Home
Show Map

China: Hulunbuir (Inner Mongolia)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Hulunbuir (Hūlúnbèi'ĕr Shì).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Āróng Qí [Arun]阿荣旗Banner278,744
Chén Bā'ĕrhŭ Qí [Old Barag Banner]陈巴尔虎旗Banner58,244
É'ĕrgŭnà Shì [Ergun]额尔古纳市County-level City76,667
Èlúnchūn Zìzhìqí [Oroqen]鄂伦春自治旗Autonomous Banner223,752
Èwēnkèzú Zìzhìqí [Evenk Autonomous Banner]鄂温克族自治旗Autonomous Banner134,979
Gēnhé Shì根河市County-level City110,438
Hăilā'ĕr Qū [Hailar]海拉尔区District344,934
Mănzhōulĭ Shì [Manjur]满洲里市County-level City149,512
Mòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí [Morin Dawa]莫力达瓦达斡尔族自治旗Autonomous Banner276,912
Xīn Bā'ĕrhŭ Yòuqí [New Barag Right Banner]新巴尔虎右旗Banner36,356
Xīn Bā'ĕrhŭ Zuŏqí [New Barag Left Banner]新巴尔虎左旗Banner40,258
Yákèshí Shì牙克石市County-level City352,173
Zhāláinuò'ěr Qū [Jalainur; ← Mănzhōulĭ Shì]扎赉诺尔区District99,960
Zhālántún Shì扎兰屯市County-level City366,323
Hūlúnbèi'ĕr Shì [Hulunbuir]呼伦贝尔市Prefecture-level City2,549,252

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Hulunbuir (Hūlúnbèi'ĕr Shì).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ā'ĕrlā Zhèn阿尔拉镇TownMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí12,994
Ālātăn'émòlè Zhèn阿拉坦额莫勒镇TownXīn Bā'ĕrhŭ Yòuqí23,206
Ālĭhé Zhèn阿里河镇TownÈlúnchūn Zìzhìqí33,022
Ālóngshān Zhèn阿龙山镇TownGēnhé Shì13,768
Āmùgŭláng Zhèn阿木古郎镇TownXīn Bā'ĕrhŭ Zuŏqí18,247
Áo'ĕrjīn Jiēdào敖尔金街道Urban SubdistrictMănzhōulĭ Shì555
Áolŭgŭyă Èwēnkè Mínzú Xiāng敖鲁古雅鄂温克民族乡Rural TownshipGēnhé Shì16,380
Ārìhāshātè Zhèn阿日哈沙特镇TownXīn Bā'ĕrhŭ Yòuqí2,368
Băorìxīlè Zhèn宝日希勒镇TownChén Bā'ĕrhŭ Qí16,968
Băoshān Zhèn宝山镇TownMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí16,751
Bāyàn Èwēnkè Mínzú Xiāng [incl. Kuílēihé Zhèn]巴彦鄂温克民族乡Rural TownshipMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí42,053
Bāyànkùrén Zhèn巴彦库仁镇TownChén Bā'ĕrhŭ Qí23,993
Bāyàntălā Dáwò'ĕr Mínzú Xiāng巴彦塔拉达斡尔民族乡Rural TownshipÈwēnkèzú Zìzhìqí1,743
Bāyàntuōhăi Zhèn巴彦托海镇TownÈwēnkèzú Zìzhìqí27,834
Bèi'ĕr Sūmù贝尔苏木TownshipXīn Bā'ĕrhŭ Yòuqí3,722
Bókètú Zhèn博克图镇TownYákèshí Shì27,255
Chábāqí Èwēnkè Mínzú Xiāng查巴奇鄂温克民族乡Rural TownshipĀróng Qí10,949
Chéngjísīhàn Zhèn成吉思汗镇TownZhālántún Shì46,899
Chénqí Èwēnkè Mínzú Sūmù鄂温克民族苏木TownshipChén Bā'ĕrhŭ Qí1,755
Chuòhéyuán Zhèn绰河源镇TownYákèshí Shì26,878
Cuógăng Shuāngwá Mùchăng嵯岗双娃牧场Township-like AreaXīn Bā'ĕrhŭ Zuŏqí2,564
Cuógăng Zhèn嵯岗镇TownXīn Bā'ĕrhŭ Zuŏqí4,655
Dàhéwān Zhèn大河湾镇TownZhālántún Shì26,658
Dàobĕi Jiēdào道北街道Urban SubdistrictMănzhōulĭ Shì35,407
Dàonán Jiēdào道南街道Urban SubdistrictMănzhōulĭ Shì33,533
Dáwò'ĕr Mínzú Xiāng达斡尔民族乡Rural TownshipZhālántún Shì8,579
Dàyángshù Zhèn大杨树镇TownÈlúnchūn Zìzhìqí98,083
Dàyàn Zhèn大雁镇TownÈwēnkèzú Zìzhìqí57,324
Délìqíěr Èwēnkè Mínzú Xiāng得力其尔鄂温克民族乡Rural TownshipĀróng Qí11,316
Dì'èr Jiēdào第二街道Urban SubdistrictZhāláinuò'ěr Qū13,091
Dìsān Jiēdào第三街道Urban SubdistrictZhāláinuò'ěr Qū18,223
Dìsì Jiēdào第四街道Urban SubdistrictZhāláinuò'ěr Qū24,480
Dìwŭ Jiēdào第五街道Urban SubdistrictZhāláinuò'ěr Qū13,568
Dìyī Jiēdào第一街道Urban SubdistrictZhāláinuò'ěr Qū12,262
Dōngshān Jiēdào东山街道Urban SubdistrictMănzhōulĭ Shì49,273
Dùlā'ĕr Èwēnkè Mínzú Xiāng杜拉尔鄂温克民族乡Rural TownshipMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí7,478
Èlúnchūn Mínzú Xiāng鄂伦春民族乡Rural TownshipZhālántún Shì11,336
Fánróng Jiēdào繁荣街道Urban SubdistrictZhālántún Shì25,419
Fèndòu Zhèn奋斗镇TownHăilā'ĕr Qū32,985
Gānhé Zhèn甘河镇TownÈlúnchūn Zìzhìqí41,377
Gāotáizi Jiēdào高台子街道Urban SubdistrictZhālántún Shì15,347
Gŭlĭ Xiāng古里乡Rural TownshipÈlúnchūn Zìzhìqí5,253
Guóyǒu Hàotè Táohăi Mùchăng国有浩特陶海牧场Township-like AreaChén Bā'ĕrhŭ Qí2,516
Hādáyáng Zhèn哈达阳镇TownMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí16,579
Hākè Zhèn哈克镇TownHăilā'ĕr Qū27,315
Hàoráoshān Zhèn浩饶山镇TownZhālántún Shì10,264
Hātúdá Guóyíng Nóng Mùchăng哈图达国营农牧场Township-like AreaChén Bā'ĕrhŭ Qí3,381
Hédōng Jiēdào河东街道Urban SubdistrictGēnhé Shì17,009
Hēishāntóu Zhèn黑山头镇TownÉ'ĕrgŭnà Shì2,029
Héxī Jiēdào河西街道Urban SubdistrictZhālántún Shì13,260
Héxī Jiēdào河西街道Urban SubdistrictGēnhé Shì15,634
Hóngqí Jiēdào红旗街道Urban SubdistrictYákèshí Shì23,369
Hóngyàn Zhèn红彦镇TownMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí14,657
Hūhénuò'ĕr Zhèn呼和诺尔镇TownChén Bā'ĕrhŭ Qí3,921
Huī Sūmù辉苏木TownshipÈwēnkèzú Zìzhìqí3,806
Hūlún Jiēdào呼伦街道Urban SubdistrictHăilā'ĕr Qū45,671
Hūlún Zhèn呼伦镇TownXīn Bā'ĕrhŭ Yòuqí3,322
Huò'ĕrqí Zhèn霍尔奇镇TownĀróng Qí41,856
Jiànkāng Jiēdào健康街道Urban SubdistrictHăilā'ĕr Qū52,165
Jiànshè Jiēdào建设街道Urban SubdistrictHăilā'ĕr Qū20,858
Jiànshè Jiēdào建设街道Urban SubdistrictYákèshí Shì28,106
Jíbùhúlángtú Sūmù吉布胡郎图苏木TownshipXīn Bā'ĕrhŭ Zuŏqí3,594
Jīnhé Zhèn金河镇TownGēnhé Shì15,614
Kàoshān Jiēdào靠山街道Urban SubdistrictHăilā'ĕr Qū39,569
Kè'ĕrlún Sūmù克尔伦苏木TownshipXīn Bā'ĕrhŭ Yòuqí3,183
Kùdū'ĕr Zhèn库都尔镇TownYákèshí Shì26,268
Lābùdálín Jiēdào拉布大林街道Urban SubdistrictÉ'ĕrgŭnà Shì35,727
Língquán Jiēdào灵泉镇Urban SubdistrictZhāláinuò'ěr Qū18,336
Liùhé Zhèn [incl. Xìng'ān Zhèn]六合镇TownĀróng Qí36,033
Mănguī Zhèn满归镇TownGēnhé Shì11,622
Méngwù Shìwéi Sūmù蒙兀室韦苏木TownshipÉ'ĕrgŭnà Shì3,585
Miăndùhé Zhèn免渡河镇TownYákèshí Shì37,876
Mò'ĕrdàogā Zhèn [incl. Ēnhéhādá Zhèn, Qígān Xiāng]莫尔道嘎镇TownÉ'ĕrgŭnà Shì17,970
Mógūqì Zhèn蘑菇气镇TownZhālántún Shì58,694
Mùyuán Zhèn [Dōngxīng Jiēdào]牧原镇TownYákèshí Shì14,819
Nàjítún Nóngchăng那吉屯农场Township-like AreaĀróng Qí14,218
Nàjí Zhèn那吉镇TownĀróng Qí66,056
Ní'ĕrjī Zhèn [incl. Hàngǔěrhé Zhèn]尼尔基镇TownMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí101,408
Nuănquán Jiēdào暖泉街道Urban SubdistrictYákèshí Shì17,314
Nuòmĭn Zhèn诺敏镇TownÈlúnchūn Zìzhìqí17,068
Sàmăjiē Èwēnkè Mínzú Xiāng萨马街鄂温克民族乡Rural TownshipZhālántún Shì7,187
Sānhé Huízú Xiāng三河回族乡Rural TownshipÉ'ĕrgŭnà Shì10,648
Sēngōng Jiēdào森工街道Urban SubdistrictGēnhé Shì20,411
Shàngkùlì Jiēdào上库力街道Urban SubdistrictÉ'ĕrgŭnà Shì6,708
Shènglì Jiēdào胜利街道Urban SubdistrictHăilā'ĕr Qū55,416
Shènglì Jiēdào胜利街道Urban SubdistrictYákèshí Shì21,948
Tăwēn'áobăo Zhèn塔温敖宝镇TownMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí28,050
Téngkè Zhèn腾克镇TownMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí13,457
Tèníhé Nóng Mùchăng特泥河农牧场Township-like AreaChén Bā'ĕrhŭ Qí2,638
Tiĕdōng Jiēdào铁东街道Urban SubdistrictZhālántún Shì13,724
Túlĭhé Zhèn [incl. Yītúlǐhé Zhèn]图里河镇TownYákèshí Shì35,957
Tuōzhāmĭn Xiāng托扎敏乡Rural TownshipÈlúnchūn Zìzhìqí15,139
Wādī Xiāng洼堤乡Rural TownshipZhālántún Shì18,742
Wòniúhé Zhèn卧牛河镇TownZhālántún Shì24,964
Wūbù'ĕrbăolìgé Sūmù乌布尔宝力格苏木TownshipXīn Bā'ĕrhŭ Zuŏqí6,590
Wū'ĕrqíhàn Zhèn乌尔其汉镇TownYákèshí Shì35,179
Wūlŭbùtiĕ Zhèn乌鲁布铁镇TownÈlúnchūn Zìzhìqí13,810
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道Urban SubdistrictZhālántún Shì25,621
Xiàngyángyù Zhèn向阳峪镇TownĀróng Qí27,781
Xīnbăolìgé Sūmù新宝力格苏木TownshipXīn Bā'ĕrhŭ Zuŏqí4,608
Xīnfācháoxiān Mínzú Xiāng新发朝鲜民族乡Rural TownshipĀróng Qí8,927
Xīnghuá Jiēdào兴华街道Urban SubdistrictMănzhōulĭ Shì23,623
Xīnghuá Jiēdào兴华街道Urban SubdistrictZhālántún Shì28,295
Xīngōng Jiēdào新工街道Urban SubdistrictYákèshí Shì26,008
Xīníhédōng Sūmù锡尼河东苏木TownshipÈwēnkèzú Zìzhìqí9,291
Xīnkāihé Zhèn新开河镇TownMănzhōulĭ Shì7,676
Xīwă'ĕrtú Zhèn西瓦尔图镇TownMòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí23,485
Xīwūzhū'ĕr Sūmù西乌珠尔苏木TownshipChén Bā'ĕrhŭ Qí3,072
Yàdōng Zhèn亚东镇TownĀróng Qí50,677
Yīmĭnhé Zhèn伊敏河镇TownÈwēnkèzú Zìzhìqí27,601
Yīmĭn Sūmù [incl. Hónghuāěrjī Zhèn]伊敏苏木TownshipÈwēnkèzú Zìzhìqí7,380
Yīnhédáwò'ĕr Èwēnkè Mínzú Xiāng音河达斡尔鄂温克民族乡Rural TownshipĀróng Qí10,931
Yŏngxīng Jiēdào永兴街道Urban SubdistrictYákèshí Shì31,196
Zhèngyáng Jiēdào正阳街道Urban SubdistrictHăilā'ĕr Qū70,955
Zhèngyáng Jiēdào正阳街道Urban SubdistrictZhālántún Shì31,334

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).