Home
Show Map

Mòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí

Autonomous Banner in Hulunbuir (Inner Mongolia)

Autonomous Banner

The population of Mòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Mòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí [Morin Dawa]莫力达瓦达斡尔族自治旗Autonomous Banner276,912
Hūlúnbèi'ĕr Shì [Hulunbuir]呼伦贝尔市Prefecture-level City2,549,252

Contents: Townships

The population of the townships in Mòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ā'ĕrlā Zhèn阿尔拉镇TownMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí12,994
Băoshān Zhèn宝山镇TownMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí16,751
Bāyàn Èwēnkè Mínzú Xiāng [incl. Kuílēihé Zhèn]巴彦鄂温克民族乡Rural TownshipMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí42,053
Dùlā'ĕr Èwēnkè Mínzú Xiāng杜拉尔鄂温克民族乡Rural TownshipMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí7,478
Hādáyáng Zhèn哈达阳镇TownMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí16,579
Hóngyàn Zhèn红彦镇TownMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí14,657
Ní'ĕrjī Zhèn [incl. Hàngǔěrhé Zhèn]尼尔基镇TownMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí101,408
Tăwēn'áobăo Zhèn塔温敖宝镇TownMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí28,050
Téngkè Zhèn腾克镇TownMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí13,457
Xīwă'ĕrtú Zhèn西瓦尔图镇TownMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí23,485

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).