Home
Show Map

China: Hinggan (Inner Mongolia)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Hinggan League (Xīng'ān Méng).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ā'ĕrshān Shì [Arxan]阿尔山市County-level City68,311
Kē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí [Horqin Right Front Banner]科尔沁右翼前旗Banner299,834
Kē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí [Horqin Right Middle Banner]科尔沁右翼中旗Banner251,461
Tūquán Xiàn突泉县County274,213
Wūlánhàotè Shì [Ulan Hot]乌兰浩特市County-level City327,081
Zhālàitè Qí [Jalaid]扎赉特旗Banner392,346
Xīng'ān Méng [Hinggan]兴安盟League1,613,246

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Hinggan League (Xīng'ān Méng).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ā'ĕrbĕngélè Zhèn阿尔本格勒镇TownZhālàitè Qí34,986
Àiguó Jiēdào爱国街道Urban SubdistrictWūlánhàotè Shì28,002
Ālìdé'ĕr Mùchăng阿力得尔牧场Township-like AreaKē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí1,531
Ālìdé'ĕr Sūmù阿力得尔苏木TownshipKē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí29,873
Bādá'ĕrhú Nóngchăng巴达尔胡农场Township-like AreaZhālàitè Qí1,746
Bādá'ĕrhú Zhèn巴达尔胡镇TownZhālàitè Qí23,221
Báiláng Zhèn白狼镇TownĀ'ĕrshān Shì2,449
Băo'ānzhăo Jiānyù保安沼监狱Township-like AreaZhālàitè Qí1,450
Băoshí Zhèn宝石镇TownTūquán Xiàn38,276
Bārénzhélĭmù Zhèn巴仁哲里木镇TownKē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí18,358
Bāyàngāolè Zhèn巴彦高勒镇TownZhālàitè Qí48,409
Bāyànhūshū Zhèn巴彦呼舒镇TownKē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí89,243
Bāyànwūlán Sūmù巴彦乌兰苏木TownshipZhālàitè Qí18,511
Bāyī Mùchăng八一牧场Township-like AreaZhālàitè Qí1,695
Bùdūnhuà Mùchăng布敦化牧场Township-like AreaKē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí5,554
Chá'ĕrsēn Zhèn察尔森镇TownKē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí17,227
Chéngjiāo Jiēdào城郊街道Urban SubdistrictWūlánhàotè Shì36,187
Dàiqīntălā Sūmù代钦塔拉苏木TownshipKē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí15,525
Dàshízhài Zhèn大石寨镇TownKē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí33,130
Débósī Zhèn德伯斯镇TownKē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí26,042
Dōng Dù'ĕrjī Guóyíng Nóngchăng东杜尔基国营农场Township-like AreaTūquán Xiàn2,161
Dōngdù'ĕrjī Zhèn东杜尔基镇TownTūquán Xiàn40,061
Dù'ĕrjī Zhèn杜尔基镇TownKē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí20,247
Dūlín Jiēdào都林街道Urban SubdistrictWūlánhàotè Shì29,580
É'ĕrgétú Zhèn额尔格图镇TownKē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí18,325
Gāolìbăn Zhèn高力板镇TownKē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí26,388
Gĕgēnmiào Zhèn葛根庙镇TownWūlánhàotè Shì26,872
Gōngzhŭlíng Mùchăng公主陵牧场Township-like AreaKē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí1,694
Guīliúhé Zhèn归流河镇TownKē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí28,316
Hăolìbăo Zhèn好力保镇TownZhālàitè Qí43,688
Hăoyāosūmù Zhèn好腰苏木镇TownKē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí27,569
Hépíng Jiēdào和平街道Urban SubdistrictWūlánhàotè Shì43,753
Hú'ĕrlè Zhèn胡尔勒镇TownZhālàitè Qí35,780
Hūhé Măchăng呼和马场Township-like AreaWūlánhàotè Shì3,342
Jūlìhĕn Zhèn居力很镇TownKē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí18,673
Kē'ĕrqìn Zhèn科尔沁镇TownKē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí81,780
Línhăi Jiēdào林海街道Urban SubdistrictĀ'ĕrshān Shì26,033
Liùhù Zhèn六户镇TownTūquán Xiàn43,582
Lǜshuĭ Zhŏngchùchăng绿水种畜场Township-like AreaKē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí739
Mănzútún Mănzú Xiāng满族屯满族乡Rural TownshipKē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí4,175
Qiānkuàng Guănlĭqū铅矿管理区Township-like AreaKē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí3,369
Shènglì Jiēdào胜利街道Urban SubdistrictWūlánhàotè Shì27,928
Shìwēnquán Jiēdào温泉街道Urban SubdistrictĀ'ĕrshān Shì12,866
Shìxīnchéng Jiēdào新城街道Urban SubdistrictĀ'ĕrshān Shì3,426
Shuĭquán Zhèn水泉镇TownTūquán Xiàn33,627
Suŏlún Mùchăng索伦牧场Township-like AreaKē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí4,872
Suŏlún Zhèn索伦镇TownKē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí17,985
Tiānchí Zhèn天池镇TownĀ'ĕrshān Shì4,303
Tiĕxī Jiēdào铁西街道Urban SubdistrictWūlánhàotè Shì21,994
Tóngkuàng Guănlĭqū铜矿管理区Township-like AreaKē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí1,813
Tŭlièmáodù Nóngchăng吐列毛杜农场Township-like AreaKē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí2,662
Tŭlièmáodù Zhèn吐列毛杜镇TownKē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí28,986
Túmùjí Láoguănsuŏ 图牧吉劳管所Township-like AreaZhālàitè Qí2,349
Túmùjí Zhèn图牧吉镇TownZhālàitè Qí12,596
Tūquán Zhèn突泉镇TownTūquán Xiàn93,988
Wŭchàgōu Zhèn五岔沟镇TownĀ'ĕrshān Shì19,234
Wūlán Hādá Yuánzhŏng Chăng乌兰哈达原种场Township-like AreaWūlánhàotè Shì1,086
Wūlánhādá Zhèn乌兰哈达镇TownWūlánhàotè Shì32,834
Wūlán Jiānyù乌兰监狱Township-like AreaZhālàitè Qí1,405
Wūlánmáodū Sūmù乌兰毛都苏木TownshipKē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí10,036
Wūtăqí Jiānyù乌塔其监狱Township-like AreaZhālàitè Qí5,349
Wŭyī Jiēdào五一街道Urban SubdistrictWūlánhàotè Shì33,707
Xīng'ān Jiēdào兴安街道Urban SubdistrictWūlánhàotè Shì41,796
Xīnjiāmù Sūmù新佳木苏木TownshipKē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí11,747
Xīnlín Zhèn新林镇TownZhālàitè Qí30,859
Yīndé'ĕr Zhèn音德尔镇TownZhālàitè Qí127,998
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownTūquán Xiàn22,518
Yuèjìn Măchăng跃进马场Township-like AreaKē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí5,436
Zhŏngchùchăng 种畜场Township-like AreaZhālàitè Qí2,304

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).