Home
Show Map

China: Kashgar Prefecture (Xīnjiāng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Kashgar prefecture.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāchŭ Xiàn [Maralbexi]巴楚县County329,818
Jiāshī Xiàn [Peyziwat]伽师县County369,369
Kāshí Shì [Kashgar]喀什市County-level City584,035
Màigàití Xiàn [Makit]麦盖提县County222,898
Shāchē Xiàn [Yarkant]莎车县County762,385
Shūfù Xiàn疏附县County234,565
Shūlè Xiàn疏勒县County306,549
Tăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn [Tashkurgan]塔什库尔干塔吉克自治县Autonomous County37,843
Yèchéng Xiàn [Kargilik]叶城县County454,328
Yīngjíshā Xiàn [Yengisar]英吉沙县County262,067
Yuèpŭhú Xiàn [Yopurga]岳普湖县County144,062
Zépŭ Xiàn [Poskam]泽普县County206,936
Kāshí Dìqū [Kashgar, Kaxgar]喀什地区Prefecture3,914,855

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Kashgar prefecture.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ā'ěrsīlán Bāgé Xiāng阿尔斯兰巴格乡Rural TownshipShāchē Xiàn20,018
Āhónglŭ Kùmù Xiāng阿洪鲁库木乡Rural TownshipYuèpŭhú Xiàn2,524
Ài'ĕrmùdōng Xiāng艾尔木东乡Rural TownshipShūlè Xiàn12,393
Àigŭsī Xiāng艾古斯乡Rural TownshipYīngjíshā Xiàn9,371
Àilĭxīhú Zhèn艾力西湖镇TownShāchē Xiàn36,793
Àixīmàn Zhèn艾西曼镇TownYuèpŭhú Xiàn14,803
Ākèkāshí Xiāng阿克喀什乡Rural TownshipKāshí Shì11,313
Ākèsàkèmărèlè Xiāng阿克萨克玛热勒乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn30,858
Ākètămù Xiāng阿克塔木乡Rural TownshipZépŭ Xiàn6,652
Ākètăshí Nóngchăng阿克塔什农场Township-like AreaYèchéng Xiàn545
Ālāfŭ Xiāng阿拉甫乡Rural TownshipShūlè Xiàn18,748
Ālāgēn Xiāng阿拉根乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn29,412
Ālālì Xiāng阿拉力乡Rural TownshipShūlè Xiàn11,170
Ālāmăití Zhèn阿拉买提镇TownShāchē Xiàn23,583
Ānàkùlè Xiāng阿纳库勒乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn26,408
Ánggétèlèkè Xiāng昂格特勒克乡Rural TownshipMàigàití Xiàn5,584
Āqíkè Xiāng阿其克乡Rural TownshipYuèpŭhú Xiàn21,583
Ārèlè Xiāng阿热勒乡Rural TownshipShāchē Xiàn17,398
Āwătí Xiāng阿瓦提乡Rural TownshipKāshí Shì30,335
Āwătí Zhèn阿瓦提镇TownShāchē Xiàn25,119
Āwătí Zhèn阿瓦提镇TownBāchŭ Xiàn22,232
Āyīkùlè Xiāng阿依库勒乡Rural TownshipZépŭ Xiàn11,728
Āzhātèbāgé Zhèn阿扎特巴格镇TownShāchē Xiàn15,846
Bāchŭ Zhèn巴楚镇TownBāchŭ Xiàn47,704
Bāgé'āwătí Xiāng巴格阿瓦提乡Rural TownshipShāchē Xiàn16,951
Bāhéqí Xiāng巴合齐乡Rural TownshipShūlè Xiàn21,865
Báishíkăntè Zhèn白什坎特镇TownShāchē Xiàn39,243
Bāndí'ĕr Xiāng班迪尔乡Rural TownshipTăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn1,589
Bārén Xiāng巴仁乡Rural TownshipShūlè Xiàn32,215
Bārén Xiāng巴仁乡Rural TownshipYèchéng Xiàn10,139
Bārén Zhèn巴仁镇TownJiāshī Xiàn33,971
Bāyī'āwătí Xiāng巴依阿瓦提乡Rural TownshipYuèpŭhú Xiàn10,460
Bāzhādáshímù Línchăng巴扎达什牧林场Township-like AreaTăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn337
Bāzhājiémĭ Zhèn巴扎结米镇TownMàigàití Xiàn23,308
Bīngtuán Dōngfēng Nóngchăng兵团东风农场Township-like AreaYīngjíshā Xiàn1,592
Bīngtuán Nóngsānshī Qiánjìn Shuĭkù Guănlĭchŭ兵团农三师前进水库管理处Township-like AreaMàigàití Xiàn322
Bīngtuán Yèchéng Mùchăng兵团叶城牧场Township-like AreaYèchéng Xiàn982
Bóshíkèránmù Xiāng伯什克然木乡Rural TownshipKāshí Shì36,016
Bōsīkāmù Xiāng波斯喀木乡Rural TownshipZépŭ Xiàn20,026
Bóxīrèkè Xiāng伯西热克乡Rural TownshipYèchéng Xiàn33,486
Bùlākèsū Xiāng布拉克苏乡Rural TownshipShūfù Xiàn38,327
Bùyīlŭkè Tăjíkèzú Xiāng布依鲁克塔吉克族乡Rural TownshipZépŭ Xiàn3,564
Cánzhŏng Chăng蚕种场Township-like AreaShāchē Xiàn284
Chéngguān Xiāng城关乡Rural TownshipYīngjíshā Xiàn13,058
Dábùdá'ĕr Xiāng达布达尔乡Rural TownshipTăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn2,718
Dámùsī Xiāng达木斯乡Rural TownshipShāchē Xiàn9,678
Dàtóng Xiāng大同乡Rural TownshipTăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn1,982
Dūnbāgé Xiāng墩巴格乡Rural TownshipShāchē Xiàn17,579
Duōláitèbāgé Xiāng多来特巴格乡Rural TownshipKāshí Shì56,003
Duōláitíbāgé Xiāng多来提巴格乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn28,158
Găzīkùlè Xiāng尕孜库勒乡Rural TownshipMàigàití Xiàn26,225
Gōng'ān Nóngchăng公安农场Township-like AreaYèchéng Xiàn425
Gŭlèbāgé Xiāng古勒巴格乡Rural TownshipZépŭ Xiàn18,571
Gŭlèbāgé Zhèn古勒巴格镇TownShāchē Xiàn22,255
Gŭlèlŭkè Xiāng古勒鲁克乡Rural TownshipJiāshī Xiàn22,193
Guóyíng'èr Línchăng国营二林场Township-like AreaShāchē Xiàn224
Guóyíng Línchăng国营林场Township-like AreaZépŭ Xiàn280
Hănnánlìkè Zhèn罕南力克镇TownShūlè Xiàn24,481
Hàohăn Xiāng浩罕乡Rural TownshipKāshí Shì33,476
Héxià'āwătí Zhèn和夏阿瓦提镇TownJiāshī Xiàn45,047
Huāngdì Xiāng荒地乡Rural TownshipKāshí Shì11,209
Huāngdì Zhèn荒地镇TownShāchē Xiàn34,658
Huòshénlāfǔ Xiāng霍什拉甫乡Rural TownshipShāchē Xiàn17,351
Húyáng Línchăng胡杨林场Township-like AreaMàigàití Xiàn247
Jiāngbāzī Xiāng江巴孜乡Rural TownshipJiāshī Xiàn32,704
Jiānggélèsī Xiāng江格勒斯乡Rural TownshipYèchéng Xiàn18,844
Jiāyītílèkè Xiāng加依提勒克乡Rural TownshipYèchéng Xiàn23,374
Kāgélèkè Zhèn喀格勒克镇TownYèchéng Xiàn75,730
Kālāsū Xiāng喀拉苏乡Rural TownshipShāchē Xiàn14,756
Kāqún Xiāng喀群乡Rural TownshipShāchē Xiàn18,749
Kāshí Jiānyù喀什监狱Township-like AreaShāchē Xiàn5,506
Kēkèyà'ĕr Kē'ĕrkèzīzú Xiāng科克亚尔柯尔克孜族乡Rural TownshipTăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn958
Kēkèyà Xiāng柯克亚乡Rural TownshipYèchéng Xiàn19,451
Kèzīlè'āwătí Xiāng克孜勒阿瓦提乡Rural TownshipMàigàití Xiàn25,841
Kèzīlèbóyī Zhèn克孜勒博依镇TownJiāshī Xiàn40,228
Kèzīlèsū Xiāng克孜勒苏乡Rural TownshipJiāshī Xiàn36,040
Kèzīlè Xiāng克孜勒乡Rural TownshipYīngjíshā Xiàn24,772
Kù'ĕrmă Xiāng库尔玛乡Rural TownshipMàigàití Xiàn14,410
Kuíyībāgé Xiāng奎依巴格乡Rural TownshipZépŭ Xiàn12,713
Kuíyībāgé Zhèn奎依巴格镇TownZépŭ Xiàn10,553
Kùkēxīlŭgé Xiāng库科西鲁格乡Rural TownshipTăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn1,873
Kùmùdài'ěrwăzhā Jiēdào库木代尔瓦扎街道Urban SubdistrictKāshí Shì50,861
Kùmùkùsà'ĕr Xiāng库木库萨尔乡Rural TownshipMàigàití Xiàn13,873
Kùmùxīlìkè Xiāng库木西力克乡Rural TownshipShūlè Xiàn20,355
Kuòshí'àirìkè Xiāng阔什艾日克乡Rural TownshipShāchē Xiàn16,413
Lángān Zhèn兰干镇TownShūfù Xiàn18,785
Liángzhŏng Chăng良种场Township-like AreaYèchéng Xiàn1,861
Línchăng 林场Township-like AreaYèchéng Xiàn1,148
Lóngfŭ Xiāng龙甫乡Rural TownshipYīngjíshā Xiàn6,882
Luòkè Xiāng洛克乡Rural TownshipYèchéng Xiàn20,612
Mă'ĕryáng Xiāng马尔洋乡Rural TownshipTăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn1,928
Màigàití Zhèn麦盖提镇TownMàigàití Xiàn40,926
Mángxīn Zhèn芒辛镇TownYīngjíshā Xiàn25,746
Mázhā'ĕr Zhŏngyángchăng麻扎尔种羊场Township-like AreaTăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn629
Mĭxià Xiāng米夏乡Rural TownshipJiāshī Xiàn27,000
Mĭxià Zhèn米夏镇TownShāchē Xiàn32,419
Mùshí Xiāng木什乡Rural TownshipShūfù Xiàn14,671
Năizé'ĕrbāgé Zhèn乃则尔巴格镇TownKāshí Shì61,096
Nóngchăng Chăngbù 农场场部Township-like AreaZépŭ Xiàn3,776
Nóngkēyuàn Shāchē Nóngyè Shìyànzhàn 农科院莎车农业试验站Township-like AreaShāchē Xiàn300
Pàhātàikèlĭ Xiāng帕哈太克里乡Rural TownshipKāshí Shì13,622
Pāikèqí Xiāng拍克其乡Rural TownshipShāchē Xiàn19,809
Pŭsà Mùchăng普萨牧场Township-like AreaYèchéng Xiàn1,076
Qià'ĕrbāgé Xiāng恰尔巴格乡Rural TownshipShāchē Xiàn12,972
Qià'ĕrbāgé Xiāng恰尔巴格乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn27,816
Qià'ĕrbāgé Zhèn恰尔巴格镇TownYèchéng Xiàn21,189
Qiáolèpān Xiāng乔勒潘乡Rural TownshipYīngjíshā Xiàn11,848
Qiàqíkùmù Guănlĭqū恰其库木管理区Township-like AreaYèchéng Xiàn7,562
Qiàrèkè Zhèn恰热克镇TownShāchē Xiàn29,946
Qiàsà Jiēdào恰萨街道Urban SubdistrictKāshí Shì88,540
Qiàsàmĕiqítè Xiāng恰萨美其特乡Rural TownshipYèchéng Xiàn17,515
Qióngkùqiàkè Xiāng琼库恰克乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn37,197
Qípán Xiāng棋盘乡Rural TownshipYèchéng Xiàn16,224
Sàhăn Zhèn萨罕镇TownYīngjíshā Xiàn30,029
Sàilì Xiāng赛力乡Rural TownshipZépŭ Xiàn16,721
Sānchàkŏu Zhèn三岔口镇TownBāchŭ Xiàn737
Sàyībāgé Xiāng萨依巴格乡Rural TownshipShūfù Xiàn22,827
Sàyībāgé Xiāng萨依巴格乡Rural TownshipYèchéng Xiàn22,525
Sèlìbùyà Zhèn色力布亚镇TownBāchŭ Xiàn44,642
Sèmăn Xiāng色满乡Rural TownshipKāshí Shì18,851
Sètílì Xiāng色提力乡Rural TownshipYīngjíshā Xiàn10,424
Sèyĕkè Xiāng色也克乡Rural TownshipYuèpŭhú Xiàn18,064
Shāchē Xiàn Liángzhǒng Fányù Chăng莎车县良种繁育场Township-like AreaShāchē Xiàn1,988
Shāchē Xiàn Yúmiáo Chǎng莎车县鱼苗场Township-like AreaShāchē Xiàn30
Shāchē Zhèn莎车镇TownShāchē Xiàn128,145
Shūlè Zhèn疏勒镇TownShūlè Xiàn40,446
Sūgàití Xiāng苏盖提乡Rural TownshipYīngjíshā Xiàn23,280
Tǎgǎěrqí Xiāng [Tăhéqí Xiāng]塔尕尔其乡Rural TownshipShūlè Xiàn9,268
Tăgă'ĕrqí Zhèn塔尕尔其镇TownShāchē Xiàn34,554
Tăhémàn Xiāng塔合曼乡Rural TownshipTăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn2,904
Tăjíkè'ābātí Zhèn塔吉克阿巴提镇TownTăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn3,045
Tălĭmùyóutián Gōngsī塔里木油田公司Township-like AreaZépŭ Xiàn18,173
Tăshíkù'ĕrgān Xiāng塔什库尔干乡Rural TownshipTăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn5,345
Tăshíkù'ĕrgān Zhèn塔什库尔干镇TownTăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn8,919
Tăshímĭlĭkè Xiāng塔什米里克乡Rural TownshipShūfù Xiàn27,989
Tăzīhóng Xiāng塔孜洪乡Rural TownshipShūlè Xiàn27,393
Tiĕrèmù Zhèn铁热木镇TownYuèpŭhú Xiàn18,971
Tiĕrìmù Xiāng铁日木乡Rural TownshipShūfù Xiàn5,117
Tiĕrìmù Xiāng铁日木乡Rural TownshipJiāshī Xiàn15,171
Tiĕtí Xiāng铁提乡Rural TownshipYèchéng Xiàn15,656
Tízīnàfŭ Xiāng提孜那甫乡Rural TownshipTăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn2,869
Tŭgŭqí Xiāng吐古其乡Rural TownshipYèchéng Xiàn20,476
Túhūqí Xiāng图呼其乡Rural TownshipZépŭ Xiàn10,359
Tŭmàntălè Xiāng吐曼塔勒乡Rural TownshipMàigàití Xiàn24,599
Tuōkèzhākè Zhèn托克扎克镇TownShūfù Xiàn34,010
Tuōmùwúsītáng Zhèn托木吾斯塘镇TownShāchē Xiàn29,579
Tuōpŭlŭkè Xiāng托普鲁克乡Rural TownshipYīngjíshā Xiàn13,860
Wăqià Xiāng瓦恰乡Rural TownshipTăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn2,747
Wòlĭtuōgélākè Zhèn卧里托格拉克镇TownJiāshī Xiàn40,963
Wūdálìkè Zhèn乌达力克镇TownShāchē Xiàn31,525
Wūjírèkè Xiāng乌吉热克乡Rural TownshipYèchéng Xiàn20,763
Wúkùsàkè Zhèn吾库萨克镇TownShūfù Xiàn14,795
Wūpà'ĕr Zhèn乌帕尔镇TownShūfù Xiàn34,150
Wūqià Zhèn乌恰镇TownYīngjíshā Xiàn42,385
Wúsītángbóyī Jiēdào吾斯塘博依街道Urban SubdistrictKāshí Shì50,580
Wūxiàbāshí Zhèn乌夏巴什镇TownYèchéng Xiàn21,582
Wŭyī Línchăng五一林场Township-like AreaMàigàití Xiàn1,375
Xiàhéfŭ Xiāng夏合甫乡Rural TownshipYèchéng Xiàn18,734
Xiàmălèbāgé Zhèn夏马勒巴格镇TownKāshí Shì59,769
Xiàmălè Xiāng夏马勒乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn10,174
Xiàn Liángzhŏngchăng县良种场Township-like AreaShūfù Xiàn197
Xiàn Línchăng县林场Township-like AreaShūfù Xiàn408
Xiànyīng Àilìkèdà Chùchăng 县英艾力克大畜场Township-like AreaShūfù Xiàn115
Xiànyuányì Chăng县园艺场Township-like AreaShūfù Xiàn472
Xiàn Zhŏngchùchăng县种畜场Township-like AreaShūfù Xiàn163
Xiàpŭtŭlè Zhèn夏普吐勒镇TownJiāshī Xiàn28,944
Xīhéxiū Xiāng西合休乡Rural TownshipYèchéng Xiàn5,535
Xīkè'ĕrkùlè Zhèn西克尔库勒镇TownJiāshī Xiàn1,613
Xīyītídūn Xiāng希依提墩乡Rural TownshipMàigàití Xiàn13,646
Yáfŭquán Zhèn牙甫泉镇TownShūlè Xiàn25,081
Yàkā'àirìkè Xiāng亚喀艾日克乡Rural TownshipShāchē Xiàn10,204
Yàmànyá Xiāng亚曼牙乡Rural TownshipShūlè Xiàn15,542
Yángdàmàn Xiāng洋大曼乡Rural TownshipShūlè Xiàn17,244
Yāngtăkè Xiāng央塔克乡Rural TownshipMàigàití Xiàn31,777
Yàwăgé Jiēdào亚瓦格街道Urban SubdistrictKāshí Shì26,617
Yĕkèxiān Bàibāzhā Zhèn也克先拜巴扎镇TownYuèpŭhú Xiàn18,771
Yīgài'ĕrqí Zhèn依盖尔其镇TownShāchē Xiàn27,038
Yīgézīyĕ'ĕr Xiāng依格孜也尔乡Rural TownshipYīngjíshā Xiàn5,114
Yīkĕnsū Xiāng依肯苏乡Rural TownshipZépŭ Xiàn19,340
Yīlìkèqí Xiāng依力克其乡Rural TownshipYèchéng Xiàn14,869
Yīmă Xiāng依玛乡Rural TownshipZépŭ Xiàn19,628
Yīng'āwătí Xiāng英阿瓦提乡Rural TownshipShūlè Xiàn9,936
Yīng'ĕrlìkè Xiāng英尔力克乡Rural TownshipShūlè Xiàn20,412
Yīngjíshā Zhèn英吉沙镇TownYīngjíshā Xiàn31,113
Yīngmăilĭ Xiāng英买里乡Rural TownshipJiāshī Xiàn30,135
Yīngwúsītáng Xiāng英吾斯塘乡Rural TownshipShāchē Xiàn10,582
Yīngwúsītǎn Xiāng英吾斯坦乡Rural TownshipKāshí Shì35,747
Yīngwúsītăn Xiāng英吾斯坦乡Rural TownshipBāchŭ Xiàn24,480
Yīngyĕ'ĕr Xiāng英也尔乡Rural TownshipYīngjíshā Xiàn12,593
Yīshíkùlì Xiāng伊什库力乡Rural TownshipShāchē Xiàn29,930
Yītímùkŏng Xiāng依提木孔乡Rural TownshipYèchéng Xiàn36,052
Yōuzhì Guŏshù Miáomù Fányù Jīdì 优质果树苗木繁育基地Township-like AreaShāchē Xiàn270
Yuányì Chăng园艺场Township-like AreaZépŭ Xiàn1,314
Yuányì Chăng园艺场Township-like AreaShāchē Xiàn186
Yuányì Chăng园艺场Township-like AreaYèchéng Xiàn1,378
Yuányì v园艺场Township-like AreaMàigàití Xiàn765
Yùdàikèlìkè Xiāng玉代克力克乡Rural TownshipJiāshī Xiàn15,360
Yuèpŭhú Xiàn Dàchù Chăng岳普湖县大畜场Township-like AreaYuèpŭhú Xiàn486
Yuèpŭhú Xiāng岳普湖乡Rural TownshipYuèpŭhú Xiàn13,461
Yuèpŭhú Xiàn Liángzhŏngchăng岳普湖县良种场Township-like AreaYuèpŭhú Xiàn824
Yuèpŭhú Xiàn Línchăng岳普湖县林场Township-like AreaYuèpŭhú Xiàn417
Yuèpŭhú Xiàn Năiniú Chăng岳普湖县奶牛场Township-like AreaYuèpŭhú Xiàn469
Yuèpŭhú Xiàn Nóngchăng岳普湖县农场Township-like AreaYuèpŭhú Xiàn1,137
Yuèpŭhú Zhèn岳普湖镇TownYuèpŭhú Xiàn22,092
Zépŭxiàn Liángzhŏngchăng泽普县良种场Township-like AreaZépŭ Xiàn1,873
Zépŭ Zhèn泽普镇TownZépŭ Xiàn31,665
Zhànmĭn Xiāng站敏乡Rural TownshipShūfù Xiàn22,539
Zhŏngchù Chăng种畜场Township-like AreaYèchéng Xiàn348
Zīrèfŭxiàtí Tăjíkèzú Xiāng孜热甫夏提塔吉克族乡Rural TownshipShāchē Xiàn10,504
Zōnglăng Xiāng宗朗乡Rural TownshipYèchéng Xiàn6,247

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).