Home
Show Map

China: Jiāmùsī Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Jiāmùsī Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōngfēng Qū东风区District161,740
Fùjĭn Shì富锦市County-level City437,165
Fŭyuăn Shì抚远市County-level City126,694
Huàchuān Xiàn桦川县County202,827
Huànán Xiàn桦南县County468,698
Jiāo Qū郊区District314,586
Qiánjìn Qū前进区District171,530
Tāngyuán Xiàn汤原县County255,211
Tóngjiāng Shì同江市County-level City179,791
Xiàngyáng Qū向阳区District233,855
Jiāmùsī Shì佳木斯市Prefecture-level City2,552,097

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Jiāmùsī Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Áoqí Zhèn敖其镇TownJiāo Qū15,257
Bāchà Xiāng八岔乡Rural TownshipTóngjiāng Shì3,228
Băoshān Nóngchăng宝山农场Township-like AreaHuàchuān Xiàn3,235
Băowèi Jiēdào保卫街道Urban SubdistrictXiàngyáng Qū11,663
Biélāhóng Xiāng别拉洪乡Rural TownshipFŭyuăn Shì4,375
Cháng'ān Jiēdào长安街道Urban SubdistrictXiàngyáng Qū59,144
Cháng'ān Zhèn长安镇TownFùjĭn Shì16,087
Chángfā Zhèn长发镇TownJiāo Qū17,089
Chángqīng Xiāng长青乡Rural TownshipJiāo Qū50,890
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictFùjĭn Shì127,672
Chuàngyè Nóngchăng创业农场Township-like AreaFùjĭn Shì13,366
Chuàngyè Xiāng创业乡Rural TownshipHuàchuān Xiàn13,278
Chù Mùchăng畜牧场Township-like AreaTóngjiāng Shì369
Dàbālàng Xiāng大八浪乡Rural TownshipHuànán Xiàn26,551
Dàlái Zhèn大来镇TownJiāo Qū18,810
Dàxīng Nóngchăng大兴农场Township-like AreaFùjĭn Shì13,201
Dàyúshù Zhèn大榆树镇TownFùjĭn Shì26,002
Dōngfēng Qū Nóngkĕn 东风区农垦Township-like AreaDōngfēng Qū1,278
Dōnghé Xiāng东河乡Rural TownshipHuàchuān Xiàn8,745
Èrdàohé Nóngchăng二道河农场Township-like AreaFŭyuăn Shì5,550
Èrlóngshān Zhèn二龙山镇TownFùjĭn Shì30,744
Fèndòu Jiēdào奋斗街道Urban SubdistrictQiánjìn Qū41,594
Fùjǐn Zhèn [Chéngguān Jiēdào]富锦镇TownFùjĭn Shì14,897
Fŭyuăn Zhèn抚远镇TownFŭyuăn Shì40,552
Hăiqīng Xiāng海青乡Rural TownshipFŭyuăn Shì8,117
Háncōnggōu Zhèn寒葱沟镇TownFŭyuăn Shì12,175
Hèlì Línyèjú鹤立林业局Township-like AreaTāngyuán Xiàn12,206
Hèlì Zhèn鹤立镇TownTāngyuán Xiàn21,197
Héngtóushān Zhèn横头山镇TownHuàchuān Xiàn12,122
Hónghé Nóngchăng洪河农场Township-like AreaTóngjiāng Shì8,302
Hóngshèng Zhèn宏胜镇TownFùjĭn Shì12,173
Huànán Línyèjú桦南林业局Township-like AreaHuànán Xiàn31,797
Huànán Zhèn桦南镇TownHuànán Xiàn144,141
Huànán Zhŏngchù Chăng桦南种畜场Township-like AreaHuànán Xiàn4,398
Jiādōng Jiēdào佳东街道Urban SubdistrictDōngfēng Qū17,919
Jiānán Jiēdào佳南街道Urban SubdistrictDōngfēng Qū1,711
Jiāngchuān Nóngchăng江川农场Township-like AreaHuàchuān Xiàn12,699
Jiànguó Jiēdào建国街道Urban SubdistrictDōngfēng Qū18,956
Jiànguó Zhèn建国镇TownDōngfēng Qū11,716
Jiànshè Jiēdào建设街道Urban SubdistrictXiàngyáng Qū52,992
Jiāo Qū Nóngkĕn 郊区农垦Township-like AreaJiāo Qū17,025
Jiāxī Jiēdào佳西街道Urban SubdistrictJiāo Qū36,606
Jiējīnkŏu Línchăng街津口林场Township-like AreaTóngjiāng Shì128
Jiējīnkŏu Xiāng街津口乡Rural TownshipTóngjiāng Shì3,334
Jīnchuān Xiāng金川乡Rural TownshipTóngjiāng Shì3,273
Jĭnshān Zhèn锦山镇TownFùjĭn Shì30,752
Jīnshā Xiāng金沙乡Rural TownshipHuànán Xiàn18,062
Jíxiáng Xiāng吉祥乡Rural TownshipTāngyuán Xiàn14,145
Lèyè Zhèn乐业镇TownTóngjiāng Shì8,173
Liángzhŏng Chăng 良种场Township-like AreaTóngjiāng Shì232
Liàngzihé Jiēdào亮子河街道Urban SubdistrictQiánjìn Qū168
Liánjiāngkŏu Jiānyù莲江口监狱Township-like AreaJiāo Qū624
Liánjiāngkŏu Zhèn莲江口镇TownJiāo Qū26,324
Lífēng Xiāng梨丰乡Rural TownshipHuàchuān Xiàn12,935
Línjiāng Zhèn临江镇TownTóngjiāng Shì5,498
Líshù Xiāng梨树乡Rural TownshipHuànán Xiàn33,095
Mèngjiāgăng Zhèn孟家岗镇TownHuànán Xiàn35,111
Míngyì Xiāng明义乡Rural TownshipHuànán Xiàn26,037
Nángăng Jiēdào南岗街道Urban SubdistrictQiánjìn Qū44,129
Nóngjiāng Nóngchăng浓江农场Township-like AreaTóngjiāng Shì6,227
Nóngjiāng Xiāng浓江乡Rural TownshipFŭyuăn Shì3,418
Nóngqiáo Zhèn浓桥镇TownFŭyuăn Shì10,065
Píng'ān Xiāng平安乡Rural TownshipJiāo Qū18,786
Qiánfēng Nóngchăng前锋农场Township-like AreaFŭyuăn Shì14,862
Qiánjìn Nóngchăng前进农场Township-like AreaTóngjiāng Shì20,761
Qiánshào Nóngchăng前哨农场Township-like AreaFŭyuăn Shì10,568
Qiáonán Jiēdào桥南街道Urban SubdistrictXiàngyáng Qū24,137
Qíndélì Nóngchăng勤得利农场Township-like AreaTóngjiāng Shì22,120
Qīnghé Zhèn青河镇TownTóngjiāng Shì7,064
Qīnglóngshān Nóngchăng青龙山农场Township-like AreaTóngjiāng Shì11,306
Qīxīng Nóngchăng七星农场Township-like AreaFùjĭn Shì59,501
Qúnshèng Xiāng群胜乡Rural TownshipJiāo Qū13,148
Sāncūn Zhèn三村镇TownTóngjiāng Shì8,637
Shàngjiējī Zhèn上街基镇TownFùjĭn Shì20,974
Shènglì Xiāng胜利乡Rural TownshipTāngyuán Xiàn12,033
Shítóuhézi Zhèn石头河子镇TownHuànán Xiàn22,824
Shŭguāng Nóngchăng曙光农场Township-like AreaHuànán Xiàn10,118
Sìfēng Xiāng四丰乡Rural TownshipJiāo Qū14,417
Sìmăjià Zhèn四马架镇TownHuàchuān Xiàn14,698
Sōngjiāng Xiāng松江乡Rural TownshipDōngfēng Qū54,663
Sūjiādiàn Zhèn苏家店镇TownHuàchuān Xiàn13,692
Tàipíngchuān Xiāng太平川乡Rural TownshipTāngyuán Xiàn13,809
Tāngwàng Xiāng汤旺乡Rural TownshipTāngyuán Xiàn9,635
Tāngyuán Nóngchăng汤原农场Township-like AreaTāngyuán Xiàn4,688
Tāngyuán Zhèn汤原镇TownTāngyuán Xiàn87,264
Tiányuán Jiēdào田园街道Urban SubdistrictQiánjìn Qū13,471
Tóngjiāng Shì Chéngshì Guănlĭ Wĕiyuánhuì Jiēdào同江市城市管理委员会街道Urban SubdistrictTóngjiāng Shì52,020
Tōngjiāng Xiāng通江乡Rural TownshipFŭyuăn Shì5,296
Tóngjiāng Zhèn同江镇TownTóngjiāng Shì2,117
Tóulín Zhèn头林镇TownFùjĭn Shì14,453
Tŭlóngshān Zhèn土龙山镇TownHuànán Xiàn67,782
Tuóyāozi Zhèn驼腰子镇TownHuànán Xiàn20,518
Wàngjiāng Zhèn望江镇TownJiāo Qū22,406
Wūsū Zhèn [Zhuājí Zhèn]乌苏镇TownFŭyuăn Shì8,145
Wútónghé Nóngchăng梧桐河农场Township-like AreaTāngyuán Xiàn7,922
Xiānglán Jiānyù香兰监狱Township-like AreaTāngyuán Xiàn5,976
Xiānglán Zhèn香兰镇TownTāngyuán Xiàn25,706
Xiàngyángchuān Zhèn向阳川镇TownFùjĭn Shì29,342
Xiàngyáng Zhèn向阳镇TownTóngjiāng Shì8,018
Xiăoyún Jiēdào晓云街道Urban SubdistrictDōngfēng Qū27,515
Xīgémù Zhèn西格木镇TownJiāo Qū14,366
Xīlín Jiēdào西林街道Urban SubdistrictXiàngyáng Qū25,049
Xīnángăng Jiēdào西南岗街道Urban SubdistrictXiàngyáng Qū45,443
Xīnchéng Zhèn新城镇TownHuàchuān Xiàn23,152
Xīnghuŏ Xiāng星火乡Rural TownshipHuàchuān Xiàn3,197
Xīnglónggăng Zhèn兴隆岗镇TownFùjĭn Shì11,959
Yābĕi Línchăng鸭北林场Township-like AreaTóngjiāng Shì38
Yālǜhé Nóngchăng鸭绿河农场Township-like AreaTóngjiāng Shì6,417
Yānán Xiāng鸭南乡Rural TownshipFŭyuăn Shì3,571
Yánjiāng Zhèn沿江镇TownJiāo Qū21,876
Yánjiā Zhèn闫家镇TownHuànán Xiàn28,264
Yànshān Zhèn砚山镇TownFùjĭn Shì16,042
Yínchuān Xiāng银川乡Rural TownshipTóngjiāng Shì2,509
Yŏng'ān Jiēdào永安街道Urban SubdistrictQiánjìn Qū39,151
Yŏngfā Xiāng永发乡Rural TownshipTāngyuán Xiàn16,884
Yŏuyì Jiēdào友谊街道Urban SubdistrictJiāo Qū26,962
Yuèlái Zhèn悦来镇TownHuàchuān Xiàn85,074
Zàozhĭ Jiēdào造纸街道Urban SubdistrictDōngfēng Qū27,982
Zhànqián Jiēdào站前街道Urban SubdistrictQiánjìn Qū33,017
Zhènxīng Xiāng振兴乡Rural TownshipTāngyuán Xiàn10,907
Zhīqīng Nóngchăng知青农场Township-like AreaTóngjiāng Shì20
Zhíxiá Dìyù 直辖地域Xiàngyáng Qū15,427
Zhúlián Zhèn竹帘镇TownTāngyuán Xiàn12,839

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).