Home
Show Map

Bó'ài Xiàn

County in Jiāozuò Shì / 焦作市

County

The population of Bó'ài Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bó'ài Xiàn博爱县County436,319
Jiāozuò Shì焦作市Prefecture-level City3,540,101

Contents: Townships

The population of the townships in Bó'ài Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bǎishān Zhèn柏山镇TownBó'ài Xiàn37,761
Guóyíngbó'ài Nóngchăng国营博爱农场Township-like AreaBó'ài Xiàn2,824
Jīnchéng Xiāng金城乡Rural TownshipBó'ài Xiàn51,218
Mótóu Zhèn磨头镇TownBó'ài Xiàn29,280
Qīnghuà Zhèn清化镇办事处Urban SubdistrictBó'ài Xiàn96,772
Sūjiāzuò Xiāng苏家作乡Rural TownshipBó'ài Xiàn31,939
Xiàojìng Zhèn孝敬镇TownBó'ài Xiàn45,802
Xŭliáng Zhèn许良镇TownBó'ài Xiàn47,920
Yángmiào Zhèn阳庙镇TownBó'ài Xiàn34,690
Yuèshān Zhèn月山镇TownBó'ài Xiàn45,105
Zhàihuò Xiāng寨豁乡Rural TownshipBó'ài Xiàn13,008

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).