Home
Show Map

Wēn Xiàn

County in Jiāozuò Shì (Hénán)

County

The population of Wēn Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wēn Xiàn温县County421,796
Jiāozuò Shì焦作市Prefecture-level City3,540,101

Contents: Townships

The population of the townships in Wēn Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕilĕng Xiāng北冷乡Rural TownshipWēn Xiàn20,923
Fāntián Zhèn番田镇TownWēn Xiàn45,532
Guóyíng Wēnxiàn Nóngchăng国营温县农场Township-like AreaWēn Xiàn71
Huángzhuāng Zhèn黄庄镇TownWēn Xiàn51,604
Wēnquán Jiēdào温泉街道Urban SubdistrictWēn Xiàn100,941
Wŭdé Zhèn武德镇TownWēn Xiàn43,199
Xiángyún Zhèn祥云镇TownWēn Xiàn48,714
Yuècūn Jiēdào岳村街道Urban SubdistrictWēn Xiàn24,373
Zhāngqiāng Jiēdào [Nánzhāngqiāng Zhèn]张羌街道Urban SubdistrictWēn Xiàn25,221
Zhàobăo Zhèn赵堡镇TownWēn Xiàn41,485
Zhāoxián Xiāng招贤乡Rural TownshipWēn Xiàn19,733

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).