Home
Show Map

Héngdōng Xiàn

County in Héngyáng Shì (Húnán)

County

The population of Héngdōng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Héngdōng Xiàn衡东县County630,029
Héngyáng Shì衡阳市Prefecture-level City7,148,344

Contents: Townships

The population of the townships in Héngdōng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báilián Zhèn白莲镇TownHéngdōng Xiàn20,591
Căoshì Zhèn草市镇TownHéngdōng Xiàn28,076
Dàpŭ Gōngyèyuán大浦工业园Township-like AreaHéngdōng Xiàn3,107
Dàpŭ Zhèn大浦镇TownHéngdōng Xiàn49,253
Dézhèn Xiāng德圳乡Rural TownshipHéngdōng Xiàn10,646
Gānxī Zhèn甘溪镇TownHéngdōng Xiàn28,012
Gāohú Zhèn高湖镇TownHéngdōng Xiàn22,065
Gāotáng Xiāng高塘乡Rural TownshipHéngdōng Xiàn19,194
Lìmù Xiāng栗木乡Rural TownshipHéngdōng Xiàn16,176
Mǐshuǐ Zhèn [incl. Chéngguān Zhèn, Tàzhuāng Xiāng, Zhēnzhū Xiāng]城关镇TownHéngdōng Xiàn86,421
Mòjĭng Xiāng莫井乡Rural TownshipHéngdōng Xiàn9,817
Nánwān Xiāng南湾乡Rural TownshipHéngdōng Xiàn12,175
Péngyuán Zhèn蓬源镇TownHéngdōng Xiàn22,042
Rónghuán Zhèn荣桓镇TownHéngdōng Xiàn25,607
Sānzhāng Zhèn [incl. Dàqiáo Zhèn]三樟镇TownHéngdōng Xiàn36,136
Shítān Xiāng石滩乡Rural TownshipHéngdōng Xiàn35,213
Shíwān Zhèn石湾镇TownHéngdōng Xiàn29,991
Wújí Zhèn吴集镇TownHéngdōng Xiàn37,019
Xiáliú Zhèn霞流镇TownHéngdōng Xiàn40,386
Xīntáng Zhèn新塘镇TownHéngdōng Xiàn39,032
Yánglín Zhèn杨林镇TownHéngdōng Xiàn28,529
Yángqiáo Zhèn杨桥镇TownHéngdōng Xiàn30,541

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).