Home
Show Map

Yútián Xiàn

County in Hotan Prefecture (Xīnjiāng)

County

The population of Yútián Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yútián Xiàn [Keriya]于田县County249,899
Hétián Dìqū [Hotan]和田地区Prefecture1,977,963

Contents: Townships

The population of the townships in Yútián Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àoyītuōgélākè Xiāng奥依托格拉克乡Rural TownshipYútián Xiàn18,271
Āqiāng Xiāng阿羌乡Rural TownshipYútián Xiàn8,494
Ārèlè Xiāng阿热勒乡Rural TownshipYútián Xiàn17,941
Ārìxī Xiāng阿日希乡Rural TownshipYútián Xiàn7,664
Dálǐyǎbùyī Xiāng达里雅布依乡Rural TownshipYútián Xiàn1,281
Guóyíng Zhŏngyáng Chăng 国营种羊场Township-like AreaYútián Xiàn1,580
Jiāyī Xiāng加依乡Rural TownshipYútián Xiàn17,612
Kālākè'ĕr Xiāng喀拉克尔乡Rural TownshipYútián Xiàn14,294
Kēkèyà Xiāng科克亚乡Rural TownshipYútián Xiàn18,582
Lángān Bózīyà Nóngchăng兰干博孜亚农场Township-like AreaYútián Xiàn2,529
Lángān Xiāng兰干乡Rural TownshipYútián Xiàn19,524
Lăochéngqū Jiēdào老城区街道Township-like AreaYútián Xiàn6,159
Lāyīsū Liángzhŏngchăng拉依苏良种场Township-like AreaYútián Xiàn2,489
Mùgălā Zhèn木尕拉镇TownYútián Xiàn30,179
Sīyĕkè Xiāng斯也克乡Rural TownshipYútián Xiàn21,862
Tuōgérìgăzī Xiāng托格日尕孜乡Rural TownshipYútián Xiàn14,573
Xiānbàibāzhā Zhèn先拜巴扎镇TownYútián Xiàn19,796
Xīnchéngqū Jiēdào新城区街道Township-like AreaYútián Xiàn13,687
Xīwúlè Xiāng希吾勒乡Rural TownshipYútián Xiàn4,312
Yīngbāgé Xiāng英巴格乡Rural TownshipYútián Xiàn9,070

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).