Home
Show Map

Huìyáng Qū

District in Huìzhōu Shì (Guăngdōng)

District

The population of Huìyáng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huìyáng Qū [incl. Dàyàwān Qū]惠阳区District764,816
Huìzhōu Shì惠州市Prefecture-level City4,598,402

Contents: Townships

The population of the townships in Huìyáng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dànshuĭ Jiēdào淡水街道Urban SubdistrictHuìyáng Qū226,703
Dàyàwān Àotóu Jiēdào大亚湾澳头街道Urban SubdistrictHuìyáng Qū58,766
Dàyàwān Xiáyŏng Jiēdào大亚湾霞涌街道Urban SubdistrictHuìyáng Qū19,304
Dàyàwān Xīqū Jiēdào大亚湾西区街道Urban SubdistrictHuìyáng Qū114,416
Liángjĭng Zhèn良井镇TownHuìyáng Qū25,043
Píngtán Zhèn平潭镇TownHuìyáng Qū32,271
Qiūcháng Jiēdào秋长街道Urban SubdistrictHuìyáng Qū81,224
Sānhé Jiēdào [Huìyáng Jīngjì Kāifāqū]三和街道Urban SubdistrictHuìyáng Qū21,973
Shātián Zhèn沙田镇TownHuìyáng Qū29,276
Xīnwéi Zhèn新圩镇TownHuìyáng Qū83,283
Yŏnghú Zhèn永湖镇TownHuìyáng Qū25,575
Zhènlóng Zhèn镇隆镇TownHuìyáng Qū46,982

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).