Home
Show Map

China: Huáinán Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Huáinán Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāgōngshān Qū八公山区District175,993
Dàtōng Qū大通区District180,917
Fèngtái Xiàn凤台县County667,070
Pānjí Qū潘集区District395,684
Shòu Xiàn寿县County1,008,116
Tiánjiā'ān Qū田家庵区District593,981
Xièjiājí Qū谢家集区District320,251
Huáinán Shì淮南市Prefecture-level City3,342,012

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Huáinán Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānchéng Zhèn安成镇TownTiánjiā'ān Qū36,670
Ānfēngtáng Zhèn安丰塘镇TownShòu Xiàn32,283
Ānfēng Zhèn安丰镇TownShòu Xiàn63,295
Bāgōngshān Xiāng八公山乡Rural TownshipShòu Xiàn17,761
Bāgōngshān Zhèn八公山镇TownBāgōngshān Qū21,971
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownShòu Xiàn40,572
Băoyì Zhèn保义镇TownShòu Xiàn48,033
Bìjiāgăng Jiēdào毕家岗街道Urban SubdistrictBāgōngshān Qū19,374
Càijiāgăng Jiēdào蔡家岗街道Urban SubdistrictXièjiājí Qū26,844
Cáo'ān Zhèn曹庵镇TownTiánjiā'ān Qū26,359
Chá'ān Zhèn茶庵镇TownShòu Xiàn25,236
Cháoyáng Jiēdào朝阳街道Urban SubdistrictTiánjiā'ān Qū85,314
Chéngguān Zhèn城关镇TownFèngtái Xiàn78,693
Dàshùn Zhèn大顺镇TownShòu Xiàn31,612
Dàtōng Jiēdào大通街道Urban SubdistrictDàtōng Qū29,978
Dàxīng Zhèn大兴镇TownFèngtái Xiàn29,399
Dīngjí Zhèn丁集镇TownFèngtái Xiàn24,594
Dòngshān Jiēdào洞山街道Urban SubdistrictTiánjiā'ān Qū39,333
Fènghuáng Zhèn [Chéngbĕi Xiāng]凤凰镇TownFèngtái Xiàn40,096
Fēngzhuāng Zhèn丰庄镇TownShòu Xiàn24,754
Gāohuáng Zhèn高皇镇TownPānjí Qū39,666
Gōngyuán Jiēdào公园街道Urban SubdistrictTiánjiā'ān Qū39,378
Guāndiàn Xiāng关店乡Rural TownshipFèngtái Xiàn21,916
Gŭdiàn Xiāng古店乡Rural TownshipFèngtái Xiàn22,933
Gūduī Huízú Xiāng孤堆回族乡Rural TownshipXièjiājí Qū13,802
Gŭgōu Huízú Xiāng古沟回族乡Rural TownshipPānjí Qū25,215
Guìjí Zhèn桂集镇TownFèngtái Xiàn38,374
Guóqìng Jiēdào国庆街道Urban SubdistrictTiánjiā'ān Qū62,866
Gùqiáo Zhèn顾桥镇TownFèngtái Xiàn29,523
Hètuăn Zhèn贺疃镇TownPānjí Qū26,291
Huáibīn Jiēdào淮滨街道Urban SubdistrictTiánjiā'ān Qū23,130
Jiāgōu Zhèn夹沟镇TownPānjí Qū26,577
Jiàhé Zhèn架河镇TownPānjí Qū22,683
Jiàngōu Zhèn涧沟镇TownShòu Xiàn33,115
Jiāogănghú Zhèn焦岗湖镇TownFèngtái Xiàn30,763
Jiŭlónggăng Zhèn九龙岗镇TownDàtōng Qū28,666
Kŏngdiàn Xiāng孔店乡Rural TownshipDàtōng Qū41,748
Lĭchōng Huízú Xiāng李冲回族乡Rural TownshipFèngtái Xiàn14,827
Liúgăng Zhèn刘岗镇TownShòu Xiàn28,711
Liújí Zhèn刘集镇TownFèngtái Xiàn40,234
Lìxīn Jiēdào立新街道Urban SubdistrictXièjiājí Qū19,063
Lĭyĭngzī Zhèn李郢孜镇TownXièjiājí Qū44,929
Lóngquán Jiēdào龙泉街道Urban SubdistrictTiánjiā'ān Qū93,966
Lújí Zhèn芦集镇TownPānjí Qū47,743
Luòhé Zhèn洛河镇TownDàtōng Qū50,211
Máojí Zhèn毛集镇TownFèngtái Xiàn48,135
Miàoshān Línchăng妙山林场Township-like AreaBāgōngshān Qū1,501
Níhé Zhèn泥河镇TownPānjí Qū39,650
Pānjí Zhèn潘集镇TownPānjí Qū38,585
Píngshān Jiēdào平山街道Urban SubdistrictXièjiājí Qū21,847
Píngwéi Zhèn平圩镇TownPānjí Qū30,681
Qiánmiào Xiāng钱庙乡Rural TownshipFèngtái Xiàn30,759
Qíjí Zhèn祁集镇TownPānjí Qū16,520
Quánshān Jiēdào泉山街道Urban SubdistrictTiánjiā'ān Qū20,688
Sānhé Zhèn三和镇TownTiánjiā'ān Qū32,271
Sānjué Zhèn三觉镇TownShòu Xiàn48,094
Shàngtáng Zhèn尚塘镇TownFèngtái Xiàn22,081
Shàngyáo Zhèn上窑镇TownDàtōng Qū30,314
Shānwáng Zhèn山王镇TownBāgōngshān Qū49,520
Shĭyuàn Xiāng史院乡Rural TownshipTiánjiā'ān Qū13,807
Shòuchūn Zhèn寿春镇TownShòu Xiàn117,893
Shòuxīhú Nóngchăng寿西湖农场Township-like AreaShòu Xiàn8,816
Shuāngmiàojí Zhèn双庙集镇TownShòu Xiàn22,552
Shuāngqiáo Zhèn双桥镇TownShòu Xiàn41,138
Shùngēng Zhèn舜耕镇TownTiánjiā'ān Qū59,819
Sūnmiào Xiāng孙庙乡Rural TownshipXièjiājí Qū16,029
Tángshān Zhèn唐山镇TownXièjiājí Qū25,213
Táodiàn Huízú Xiāng陶店回族乡Rural TownshipShòu Xiàn10,330
Tiándōng Jiēdào田东街道Urban SubdistrictTiánjiā'ān Qū39,878
Tiánjí Jiēdào田集街道Urban SubdistrictPānjí Qū82,073
Tŭbàzī Jiēdào土坝孜街道Urban SubdistrictBāgōngshān Qū30,471
Wăbù Zhèn瓦埠镇TownShòu Xiàn24,099
Wàngfēnggăng Zhèn望峰岗镇TownXièjiājí Qū51,958
Xiàjí Zhèn夏集镇TownFèngtái Xiàn23,858
Xiăodiàn Zhèn小甸镇TownShòu Xiàn49,564
Xièjiājí Jiēdào谢家集街道Urban SubdistrictXièjiājí Qū49,338
Xièsāncūn Jiēdào谢三村街道Urban SubdistrictXièjiājí Qū25,720
Xīnhuái Jiēdào新淮街道Urban SubdistrictTiánjiā'ān Qū20,502
Xīnjí Zhèn新集镇TownFèngtái Xiàn58,428
Xīnzhuāngzī Jiēdào新庄孜街道Urban SubdistrictBāgōngshān Qū53,156
Yángcūn Zhèn杨村镇TownFèngtái Xiàn23,820
Yánggōng Zhèn杨公镇TownXièjiājí Qū25,508
Yànkŏu Zhèn堰口镇TownShòu Xiàn45,125
Yánliú Zhèn炎刘镇TownShòu Xiàn55,368
Yáokŏu Zhèn窑口镇TownShòu Xiàn27,620
Yínghé Zhèn迎河镇TownShòu Xiàn47,898
Yĭnxián Zhèn隐贤镇TownShòu Xiàn41,168
Yuèzhāngjí Zhèn岳张集镇TownFèngtái Xiàn57,564
Zhānglĭ Xiāng张李乡Rural TownshipShòu Xiàn35,025
Zhèngyángguān Nóngchăng正阳关农场Township-like AreaShòu Xiàn2,404
Zhèngyángguān Zhèn正阳关镇TownShòu Xiàn43,143
Zhòngxīng Zhèn众兴镇TownShòu Xiàn42,507
Zhūmădiàn Zhèn朱马店镇TownFèngtái Xiàn31,073

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).