Home
Show Map

Yŏngxiū Xiàn

County in Jiŭjiāng Shì (Jiāngxī)

County

The population of Yŏngxiū Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yŏngxiū Xiàn永修县County364,783
Jiŭjiāng Shì九江市Prefecture-level City4,728,778

Contents: Townships

The population of the townships in Yŏngxiū Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àichéng Zhèn艾城镇TownYŏngxiū Xiàn18,748
Báichá Zhèn白槎镇TownYŏngxiū Xiàn13,741
Bājiăolĭng Kĕnzhí Chăng八角岭垦殖场Township-like AreaYŏngxiū Xiàn4,668
Héngfēng Qĭyè Jítuán 恒丰企业集团Township-like AreaYŏngxiū Xiàn13,348
Jiāngshàng Xiāng江上乡Rural TownshipYŏngxiū Xiàn10,362
Jiāngxī Yŏngxiū Yúnshān Jīngjì Jìshù Kāifāqū江西永修云山经济技术开发区Township-like AreaYŏngxiū Xiàn2,481
Jiŭhé Xiāng九合乡Rural TownshipYŏngxiū Xiàn20,600
Lìxīn Xiāng立新乡Rural TownshipYŏngxiū Xiàn24,901
Măkŏu Zhèn马口镇TownYŏngxiū Xiàn26,516
Méitáng Zhèn梅棠镇TownYŏngxiū Xiàn14,342
Qiújīn Zhèn虬津镇TownYŏngxiū Xiàn17,899
Sānjiăo Xiāng三角乡Rural TownshipYŏngxiū Xiàn23,389
Sānxīqiáo Zhèn三溪桥镇TownYŏngxiū Xiàn12,932
Tānxī Zhèn滩溪镇TownYŏngxiū Xiàn18,519
Túbù Zhèn涂埠镇TownYŏngxiū Xiàn66,285
Wúchéng Zhèn吴城镇TownYŏngxiū Xiàn15,024
Yànfāng Zhèn燕坊镇TownYŏngxiū Xiàn12,480
Yŏngfēng Kĕnzhí Chăng永丰垦殖场Township-like AreaYŏngxiū Xiàn6,315
Yúnshān Qĭyè Jítuán 云山企业集团Township-like AreaYŏngxiū Xiàn33,372
Zhèlín Zhèn柘林镇TownYŏngxiū Xiàn8,861

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).