Home
Show Map

China: Jiēyáng Shì (Guăngdōng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Jiēyáng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huìlái Xiàn惠来县County1,097,596
Jiēdōng Qū揭东区District953,450
Jiēxī Xiàn揭西县County825,727
Pŭníng Shì普宁市County-level City2,055,552
Róngchéng Qū [incl. Jiēyáng Airport Economic Zone]榕城区District952,022
Jiēyáng Shì揭阳市Prefecture-level City5,884,347

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Jiēyáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Áojiāng Zhèn鳌江镇TownHuìlái Xiàn48,039
Báită Zhèn白塔镇TownJiēdōng Qū89,062
Bĕishānnóng Línchăng北山农林场Township-like AreaJiēxī Xiàn196
Chìgăng Zhèn赤岗镇TownPŭníng Shì47,477
Chíwĕi Jiēdào池尾街道Urban SubdistrictPŭníng Shì79,189
Chuánpŭ Zhèn船埔镇TownPŭníng Shì38,580
Dàbà Zhèn大坝镇TownPŭníng Shì89,469
Dàchí Nóngchăng大池农场Township-like AreaPŭníng Shì6,285
Dànánshān Huáqiáo Guănlĭqū大南山华侨管理区Township-like AreaHuìlái Xiàn14,375
Dànánshān Jiēdào大南山街道Urban SubdistrictPŭníng Shì35,343
Dàpíng Nóngchăng大坪农场Township-like AreaPŭníng Shì6,396
Dàpíng Zhèn大坪镇TownPŭníng Shì23,896
Dàxī Zhèn大溪镇TownJiēxī Xiàn23,102
Dēnggăng Zhèn登岗镇TownRóngchéng Qū72,638
Dìdū Zhèn地都镇TownRóngchéng Qū95,180
Dōnggăng Zhèn东港镇TownHuìlái Xiàn33,117
Dōngjìng Cháchăng东径茶场Township-like AreaJiēdōng Qū4
Dōnglŏng Zhèn东陇镇TownHuìlái Xiàn81,070
Dōngpŭ Nóngchăng东埔农场Township-like AreaHuìlái Xiàn9,699
Dōngshān Gōngyè Yuánqū Guănlĭchŭ东山工业园区管理处Township-like AreaRóngchéng Qū295
Dōngshēng Jiēdào东升街道Urban SubdistrictRóngchéng Qū42,071
Dōngxīng Jiēdào东兴街道Urban SubdistrictRóngchéng Qū63,220
Dōngyáng Jiēdào东阳街道Urban SubdistrictRóngchéng Qū28,186
Dōngyuán Zhèn东园镇TownJiēxī Xiàn32,980
Fèngjiāng Zhèn凤江镇TownJiēxī Xiàn69,127
Gāopŭ Zhèn高埔镇TownPŭníng Shì53,925
Gāotián Nóngchăng高田农场Township-like AreaJiēxī Xiàn104
Gāoxīn Qū 高新区Township-like AreaJiēdōng Qū54
Guăngtài Zhèn广太镇TownPŭníng Shì49,114
Guìlĭng Zhèn桂岭镇TownJiēdōng Qū64,560
Guŏ Línchăng果林场Township-like AreaJiēxī Xiàn94
Héjū Nóngchăng河輋农场Township-like AreaJiēxī Xiàn25
Hépó Jiēdào河婆街道Urban SubdistrictJiēxī Xiàn121,221
Hóngyáng Zhèn洪阳镇TownPŭníng Shì144,288
Hòuxī Xiāng后溪乡Rural TownshipPŭníng Shì10,146
Huáhú Zhèn华湖镇TownHuìlái Xiàn58,098
Huìchéng Zhèn惠城镇TownHuìlái Xiàn150,974
Huīzhài Zhèn灰寨镇TownJiēxī Xiàn36,286
Jìnghăi Zhèn靖海镇TownHuìlái Xiàn70,991
Jīngxīyuán Zhèn京溪园镇TownJiēxī Xiàn42,250
Jīnhé Zhèn金和镇TownJiēxī Xiàn65,062
Jūnbù Zhèn军埠镇TownPŭníng Shì104,599
Kējì Gōngyèyuán科技工业园Township-like AreaPŭníng Shì3,059
Kuítán Nóngchăng葵潭农场Township-like AreaHuìlái Xiàn3,420
Kuítán Zhèn葵潭镇TownHuìlái Xiàn95,717
Liángtián Xiāng良田乡Rural TownshipJiēxī Xiàn11,731
Liáoyuán Jiēdào燎原街道Urban SubdistrictPŭníng Shì72,234
Lĭhú Zhèn里湖镇TownPŭníng Shì80,664
Línpán Zhèn霖磐镇TownJiēdōng Qū73,722
Liúshābĕi Jiēdào流沙北街道Urban SubdistrictPŭníng Shì103,676
Liúshādōng Jiēdào流沙东街道Urban SubdistrictPŭníng Shì108,448
Liúshānán Jiēdào流沙南街道Urban SubdistrictPŭníng Shì78,806
Liúshāxī Jiēdào流沙西街道Urban SubdistrictPŭníng Shì130,606
Lóngjiāng Zhèn隆江镇TownHuìlái Xiàn140,744
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownJiēxī Xiàn32,795
Lóngwĕi Zhèn龙尾镇TownJiēdōng Qū32,436
Mă'ānshān Nóngchăng马鞍山农场Township-like AreaPŭníng Shì6,864
Méilín Zhèn梅林镇TownPŭníng Shì51,117
Méitáng Zhèn梅塘镇TownPŭníng Shì116,059
Méiyún Jiēdào梅云街道Urban SubdistrictRóngchéng Qū68,054
Miánhú Zhèn棉湖镇TownJiēxī Xiàn99,769
Nánjìng Zhèn南径镇TownPŭníng Shì112,005
Nánshān Zhèn南山镇TownJiēxī Xiàn30,733
Nánxī Zhèn南溪镇TownPŭníng Shì97,747
Pándōng Jiēdào磐东街道Urban SubdistrictJiēdōng Qū76,550
Pàotái Zhèn炮台镇TownRóngchéng Qū114,400
Píngshàng Zhèn坪上镇TownJiēxī Xiàn36,140
Pǔqiáo Qū [Pŭníng Huáqiáo Guănlĭqū]普侨区Township-like AreaPŭníng Shì9,912
Pŭtián Zhèn埔田镇TownJiēdōng Qū55,349
Qiánkēng Zhèn钱坑镇TownJiēxī Xiàn39,381
Qiánzhān Zhèn前詹镇TownHuìlái Xiàn44,963
Qílín Zhèn麒麟镇TownPŭníng Shì99,798
Qīngkēng Línchăng青坑林场Township-like AreaHuìlái Xiàn1,091
Qíshí Zhèn岐石镇TownHuìlái Xiàn63,462
Qŭxī Jiēdào曲溪街道Urban SubdistrictJiēdōng Qū104,265
Róngdōng Jiēdào榕东街道Urban SubdistrictRóngchéng Qū38,474
Rónghuá Jiēdào榕华街道Urban SubdistrictRóngchéng Qū71,666
Sàlĭng Nóngchăng卅岭农场Township-like AreaJiēdōng Qū793
Sānkēng Nóngchăng三坑农场Township-like AreaPŭníng Shì337
Shàngshā Zhèn上砂镇TownJiēxī Xiàn44,871
Shénquán Zhèn神泉镇TownHuìlái Xiàn80,149
Tătóu Zhèn塔头镇TownJiēxī Xiàn42,959
Wŭjīngfù Zhèn五经富镇TownJiēxī Xiàn49,087
Wūshí Nóngchăng乌石农场Township-like AreaPŭníng Shì3,143
Wŭyún Zhèn五云镇TownJiēxī Xiàn47,669
Xiàjiàshān Zhèn下架山镇TownPŭníng Shì83,822
Xiān'ān Zhèn仙庵镇TownHuìlái Xiàn73,033
Xiàn Miáopŭ Chăng 县苗圃场Township-like AreaJiēxī Xiàn70
Xiānqiáo Jiēdào仙桥街道Urban SubdistrictRóngchéng Qū128,220
Xīchăng Zhèn锡场镇TownJiēdōng Qū108,592
Xīmă Jiēdào西马街道Urban SubdistrictRóngchéng Qū36,469
Xīnhēng Zhèn新亨镇TownJiēdōng Qū98,998
Xīnxīng Jiēdào新兴街道Urban SubdistrictRóngchéng Qū53,675
Xīxī Zhèn溪西镇TownHuìlái Xiàn65,033
Yóutóng Línchăng油桐林场Township-like AreaJiēxī Xiàn75
Yuèchéng Zhèn月城镇TownJiēdōng Qū43,983
Yúhú Zhèn渔湖镇TownRóngchéng Qū117,110
Yùhú Zhèn玉湖镇TownJiēdōng Qū81,390
Yùjiào Zhèn玉窖镇TownJiēdōng Qū46,361
Yúnluò Zhèn云落镇TownPŭníng Shì47,109
Yúnlù Zhèn云路镇TownJiēdōng Qū77,331
Zhànlŏng Zhèn占陇镇TownPŭníng Shì161,439
Zhōngshān Jiēdào中山街道Urban SubdistrictRóngchéng Qū22,364
Zhōutián Zhèn周田镇TownHuìlái Xiàn63,621

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).