Home
Show Map

Bāchŭ Xiàn

County in Kashgar Prefecture (Xīnjiāng)

County

The population of Bāchŭ Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāchŭ Xiàn [Maralbexi]巴楚县County329,818
Kāshí Dìqū [Kashgar, Kaxgar]喀什地区Prefecture3,914,855

Contents: Townships

The population of the townships in Bāchŭ Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ākèsàkèmărèlè Xiāng阿克萨克玛热勒乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn30,858
Ālāgēn Xiāng阿拉根乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn29,412
Ānàkùlè Xiāng阿纳库勒乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn26,408
Āwătí Zhèn阿瓦提镇TownBāchŭ Xiàn22,232
Bāchŭ Zhèn巴楚镇TownBāchŭ Xiàn47,704
Duōláitíbāgé Xiāng多来提巴格乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn28,158
Qià'ĕrbāgé Xiāng恰尔巴格乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn27,816
Qióngkùqiàkè Xiāng琼库恰克乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn37,197
Sānchàkŏu Zhèn三岔口镇TownBāchŭ Xiàn737
Sèlìbùyà Zhèn色力布亚镇TownBāchŭ Xiàn44,642
Xiàmălè Xiāng夏马勒乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn10,174
Yīngwúsītăn Xiāng英吾斯坦乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn24,480

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).