Home
Show Map

China: Jiāxīng Shì (Zhèjiāng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Jiāxīng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Hăiníng Shì海宁市County-level City806,966
Hăiyán Xiàn海盐县County430,940
Jiāshàn Xiàn嘉善县County574,187
Nánhú Qū [incl. Jiāxīng Economic and Technological Development Zone (parts)]南湖区District612,663
Pínghú Shì平湖市County-level City671,834
Tóngxiāng Shì桐乡市County-level City815,848
Xiùzhōu Qū [incl. Jiāxīng Economic and Technological Development Zone (parts)]秀洲区District589,219
Jiāxīng Shì嘉兴市Prefecture-level City4,501,657

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Jiāxīng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băibù Zhèn百步镇TownHăiyán Xiàn35,433
Cáoqiáo Jiēdào曹桥街道Urban SubdistrictPínghú Shì36,034
Cháng'ān Zhèn长安镇TownHăiníng Shì110,352
Chángshuĭ Jiēdào [in: Jiāxīng Economic and Technological Development Zone]长水街道Urban SubdistrictNánhú Qū32,379
Chéngnán Jiēdào [in: Jiāxīng Economic and Technological Development Zone]城南街道Urban SubdistrictNánhú Qū54,990
Chóngfú Zhèn崇福镇TownTóngxiāng Shì112,060
Dàmá Zhèn大麻镇TownTóngxiāng Shì35,357
Dānghú Jiēdào当湖街道Urban SubdistrictPínghú Shì151,626
Dàqiáo Zhèn大桥镇TownNánhú Qū57,192
Dàyún Zhèn大云镇TownJiāshàn Xiàn23,428
Dīngqiáo Zhèn丁桥镇TownHăiníng Shì45,954
Dōngzhà Jiēdào东栅街道Urban SubdistrictNánhú Qū37,945
Dúshāngăng Zhèn独山港镇TownPínghú Shì105,643
Fèngmíng Jiēdào凤鸣街道Urban SubdistrictTóngxiāng Shì55,061
Fèngqiáo Zhèn凤桥镇TownNánhú Qū48,057
Gănpŭ Zhèn澉浦镇TownHăiyán Xiàn31,786
Gānyáo Zhèn干窑镇TownJiāshàn Xiàn36,092
Gāoqiáo Jiēdào高桥街道Urban SubdistrictTóngxiāng Shì41,800
Gāozhào Jiēdào高照街道Urban SubdistrictXiùzhōu Qū45,333
Guăngchén Zhèn广陈镇TownPínghú Shì39,509
Hăichāng Jiēdào海昌街道Urban SubdistrictHăiníng Shì72,496
Hăizhōu Jiēdào海洲街道Urban SubdistrictHăiníng Shì79,683
Héshān Zhèn河山镇TownTóngxiāng Shì28,191
Hónghé Zhèn洪合镇TownXiùzhōu Qū69,499
Huángwān Zhèn黄湾镇TownHăiníng Shì22,212
Huìmín Jiēdào惠民街道Urban SubdistrictJiāshàn Xiàn61,049
Jiābĕi Jiēdào [in: Jiāxīng Economic and Technological Development Zone]嘉北街道Urban SubdistrictXiùzhōu Qū67,657
Jiānshān Xīnqū 尖山新区Township-like AreaHăiníng Shì4,818
Jiànshè Jiēdào建设街道Urban SubdistrictNánhú Qū31,553
Jiĕfàng Jiēdào解放街道Urban SubdistrictNánhú Qū29,348
Líndài Zhèn林埭镇TownPínghú Shì37,828
Luóxīng Jiēdào罗星街道Urban SubdistrictJiāshàn Xiàn75,473
Măqiáo Jiēdào马桥街道Urban SubdistrictHăiníng Shì37,189
Nánhú Jiēdào南湖街道Urban SubdistrictNánhú Qū65,477
Púyuàn Zhèn濮院镇TownTóngxiāng Shì95,327
Qínshān Jiēdào秦山街道Urban SubdistrictHăiyán Xiàn36,746
Qīxīng Jiēdào七星街道Urban SubdistrictNánhú Qū24,819
Shĕndàng Zhèn沈荡镇TownHăiyán Xiàn34,963
Shímén Zhèn石门镇TownTóngxiāng Shì51,021
Tánghuì Jiēdào [in: Jiāxīng Economic and Technological Development Zone]塘汇街道Urban SubdistrictXiùzhōu Qū31,803
Táozhuāng Zhèn陶庄镇TownJiāshàn Xiàn30,595
Tiānníng Zhèn天凝镇TownJiāshàn Xiàn58,430
Tōngyuán Zhèn通元镇TownHăiyán Xiàn43,456
Túdiàn Zhèn屠甸镇TownTóngxiāng Shì33,727
Wángdiàn Zhèn王店镇TownXiùzhōu Qū93,291
Wángjiāngjīng Zhèn王江泾镇TownXiùzhōu Qū111,121
Wèitáng Jiēdào魏塘街道Urban SubdistrictJiāshàn Xiàn171,290
Wútóng Jiēdào梧桐街道Urban SubdistrictTóngxiāng Shì217,020
Wŭyuán Jiēdào [incl. Wànghǎi Jiēdào]武原街道Urban SubdistrictHăiyán Xiàn160,535
Wūzhèn Zhèn [incl. Lóngxiáng Jiēdào]乌镇镇TownTóngxiāng Shì79,831
Xiáshí Jiēdào硖石街道Urban SubdistrictHăiníng Shì87,621
Xiéqiáo Zhèn斜桥镇TownHăiníng Shì65,473
Xīncāng Zhèn新仓镇TownPínghú Shì49,305
Xīnchéng Jiēdào新城街道Urban SubdistrictXiùzhōu Qū42,205
Xīnchéng Zhèn新塍镇TownXiùzhōu Qū78,822
Xīndài Zhèn新埭镇TownPínghú Shì70,209
Xīnfēng Zhèn新丰镇TownNánhú Qū49,496
Xīnjiā Jiēdào新嘉街道Urban SubdistrictNánhú Qū74,024
Xīnxīng Jiēdào新兴街道Urban SubdistrictNánhú Qū55,017
Xītángqiáo Jiēdào西塘桥街道Urban SubdistrictHăiyán Xiàn62,883
Xītáng Zhèn西塘镇TownJiāshàn Xiàn65,211
Xŭcūn Zhèn许村镇TownHăiníng Shì118,263
Yánguān Zhèn盐官镇TownHăiníng Shì57,609
Yáozhuāng Zhèn姚庄镇TownJiāshàn Xiàn52,619
Yóuchēgăng Zhèn油车港镇TownXiùzhōu Qū49,488
Yuánhuā Zhèn袁花镇TownHăiníng Shì56,055
Yúchéng Zhèn于城镇TownHăiyán Xiàn25,138
Yúxīn Zhèn余新镇TownNánhú Qū52,366
Zhàpŭ Zhèn乍浦镇TownPínghú Shì83,527
Zhōngdài Jiēdào钟埭街道Urban SubdistrictPínghú Shì98,153
Zhōuquán Zhèn洲泉镇TownTóngxiāng Shì66,453
Zhōuwángmiào Zhèn周王庙镇TownHăiníng Shì49,241

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).