Home
Show Map

China: Huìzhōu Shì (Guăngdōng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Huìzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bóluó Xiàn博罗县County1,038,198
Huìchéng Qū [incl. Zhòngkǎi Qū]惠城区District1,579,818
Huìdōng Xiàn惠东县County908,390
Huìyáng Qū [incl. Dàyàwān Qū]惠阳区District764,816
Lóngmén Xiàn龙门县County307,180
Huìzhōu Shì惠州市Prefecture-level City4,598,402

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Huìzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āndūn Zhèn安墩镇TownHuìdōng Xiàn36,297
Báihuā Zhèn白花镇TownHuìdōng Xiàn63,904
Báipénzhū Zhèn白盆珠镇TownHuìdōng Xiàn12,258
Bǎitáng Zhèn柏塘镇TownBóluó Xiàn50,013
Băokŏu Zhèn宝口镇TownHuìdōng Xiàn7,565
Chángníng Zhèn长宁镇TownBóluó Xiàn39,983
Chénjiāng Jiēdào陈江街道Urban SubdistrictHuìchéng Qū138,694
Dàlĭng Jiēdào大岭街道Urban SubdistrictHuìdōng Xiàn115,762
Dànshuĭ Jiēdào淡水街道Urban SubdistrictHuìyáng Qū226,703
Dàyàwān Àotóu Jiēdào大亚湾澳头街道Urban SubdistrictHuìyáng Qū58,766
Dàyàwān Xiáyŏng Jiēdào大亚湾霞涌街道Urban SubdistrictHuìyáng Qū19,304
Dàyàwān Xīqū Jiēdào大亚湾西区街道Urban SubdistrictHuìyáng Qū114,416
Dìpài Zhèn地派镇TownLóngmén Xiàn13,991
Duōzhù Zhèn多祝镇TownHuìdōng Xiàn63,039
Fútián Zhèn福田镇TownBóluó Xiàn38,286
Gāotán Zhèn高潭镇TownHuìdōng Xiàn7,399
Gōngzhuāng Zhèn公庄镇TownBóluó Xiàn46,813
Guānyīngé Zhèn观音阁镇TownBóluó Xiàn17,309
Hénán'àn Jiēdào河南岸街道Urban SubdistrictHuìchéng Qū181,755
Hénghé Zhèn横河镇TownBóluó Xiàn21,421
Hénglì Zhèn横沥镇TownHuìchéng Qū44,488
Huángbù Zhèn黄埠镇TownHuìdōng Xiàn83,756
Huìhuán Jiēdào惠环街道Urban SubdistrictHuìchéng Qū173,852
Huìzhōushì Línchăng惠州市林场Township-like AreaHuìchéng Qū1,854
Húzhèn Zhèn湖镇镇TownBóluó Xiàn56,551
Jiāngbĕi Jiēdào江北街道Urban SubdistrictHuìchéng Qū104,494
Jiāngnán Jiēdào江南街道Urban SubdistrictHuìchéng Qū74,602
Jílóng Zhèn吉隆镇TownHuìdōng Xiàn78,773
Lántián Yáozú Xiāng蓝田瑶族乡Rural TownshipLóngmén Xiàn7,716
Liánghuà Zhèn梁化镇TownHuìdōng Xiàn44,122
Liángjĭng Zhèn良井镇TownHuìyáng Qū25,043
Lìlín Zhèn沥林镇TownHuìchéng Qū57,476
Lóngchéng Jiēdào龙城街道Urban SubdistrictLóngmén Xiàn81,835
Lóngfēng Jiēdào龙丰街道Urban SubdistrictHuìchéng Qū81,053
Lónghuá Zhèn龙华镇TownBóluó Xiàn26,009
Lónghuá Zhèn龙华镇TownLóngmén Xiàn33,423
Lóngjiāng Zhèn龙江镇TownLóngmén Xiàn23,167
Lóngmén Xiàn Mìxī Línchăng龙门县密溪林场Township-like AreaLóngmén Xiàn591
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownLóngmén Xiàn22,306
Lóngtián Zhèn龙田镇TownLóngmén Xiàn17,810
Lóngxī Jiēdào龙溪街道Urban SubdistrictBóluó Xiàn88,964
Luófúshān Guănwĕihuì罗浮山管委会Township-like AreaBóluó Xiàn8,421
Luóyáng Jiēdào罗阳街道Urban SubdistrictBóluó Xiàn208,739
Lúzhōu Zhèn芦洲镇TownHuìchéng Qū15,890
Mă'ān Zhèn马安镇TownHuìchéng Qū55,414
Mápō Zhèn麻陂镇TownBóluó Xiàn21,690
Mázhà Zhèn麻榨镇TownLóngmén Xiàn22,128
Pínghăi Zhèn平海镇TownHuìdōng Xiàn60,323
Pínglíng Jiēdào平陵街道Urban SubdistrictLóngmén Xiàn36,533
Píngshān Jiēdào平山街道Urban SubdistrictHuìdōng Xiàn236,877
Píngtán Zhèn平潭镇TownHuìyáng Qū32,271
Qiáodōng Jiēdào桥东街道Urban SubdistrictHuìchéng Qū100,374
Qiáoxī Jiēdào桥西街道Urban SubdistrictHuìchéng Qū159,591
Qiūcháng Jiēdào秋长街道Urban SubdistrictHuìyáng Qū81,224
Rĕnshān Zhèn稔山镇TownHuìdōng Xiàn63,662
Rŭhú Zhèn汝湖镇TownHuìchéng Qū45,990
Sāndòng Zhèn三栋镇TownHuìchéng Qū35,410
Sānhé Jiēdào [Huìyáng Jīngjì Kāifāqū]三和街道Urban SubdistrictHuìyáng Qū21,973
Shātián Zhèn沙田镇TownHuìyáng Qū29,276
Shíbà Zhèn石坝镇TownBóluó Xiàn39,149
Shíwān Zhèn石湾镇TownBóluó Xiàn122,802
Shuĭkŏu Jiēdào水口街道Urban SubdistrictHuìchéng Qū137,286
Tàimĕi Zhèn泰美镇TownBóluó Xiàn34,169
Tiĕyŏng Zhèn铁涌镇TownHuìdōng Xiàn34,653
Tónghú Zhèn潼湖镇TownHuìchéng Qū35,706
Tóngqiáo Zhèn潼侨镇TownHuìchéng Qū30,335
Xiăojīnkŏu Jiēdào小金口街道Urban SubdistrictHuìchéng Qū105,554
Xīnwéi Zhèn新圩镇TownHuìyáng Qū83,283
Yángcūn Zhèn杨村镇TownBóluó Xiàn41,958
Yángqiáo Zhèn杨侨镇TownBóluó Xiàn29,868
Yŏnghàn Zhèn永汉镇TownLóngmén Xiàn47,680
Yŏnghú Zhèn永湖镇TownHuìyáng Qū25,575
Yuánzhōu Zhèn园洲镇TownBóluó Xiàn146,053
Zhènlóng Zhèn镇隆镇TownHuìyáng Qū46,982

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).