāng凌云乡Rural TownshipShìzhōng Qū10,492
Línjiāng Zhèn临江镇TownShìzhōng Qū6,968
Lóngchí Zhèn龙池镇TownÉméishān Shì24,467
Lóngkŏng Zhèn龙孔镇TownQiánwéi Xiàn16,963
Lóngmén Xiāng龙门乡Rural TownshipÉméishān Shì7,594
Lóngtuó Xiāng龙沱乡Rural TownshipJiājiāng Xiàn5,848
Luóchéng Zhèn罗城镇TownQiánwéi Xiàn36,290
Luóhàn Zhèn罗汉镇TownShìzhōng Qū10,967
Luómù Zhèn罗目镇TownÉméishān Shì23,331
Măcūn Zhèn马村镇TownJiājiāng Xiàn11,124
Máliŭ Xiāng麻柳乡Rural TownshipJiājiāng Xiàn5,487
Mămiào Xiāng马庙乡Rural TownshipQiánwéi Xiàn8,491
Máopíng Zhèn毛坪镇TownÉbiān Yízú Zìzhìxiàn10,268
Máoqiáo Zhèn茅桥镇TownShìzhōng Qū12,388
Mătà Zhèn马踏镇TownJĭngyán Xiàn20,478
Méilín Zhèn [incl. Méizibà Xiāng, Shāqiāng Xiāng]梅林镇TownMăbiān Yízú Zìzhìxiàn9,999
Ménkăn Zhèn门坎镇TownJĭngyán Xiàn5,617
Miánzhú Zhèn棉竹镇TownShìzhōng Qū12,809
Míndōng Xiāng岷东乡Rural TownshipQiánwéi Xiàn8,588
Mínjiàn Zhèn民建镇TownMăbiān Yízú Zìzhìxiàn37,993
Mínzhŭ Zhèn民主镇TownMăbiān Yízú Zìzhìxiàn9,385
Móchí Zhèn磨池镇TownJĭngyán Xiàn7,029
Mòjiāng沫江办事处Township-like AreaShāwān Qū6,532
Móuzi Zhèn牟子镇TownShìzhōng Qū22,947
Mùchéng Zhèn木城镇TownJiājiāng Xiàn14,816
Mùxī Zhèn沐溪镇TownMùchuān Xiàn42,120
Nán'ān Xiāng南安乡Rural TownshipJiājiāng Xiàn9,684
Nányáng Xiāng南阳乡Rural TownshipQiánwéi Xiàn5,201
Niúhuá Zhèn牛华镇TownWŭtōngqiáo Qū42,370
Niúshí Zhèn牛石镇TownShāwān Qū7,760
Píngdĕng Xiāng平等乡Rural TownshipÉbiān Yízú Zìzhìxiàn4,632
Píngxīng Zhèn平兴镇TownShìzhōng Qū8,490
Pŭrén Xiāng普仁乡Rural TownshipShìzhōng Qū3,244
Pŭxīng Xiāng普兴乡Rural TownshipÉméishān Shì10,604
Qiānfó Zhèn千佛镇TownJĭngyán Xiàn13,405
Qiáobà Zhèn [incl. Lăohébà Xiāng, Qiáobà Xiāng]荍坝镇TownMăbiān Yízú Zìzhìxiàn11,602
Qiáogōu Zhèn桥沟镇TownWŭtōngqiáo Qū16,091
Qīngpíng Zhèn青平镇TownShìzhōng Qū9,090
Qīngxī Zhèn清溪镇TownQiánwéi Xiàn40,610
Qīngzhōu Xiāng青州乡Rural TownshipJiājiāng Xiàn8,636
Quánfú Jiēdào全福街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū10,574
Quánshuĭ Zhèn泉水镇TownQiánwéi Xiàn9,289
Róngdīng Zhèn荣丁镇TownMăbiān Yízú Zìzhìxiàn10,922
Sāndòng Zhèn三洞镇TownJiājiāng Xiàn12,907
Sānhékŏu Zhèn三河口镇TownMăbiān Yízú Zìzhìxiàn8,289
Sānjiāng Zhèn三江镇TownJĭngyán Xiàn10,502
Sānjiào Xiāng三教乡Rural TownshipJĭngyán Xiàn5,551
Shànghé Jiēdào [→ Hǎitáng Jiēdào]上河街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū35,449
Shāpíng Zhèn沙坪镇TownÉbiān Yízú Zìzhìxiàn40,083
Shāwān Zhèn沙湾镇TownShāwān Qū51,520
Shāxī Xiāng沙溪乡Rural TownshipÉméishān Shì4,014
Shènglì Jiēdào胜利街道Urban SubdistrictÉméishān Shì22,282
Shèngquán Xiāng胜泉乡Rural TownshipJĭngyán Xiàn6,057
Shíliáng Xiāng石梁乡Rural TownshipMăbiān Yízú Zìzhìxiàn3,263
Shílín Zhèn石麟镇TownWŭtōngqiáo Qū23,848
Shílóng Xiāng石龙乡Rural TownshipShìzhōng Qū6,557
Shíniú Xiāng石牛乡Rural TownshipJĭngyán Xiàn5,419
Shíxī Zhèn石溪镇TownQiánwéi Xiàn18,544
Shòubăo Zhèn寿保镇TownQiánwéi Xiàn9,976
Shuāngfú Zhèn双福镇TownÉméishān Shì24,286
Shuāngxī Zhèn双溪镇TownQiánwéi Xiàn8,022
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownShìzhōng Qū17,727
Shùnhé Xiāng顺河乡Rural TownshipJiājiāng Xiàn10,964
Sìhé Xiāng四合乡Rural TownshipJĭngyán Xiàn4,612
Sūbà Zhèn苏坝镇TownMăbiān Yízú Zìzhìxiàn12,052
Suíshān Zhèn绥山镇TownÉméishān Shì130,034
Sūjī Zhèn苏稽镇TownShìzhōng Qū37,777
Tàipíng Zhèn太平镇TownShāwān Qū18,589
Tánbà Xiāng谭坝乡Rural TownshipShāwān Qū7,554
Tángbà Xiāng塘坝乡Rural TownshipQiánwéi Xiàn11,904
Tànkù Xiāng炭库乡Rural TownshipMùchuān Xiàn6,526
Tàshuĭ Zhèn踏水镇TownShāwān Qū9,439
Tiānyún Xiāng天云乡Rural TownshipJĭngyán Xiàn4,405
Tiĕlú Zhèn铁炉镇TownQiánwéi Xiàn5,785
Tóngcí Xiāng铜茨乡Rural TownshipShāwān Qū5,814
Tōngjiāng Jiēdào通江街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū48,651
Tóngjiā Zhèn童家镇TownShìzhōng Qū10,675
Tóngxīng Xiāng同兴乡Rural TownshipQiánwéi Xiàn6,733
Tŭmén Xiāng土门乡Rural TownshipJiājiāng Xiàn10,363
Tŭzhŭ Zhèn土主镇TownShìzhōng Qū16,186
Wángcūn Zhèn王村镇TownJĭngyán Xiàn15,938
Wànpíng Xiāng万坪乡Rural TownshipÉbiān Yízú Zìzhìxiàn2,264
Wúchăng Zhèn吴场镇TownJiājiāng Xiàn13,244
Wŭdù Zhèn五渡镇TownÉbiān Yízú Zìzhìxiàn8,385
Wúfèng Xiāng梧凤乡Rural TownshipJiājiāng Xiàn6,439
Wŭmăpíng Jiānyù五马坪监狱Township-like AreaMùchuān Xiàn2,392
Wūpāo Xiāng乌抛乡Rural TownshipJĭngyán Xiàn4,420
Wŭshèng Xiāng武圣乡Rural TownshipMùchuān Xiàn9,298
Wŭyú Zhèn舞雩镇TownQiánwéi Xiàn11,745
Xiàdù Xiāng下渡乡Rural TownshipQiánwéi Xiàn10,294
Xiàobà Jiēdào [→ Lǜxīn Jiēdào]肖坝街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū36,850
Xiàogū Zhèn孝姑镇TownQiánwéi Xiàn17,033
Xiàxī Zhèn下溪镇TownMăbiān Yízú Zìzhìxiàn9,346
Xībà Zhèn西坝镇TownWŭtōngqiáo Qū23,045
Xiēmă Xiāng歇马乡Rural TownshipJiājiāng Xiàn10,975
Xīnchăng Xiāng新场乡Rural TownshipÉbiān Yízú Zìzhìxiàn5,556
Xīnchăng Zhèn新场镇TownJiājiāng Xiàn11,657
Xìngfú Xiāng幸福乡Rural TownshipMùchuān Xiàn12,855
Xīnlín Zhèn新林镇TownÉbiān Yízú Zìzhìxiàn12,949
Xīnmín Zhèn新民镇TownQiánwéi Xiàn19,363
Xīnpíng Zhèn新平镇TownÉméishān Shì9,754
Xīnshèng Xiāng新盛乡Rural TownshipQiánwéi Xiàn3,863
Xīnyún Xiāng新云乡Rural TownshipWŭtōngqiáo Qū10,741
Xuĕkŏushān Zhèn雪口山镇TownMăbiān Yízú Zìzhìxiàn10,708
Yánchéng Jiēdào研城街道Urban SubdistrictJĭngyán Xiàn64,051
Yānchéng Zhèn焉城镇TownJiājiāng Xiàn78,417
Yānfēng Zhèn烟峰镇TownMăbiān Yízú Zìzhìxiàn9,099
Yángcūn Xiāng杨村乡Rural TownshipMùchuān Xiàn6,906
Yánghé Xiāng杨河乡Rural TownshipÉbiān Yízú Zìzhìxiàn3,488
Yángliŭ Zhèn杨柳镇TownWŭtōngqiáo Qū18,371
Yángwān Xiāng杨湾乡Rural TownshipShìzhōng Qū15,274
Yánjīng Zhèn研经镇TownJĭngyán Xiàn13,976
Yíngjiāng Xiāng迎江乡Rural TownshipJiājiāng Xiàn10,373
Yíngyáng Xiāng迎阳乡Rural TownshipShìzhōng Qū5,275
Yípíng Xiāng宜坪乡Rural TownshipÉbiān Yízú Zìzhìxiàn5,717
Yŏngfú Zhèn永福镇TownMùchuān Xiàn14,120
Yŏnghé Zhèn永和镇TownJīnkŏuhé Qū19,205
Yŏnghóng Xiāng永红乡Rural TownshipMăbiān Yízú Zìzhìxiàn4,278
Yŏngqīng Xiāng永青乡Rural TownshipJiājiāng Xiàn4,990
Yŏngshèng Xiāng永胜乡Rural TownshipJīnkŏuhé Qū4,040
Yuánjiāxī Xiāng袁家溪乡Rural TownshipMăbiān Yízú Zìzhìxiàn3,930
Yuèlái Zhèn悦来镇TownShìzhōng Qū8,572
Yùjīn Zhèn玉津镇TownQiánwéi Xiàn93,977
Yùpíng Zhèn玉屏镇TownQiánwéi Xiàn7,534
Zhàgŭ Xiāng榨鼓乡Rural TownshipQiánwéi Xiàn8,460
Zhānggōngqiáo Jiēdào张公桥街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū62,555
Zhènjiāngmiào Xiāng镇江庙乡Rural TownshipMăbiān Yízú Zìzhìxiàn2,841
Zhĕnxī Zhèn轸溪镇TownShāwān Qū4,608
Zhènyáng Zhèn镇阳镇TownJĭngyán Xiàn5,960
Zhōngxīng Zhèn中兴镇TownJiājiāng Xiàn11,113
Zhōubà Zhèn舟坝镇TownMùchuān Xiàn14,321
Zhōupō Zhèn周坡镇TownJĭngyán Xiàn12,974
Zhúgēn Zhèn竹根镇TownWŭtōngqiáo Qū75,431
Zhúyuán Zhèn竹园镇TownJĭngyán Xiàn12,371

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).