Home
Show Map

Xiángfú Qū

District in Kāifēng Shì (Hénán)

District

The population of Xiángfú Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xiángfú Qū [Kāifēng Xiàn]祥符区District698,799
Kāifēng Shì开封市Prefecture-level City4,676,483

Contents: Townships

The population of the townships in Xiángfú Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bālĭwān Zhèn八里湾镇TownXiángfú Qū49,207
Bànpōdiàn Xiāng半坡店乡Rural TownshipXiángfú Qū47,491
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictXiángfú Qū50,451
Chénliú Zhèn陈留镇TownXiángfú Qū57,718
Chóulóu Zhèn仇楼镇TownXiángfú Qū53,588
Dùliáng Xiāng杜良乡Rural TownshipXiángfú Qū58,761
Fàncūn Xiāng范村乡Rural TownshipXiángfú Qū37,804
Liúdiàn Xiāng刘店乡Rural TownshipXiángfú Qū36,775
Luówáng Zhèn罗王镇TownXiángfú Qū47,587
Qŭxīng Zhèn曲兴镇TownXiángfú Qū33,264
Wànlóng Xiāng万隆乡Rural TownshipXiángfú Qū52,405
Xījiāngzhài Xiāng西姜寨乡Rural TownshipXiángfú Qū58,586
Xīnglóng Xiāng兴隆乡Rural TownshipXiángfú Qū41,262
Yuánfāng Xiāng袁坊乡Rural TownshipXiángfú Qū41,574
Zhūxiān Zhèn朱仙镇TownXiángfú Qū32,326

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).