Home
Show Map

Yuányáng Xiàn

County in Hónghé Prefecture (Yúnnán)

County

The population of Yuányáng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yuányáng Xiàn元阳县County396,777
Hónghé Hānízú Yízú Zìzhìzhōu红河哈尼族彝族自治州Hani and Yi Autonomous Prefecture4,500,896

Contents: Townships

The population of the townships in Yuányáng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàpíng Xiāng大坪乡Rural TownshipYuányáng Xiàn26,813
Ézhā Xiāng俄扎乡Rural TownshipYuányáng Xiàn20,314
Féngchūnlĭng Xiāng逢春岭乡Rural TownshipYuányáng Xiàn34,592
Gāniáng Xiāng嘎娘乡Rural TownshipYuányáng Xiàn20,522
Huángcăolĭng Xiāng黄草岭乡Rural TownshipYuányáng Xiàn33,218
Huángmáolĭng Xiāng黄茅岭乡Rural TownshipYuányáng Xiàn18,732
Măjiē Xiāng马街乡Rural TownshipYuányáng Xiàn25,959
Nánshā Zhèn南沙镇TownYuányáng Xiàn26,476
Niújiăozhài Zhèn牛角寨镇TownYuányáng Xiàn28,830
Pānzhīhuā Xiāng攀枝花乡Rural TownshipYuányáng Xiàn17,089
Shālātuō Xiāng沙拉托乡Rural TownshipYuányáng Xiàn20,005
Shàngxīnchéng Xiāng上新城乡Rural TownshipYuányáng Xiàn23,249
Xiăoxīnjiē Xiāng小新街乡Rural TownshipYuányáng Xiàn26,406
Xīnjiē Zhèn新街镇TownYuányáng Xiàn74,572

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).