Home
Show Map

Yì Xiàn

County in Jĭnzhōu Shì (Liáoníng)

County

The population of Yì Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yì Xiàn义县County396,602
Jĭnzhōu Shì锦州市Prefecture-level City3,126,463

Contents: Townships

The population of the townships in Yì Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báimiàozi Xiāng白庙子乡Rural TownshipYì Xiàn19,063
Chéngguān Jiēdào城关街道Urban SubdistrictYì Xiàn41,605
Dàdìngbăo Mănzú Xiāng大定堡满族乡Rural TownshipYì Xiàn7,454
Dàyúshùbăo Zhèn大榆树堡镇TownYì Xiàn29,342
Dìzàngsì Mănzú Xiāng地藏寺满族乡Rural TownshipYì Xiàn6,891
Gāotáizi Zhèn高台子镇TownYì Xiàn22,981
Jiŭdàolĭng Zhèn九道岭镇TownYì Xiàn32,671
Jùliángtún Zhèn聚粮屯镇TownYì Xiàn19,446
Liúlónggōu Zhèn留龙沟镇TownYì Xiàn10,199
Liúlóngtái Zhèn刘龙台镇TownYì Xiàn7,295
Qiányáng Zhèn前杨镇TownYì Xiàn22,114
Qīlĭhé Zhèn七里河镇TownYì Xiàn30,213
Shāohùyíngzi Zhèn稍户营子镇TownYì Xiàn24,254
Tóudàohé Zhèn头道河镇TownYì Xiàn13,125
Tóutái Zhèn头台镇TownYì Xiàn10,717
Wăziyù Zhèn瓦子峪镇TownYì Xiàn24,427
Yìzhōu Jiēdào义州街道Urban SubdistrictYì Xiàn51,168
Zhāngjiābăo Zhèn张家堡镇TownYì Xiàn23,637

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).