Home
Show Map

Hŭlín Shì

County-level City in Jīxī Shì (Hēilóngjiāng)

County-level City

The population of Hŭlín Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Hŭlín Shì虎林市County-level City317,884
Jīxī Shì鸡西市Prefecture-level City1,862,165

Contents: Townships

The population of the townships in Hŭlín Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ābĕi Xiāng阿北乡Rural TownshipHŭlín Shì4,201
Băodōng Zhèn宝东镇TownHŭlín Shì11,290
Bāwŭbā Nóngchăng八五八农场Township-like AreaHŭlín Shì14,898
Bāwŭlíng Nóngchăng八五零农场Township-like AreaHŭlín Shì17,249
Bāwŭliù Nóngchăng八五六农场Township-like AreaHŭlín Shì22,168
Bāwŭsì Nóngchăng八五四农场Township-like AreaHŭlín Shì24,224
Dōngchéng Zhèn东诚镇TownHŭlín Shì10,984
Dōngfānghóng Línyèjú东方红林业局Township-like AreaHŭlín Shì34,412
Dōngfānghóng Zhèn东方红镇TownHŭlín Shì4,804
Hŭlín Zhèn虎林镇TownHŭlín Shì83,005
Hŭtóu Zhèn虎头镇TownHŭlín Shì11,657
Qìngfēng Nóngchăng庆丰农场Township-like AreaHŭlín Shì14,447
Wĕiguāng Xiāng伟光乡Rural TownshipHŭlín Shì5,872
Xīnlè Xiāng新乐乡Rural TownshipHŭlín Shì7,383
Yánggăng Zhèn杨岗镇TownHŭlín Shì12,980
Yíngchūn Línyèjú迎春林业局Township-like AreaHŭlín Shì13,750
Yíngchūn Zhèn迎春镇TownHŭlín Shì8,026
Yúnshān Nóngchăng云山农场Township-like AreaHŭlín Shì12,266
Zhēnbăodăo Xiāng珍宝岛乡Rural TownshipHŭlín Shì4,268

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).