Home
Show Map

China: Jílín Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Jílín Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chāngyì Qū [incl. Jílín Economic Development Zone]昌邑区District658,960
Chuányíng Qū船营区District491,989
Fēngmăn Qū [incl. Jílín High-tech Industrial Development Zone]丰满区District296,822
Huàdiàn Shì桦甸市County-level City444,843
Jiāohé Shì蛟河市County-level City447,226
Lóngtán Qū龙潭区District527,350
Pánshí Shì磐石市County-level City505,779
Shūlán Shì舒兰市County-level City645,702
Yŏngjí Xiàn [incl. Jílín China Singapore Food Zone]永吉县County394,486
Jílín Shì吉林市Prefecture-level City4,413,157

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Jílín Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bādàohézi Zhèn八道河子镇TownHuàdiàn Shì36,506
Báiqí Zhèn白旗镇TownShūlán Shì36,783
Báishíshān Zhèn白石山镇TownJiāohé Shì40,984
Băoshān Xiāng宝山乡Rural TownshipPánshí Shì19,633
Bĕichéng Jiēdào北城街道Urban SubdistrictShūlán Shì55,047
Bĕidàhú Zhèn北大湖镇TownYŏngjí Xiàn36,525
Bĕijí Jiēdào北极街道Urban SubdistrictChuányíng Qū32,468
Bĕishān Jiēdào北山街道Urban SubdistrictChuányíng Qū45,380
Bīnhé Jiēdào [Tiĕdōng Jiēdào]滨河街道Urban SubdistrictShūlán Shì26,372
Chàlùhé Zhèn岔路河镇TownYŏngjí Xiàn47,542
Cháng'ān Jiēdào长安街道Urban SubdistrictJiāohé Shì44,435
Chángchūnlù Jiēdào长春路街道Urban SubdistrictChuányíng Qū36,971
Chángshān Zhèn常山镇TownHuàdiàn Shì20,198
Cháoyángshān Zhèn朝阳山镇TownPánshí Shì21,828
Cháoyáng Zhèn朝阳镇TownShūlán Shì21,627
Chéngdé Jiēdào承德街道Urban SubdistrictLóngtán Qū13,708
Dàdōng Jiēdào大东街道Urban SubdistrictChuányíng Qū22,561
Dàkŏuqīn Zhèn大口钦镇TownLóngtán Qū19,255
Dàsuíhé Zhèn大绥河镇TownChuányíng Qū25,344
Déshèng Jiēdào德胜街道Urban SubdistrictChuányíng Qū31,922
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictLóngtán Qū6,653
Dōngjúzi Jiēdào东局子街道Urban SubdistrictChāngyì Qū66,993
Dōngníng Jiēdào东宁街道Urban SubdistrictPánshí Shì66,251
Èrdàodiànzi Zhèn [incl. Huàshùlínzi Xiāng]二道甸子镇TownHuàdiàn Shì36,140
Fătè Zhèn法特镇TownShūlán Shì36,179
Fēngmăn Jiēdào丰满街道Urban SubdistrictFēngmăn Qū9,696
Fú'ān Jiēdào福安街道Urban SubdistrictPánshí Shì18,622
Fùtài Zhèn富太镇TownPánshí Shì18,617
Gāngyáo Zhèn缸窑镇TownLóngtán Qū35,107
Gāoxīn Jiēdào高新街道Urban SubdistrictFēngmăn Qū87,262
Gōngjí Xiāng公吉乡Rural TownshipHuàdiàn Shì31,066
Gūdiànzi Zhèn孤店子镇TownChāngyì Qū19,034
Hādáwān Jiēdào哈达湾街道Urban SubdistrictChāngyì Qū32,552
Hādáwān Jīngjì Kāifāqū哈达湾经济开发区Township-like AreaChāngyì Qū5,472
Hébĕi Jiēdào河北街道Urban SubdistrictJiāohé Shì21,342
Hēishí Zhèn黑石镇TownPánshí Shì21,174
Hénán Jiēdào河南街道Urban SubdistrictJiāohé Shì30,823
Hénán Jiēdào河南街道Urban SubdistrictPánshí Shì31,057
Héngdàohézi Xiāng横道河子乡Rural TownshipHuàdiàn Shì21,234
Hóngqí Jiēdào红旗街道Urban SubdistrictFēngmăn Qū18,294
Hóngqílĭng Zhèn红旗岭镇TownPánshí Shì32,338
Hóngshílázi Zhèn红石砬子镇TownHuàdiàn Shì52,728
Huàjiāo Xiāng桦郊乡Rural TownshipHuàdiàn Shì46,372
Huánchéng Jiēdào环城街道Urban SubdistrictShūlán Shì42,542
Huángqí Jiēdào [Huángqítún Jiēdào]黄旗屯街道Urban SubdistrictChuányíng Qū41,007
Huángsōngdiàn Zhèn黄松甸镇TownJiāohé Shì20,038
Huángyú Xiāng黄榆乡Rural TownshipYŏngjí Xiàn16,452
Huānxĭ Xiāng欢喜乡Rural TownshipChuányíng Qū22,594
Huàpíchăng Zhèn桦皮厂镇TownChāngyì Qū39,201
Hūlán Zhèn呼兰镇TownPánshí Shì24,387
Jiāngbĕi Xiāng江北乡Rural TownshipLóngtán Qū22,044
Jiāngmìfēng Zhèn江密峰镇TownLóngtán Qū38,702
Jiāngnán Jiēdào江南街道Urban SubdistrictFēngmăn Qū46,576
Jiāngnán Xiāng江南乡Rural TownshipFēngmăn Qū39,099
Jiāpígōu Zhèn夹皮沟镇TownHuàdiàn Shì27,663
Jíchāng Zhèn吉昌镇TownPánshí Shì36,929
Jílín Dōngshì Shāngmàoqū 吉林东市商贸示范区Urban SubdistrictChāngyì Qū88
Jīnjiā Xiāng金家乡Rural TownshipYŏngjí Xiàn21,935
Jīnmă Zhèn金马镇TownShūlán Shì16,552
Jīnshā Zhèn金沙镇TownHuàdiàn Shì21,896
Jīnzhū Zhèn金珠镇TownLóngtán Qū27,280
Jíshū Jiēdào吉舒街道Urban SubdistrictShūlán Shì94,312
Jiŭzhàn Jiēdào九站街道Urban SubdistrictChāngyì Qū61,612
Kāiyuán Zhèn开原镇TownShūlán Shì28,537
Kàoshān Jiēdào靠山街道Urban SubdistrictLóngtán Qū3,049
Kŏuqián Zhèn口前镇TownYŏngjí Xiàn102,327
Lāfă Jiēdào拉法街道Urban SubdistrictJiāohé Shì20,247
Liàngjiăshān Xiāng亮甲山乡Rural TownshipShūlán Shì19,055
Liăngjiāzi Mănzú Xiāng两家子满族乡Rural TownshipChāngyì Qū15,067
Liánhuā Jiēdào莲花街道Urban SubdistrictChāngyì Qū34,795
Liánhuā Xiāng莲花乡Rural TownshipShūlán Shì15,348
Línjiāng Jiēdào临江街道Urban SubdistrictChuányíng Qū31,317
Lónghuá Jiēdào龙华街道Urban SubdistrictLóngtán Qū39,521
Lóngtán Jiēdào龙潭街道Urban SubdistrictLóngtán Qū21,125
Míngchéng Zhèn明城镇TownPánshí Shì38,865
Mínghuà Jiēdào明桦街道Urban SubdistrictHuàdiàn Shì43,601
Mínzhŭ Jiēdào民主街道Urban SubdistrictChāngyì Qū45,823
Mínzhŭ Jiēdào民主街道Urban SubdistrictJiāohé Shì52,616
Năizishān Jiēdào奶子山街道Urban SubdistrictJiāohé Shì8,461
Nánchéng Jiēdào南城街道Urban SubdistrictShūlán Shì27,390
Nánjīng Jiēdào南京街道Urban SubdistrictChuányíng Qū29,916
Niúxīn Zhèn牛心镇TownPánshí Shì23,033
Pánshí Jīngjì Kāifāqū磐石经济开发区Urban SubdistrictPánshí Shì17,173
Pàoziyán Jiēdào泡子沿街道Urban SubdistrictLóngtán Qū10,061
Piāohé Zhèn漂河镇TownJiāohé Shì36,450
Píng'ān Zhèn平安镇TownShūlán Shì39,034
Qián'èrdào Xiāng前二道乡Rural TownshipFēngmăn Qū17,076
Qiánjìn Xiāng前进乡Rural TownshipJiāohé Shì14,873
Qīlĭ Xiāng七里乡Rural TownshipShūlán Shì27,250
Qīngdăo Jiēdào青岛街道Urban SubdistrictChuányíng Qū41,527
Qìnglĭng Zhèn庆岭镇TownJiāohé Shì16,430
Qĭxīn Jiēdào启新街道Urban SubdistrictHuàdiàn Shì25,115
Qŭcháihé Zhèn取柴河镇TownPánshí Shì15,614
Shàngyíng Zhèn上营镇TownShūlán Shì20,355
Shānqián Jiēdào山前街道Urban SubdistrictLóngtán Qū29,778
Shènglì Jiēdào胜利街道Urban SubdistrictHuàdiàn Shì25,698
Shíjĭng Jiēdào石井街道Urban SubdistrictFēngmăn Qū7,896
Shízuĭ Zhèn石嘴镇TownPánshí Shì27,888
Shuānghé Zhèn双河镇TownYŏngjí Xiàn25,126
Shuāngjí Jiēdào双吉街道Urban SubdistrictChāngyì Qū12,367
Shuĭqŭliŭ Zhèn水曲柳镇TownShūlán Shì34,765
Sōngjiāng Zhèn松江镇TownJiāohé Shì19,711
Sōngshān Zhèn松山镇TownPánshí Shì13,657
Sōudēngzhàn Zhèn搜登站镇TownChuányíng Qū45,882
Tàishān Jiēdào泰山街道Urban SubdistrictFēngmăn Qū32,803
Tiānbĕi Zhèn天北镇TownJiāohé Shì23,565
Tiāndé Xiāng天德乡Rural TownshipShūlán Shì33,840
Tiāngăng Zhèn天岗镇TownJiāohé Shì31,093
Tiĕdōng Jiēdào铁东街道Urban SubdistrictLóngtán Qū46,947
Tōngjiāng Jiēdào通江街道Urban SubdistrictChāngyì Qū50,595
Tŭchéngzi Mănzú Cháoxiānzú Xiāng土城子满族朝鲜族乡Rural TownshipChāngyì Qū18,330
Wànchāng Zhèn万昌镇TownYŏngjí Xiàn46,862
Wàngqĭ Zhèn旺起镇TownFēngmăn Qū15,349
Wénmiào Jiēdào文庙街道Urban SubdistrictChāngyì Qū23,920
Wūlājiē Zhèn乌拉街镇TownLóngtán Qū58,309
Wūlín Cháoxiānzú Xiāng乌林朝鲜族乡Rural TownshipJiāohé Shì15,400
Xiāngtán Jiēdào湘潭街道Urban SubdistrictLóngtán Qū42,174
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道Urban SubdistrictChuányíng Qū38,713
Xiăobáishān Xiāng小白山乡Rural TownshipFēngmăn Qū15,709
Xiăochéng Zhèn小城镇TownShūlán Shì21,347
Xīhé Zhèn溪河镇TownShūlán Shì28,844
Xīn'ān Jiēdào新安街道Urban SubdistrictLóngtán Qū42,400
Xīn'ān Xiāng新安乡Rural TownshipShūlán Shì20,523
Xīndìhào Jiēdào新地号街道Urban SubdistrictChāngyì Qū44,764
Xìngfújīngjì Kāifāqū幸福开发区Township-like AreaChāngyì Qū633
Xīnghuá Jiēdào兴华街道Urban SubdistrictChāngyì Qū42,518
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictHuàdiàn Shì22,486
Xīnjiàn Jiēdào新建街道Urban SubdistrictChāngyì Qū12,570
Xīnjílín Jiēdào新吉林街道Urban SubdistrictLóngtán Qū23,013
Xīnnóng Jiēdào新农街道Urban SubdistrictJiāohé Shì15,397
Xīnzhàn Zhèn新站镇TownJiāohé Shì35,361
Xīyáng Zhèn西阳镇TownYŏngjí Xiàn31,485
Yán'ān Jiēdào延安街道Urban SubdistrictChāngyì Qū45,299
Yánfēng Jiēdào沿丰街道Urban SubdistrictFēngmăn Qū7,062
Yánjiāng Jiēdào延江街道Urban SubdistrictChāngyì Qū40,924
Yāntŏngshān Zhèn烟筒山镇TownPánshí Shì66,473
Yīlāxī Zhèn一拉溪镇TownYŏngjí Xiàn54,855
Yìmă Zhèn驿马镇TownPánshí Shì12,240
Yŏngjí Jiēdào永吉街道Urban SubdistrictHuàdiàn Shì34,140
Yŏngjí Jīngjì Kāifāqū永吉经济开发区TownYŏngjí Xiàn11,377
Yuèbĕi Zhèn越北镇TownChuányíng Qū22,084
Yúshù Jiēdào榆树街道Urban SubdistrictLóngtán Qū19,295
Zhànqián Jiēdào站前街道Urban SubdistrictChāngyì Qū21,799
Zhìhé Jiēdào致和街道Urban SubdistrictChuányíng Qū24,303
Zūnyì Jiēdào遵义街道Urban SubdistrictLóngtán Qū28,929
Zuŏjiā Zhèn左家镇TownChāngyì Qū24,604

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).