Home
Show Map

Huàdiàn Shì

County-level City in Jílín Shì

County-level City

The population of Huàdiàn Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huàdiàn Shì桦甸市County-level City444,843
Jílín Shì吉林市Prefecture-level City4,413,157

Contents: Townships

The population of the townships in Huàdiàn Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bādàohézi Zhèn八道河子镇TownHuàdiàn Shì36,506
Chángshān Zhèn常山镇TownHuàdiàn Shì20,198
Èrdàodiànzi Zhèn [incl. Huàshùlínzi Xiāng]二道甸子镇TownHuàdiàn Shì36,140
Gōngjí Xiāng公吉乡Rural TownshipHuàdiàn Shì31,066
Héngdàohézi Xiāng横道河子乡Rural TownshipHuàdiàn Shì21,234
Hóngshílázi Zhèn红石砬子镇TownHuàdiàn Shì52,728
Huàjiāo Xiāng桦郊乡Rural TownshipHuàdiàn Shì46,372
Jiāpígōu Zhèn夹皮沟镇TownHuàdiàn Shì27,663
Jīnshā Zhèn金沙镇TownHuàdiàn Shì21,896
Mínghuà Jiēdào明桦街道Urban SubdistrictHuàdiàn Shì43,601
Qĭxīn Jiēdào启新街道Urban SubdistrictHuàdiàn Shì25,115
Shènglì Jiēdào胜利街道Urban SubdistrictHuàdiàn Shì25,698
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictHuàdiàn Shì22,486
Yŏngjí Jiēdào永吉街道Urban SubdistrictHuàdiàn Shì34,140

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).