Home
Show Map

China: Héngyáng Shì (Húnán)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Héngyáng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángníng Shì常宁市County-level City810,447
Héngdōng Xiàn衡东县County630,029
Héngnán Xiàn衡南县County954,619
Héngshān Xiàn衡山县County384,196
Héngyáng Xiàn衡阳县County1,103,677
Lĕiyáng Shì耒阳市County-level City1,151,554
Nányuè Qū南岳区District59,681
Qídōng Xiàn祁东县County979,855
Shígŭ Qū石鼓区District231,592
Yànfēng Qū雁峰区District212,914
Zhēngxiāng Qū蒸湘区District298,686
Zhūhuī Qū珠晖区District331,094
Héngyáng Shì衡阳市Prefecture-level City7,148,344

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Héngyáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báidìshì Zhèn白地市镇TownQídōng Xiàn65,230
Bǎifāng Zhèn柏坊镇TownChángníng Shì51,344
Báiguŏ Zhèn白果镇TownHéngshān Xiàn30,819
Báihè Jiēdào [Báihèpū Zhèn]白鹤街道Urban SubdistrictQídōng Xiàn43,122
Báilián Zhèn白莲镇TownHéngdōng Xiàn20,591
Báishā Zhèn白沙镇TownChángníng Shì31,182
Báishāzhōu Gōngyèyuán白沙洲工业园Township-like AreaYànfēng Qū8,983
Báishāzhōu Jiēdào白沙洲街道Urban SubdistrictYànfēng Qū39,918
Báiyútán Yuányìchăng 白渔潭园艺场Township-like AreaZhūhuī Qū648
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownChángníng Shì37,530
Bănshì Xiāng板市乡Rural TownshipHéngyáng Xiàn12,958
Băogài Zhèn宝盖镇TownHéngnán Xiàn41,073
Bùyúnqiáo Zhèn步云桥镇TownQídōng Xiàn68,334
Càizichí Jiēdào蔡子池街道Urban SubdistrictLĕiyáng Shì181,173
Căoshì Zhèn草市镇TownHéngdōng Xiàn28,076
Cháng'ān Xiāng长安乡Rural TownshipHéngyáng Xiàn15,432
Chángjiāng Zhèn长江镇TownHéngshān Xiàn30,479
Chángpíng Xiāng长坪乡Rural TownshipLĕiyáng Shì20,787
Chángqīng Xiāng长青乡Rural TownshipHéngshān Xiàn15,654
Cháshān'ào Zhèn茶山坳镇TownZhūhuī Qū24,544
Cháshì Zhèn茶市镇TownHéngnán Xiàn29,992
Chējiāng Jiēdào车江街道Urban SubdistrictHéngnán Xiàn35,530
Chéngliánwéi Xiāng城连圩乡Rural TownshipQídōng Xiàn24,457
Chuānkŏu [Chuānkǒu Xiāng]川口办事处Township-like AreaHéngnán Xiàn17,602
Dà'ān Xiāng大安乡Rural TownshipHéngyáng Xiàn39,483
Dàbăo Xiāng大堡乡Rural TownshipChángníng Shì24,393
Dāiyīnglĭng Zhèn呆鹰岭镇TownZhēngxiāng Qū27,810
Dăozi Zhèn导子镇TownLĕiyáng Shì28,903
Dàpŭ Gōngyèyuán大浦工业园Township-like AreaHéngdōng Xiàn3,107
Dàpŭ Zhèn大浦镇TownHéngdōng Xiàn49,253
Dàshì Zhèn大市镇TownLĕiyáng Shì39,634
Dàyì Zhèn大义镇TownLĕiyáng Shì29,570
Dézhèn Xiāng德圳乡Rural TownshipHéngdōng Xiàn10,646
Diànmén Zhèn店门镇TownHéngshān Xiàn24,961
Dōngfēnglù Jiēdào东风路街道Urban SubdistrictZhūhuī Qū24,744
Dōnghúwéi Zhèn东湖圩镇TownLĕiyáng Shì30,087
Dōnghú Zhèn东湖镇TownHéngshān Xiàn18,113
Dōngyángdù Jiēdào东阳渡街道Urban SubdistrictZhūhuī Qū32,766
Féitián Zhèn淝田镇TownLĕiyáng Shì19,500
Fèngqípíng Xiāng凤歧坪乡Rural TownshipQídōng Xiàn12,451
Fēngshíyàn Zhèn风石堰镇TownQídōng Xiàn52,853
Fútiánpù Xiāng [Fútián Xiāng]福田铺乡Rural TownshipHéngshān Xiàn15,219
Gānxī Zhèn甘溪镇TownHéngdōng Xiàn28,012
Gāohú Zhèn高湖镇TownHéngdōng Xiàn22,065
Gāotáng Xiāng高塘乡Rural TownshipHéngdōng Xiàn19,194
Gōngpíngwéi Zhèn公平圩镇TownLĕiyáng Shì33,963
Gŏulŏu Xiāng岣嵝乡Rural TownshipHéngyáng Xiàn21,154
Guăngdōnglù Jiēdào广东路街道Urban SubdistrictZhūhuī Qū47,850
Guānjiāzuĭ Zhèn官家嘴镇TownQídōng Xiàn34,115
Guānlĭng Zhèn官岭镇TownChángníng Shì37,453
Guānshì Zhèn关市镇TownHéngyáng Xiàn42,835
Guānshì Zhèn冠市镇TownHéngnán Xiàn39,881
Guàntáng Xiāng贯塘乡Rural TownshipHéngshān Xiàn18,104
Guīyáng Zhèn归阳镇TownQídōng Xiàn36,615
Guòshuĭpíng Zhèn过水坪镇TownQídōng Xiàn41,994
Héjiāng Jiēdào合江街道Urban SubdistrictShígŭ Qū25,312
Hèjiā Xiāng贺家乡Rural TownshipHéngshān Xiàn15,885
Héngnán Xiàn Yuánzhŏngchăng衡南县原种场Township-like AreaHéngnán Xiàn986
Héngzhōu Jiānyù衡州监狱Township-like AreaHéngnán Xiàn1,953
Héngzhōulù Jiēdào衡州路街道Urban SubdistrictZhūhuī Qū4,040
Hépíng Xiāng和平乡Rural TownshipZhūhuī Qū32,090
Hézhōu Zhèn河洲镇TownQídōng Xiàn31,254
Hóngqiáo Zhèn [→ Hóngqiáo Jiēdào, Yùhé Jiēdào, YǒngchāngJiēdào]洪桥街道TownQídōng Xiàn209,836
Hóngshān Zhèn洪山镇TownHéngnán Xiàn38,514
Hóngshì Zhèn洪市镇TownHéngyáng Xiàn56,014
Hóngxiāng Jiēdào红湘街道Urban SubdistrictZhēngxiāng Qū76,982
Huángchálĭng Jiēdào [incl. Xiāngjiāng Xiāng]黄茶岭街道Urban SubdistrictYànfēng Qū52,668
Huángshāwān Jiēdào [incl. Sōngmù Xiāng]黄沙湾街道Urban SubdistrictShígŭ Qū29,154
Huángshì Zhèn黄市镇TownLĕiyáng Shì21,916
Huángtŭpū Zhèn黄土铺镇TownQídōng Xiàn43,870
Huāqiáo Zhèn花桥镇TownHéngnán Xiàn39,122
Huáxīng Jiēdào华兴街道Urban SubdistrictZhēngxiāng Qū62,028
Jiāngdōng Xiāng江东乡Rural TownshipHéngshān Xiàn15,521
Jiăngjiāqiáo Zhèn蒋家桥镇TownQídōng Xiàn33,998
Jiāngkŏu Zhèn江口镇TownHéngnán Xiàn49,100
Jiăoshān Zhèn角山镇TownShígŭ Qū17,113
Jíbīng Zhèn [incl. Cháojiāng Xiāng]集兵镇TownHéngyáng Xiàn38,211
Jièpái Zhèn界牌镇TownHéngyáng Xiàn30,390
Jīlŏng Zhèn [incl. Qíshān Bànshìchŭ]鸡笼镇TownHéngnán Xiàn38,624
Jĭngtóu Zhèn井头镇TownHéngyáng Xiàn59,713
Jīnjiălĭng Nóngchăng金甲岭农场Township-like AreaZhūhuī Qū2,495
Jīnlán Zhèn金兰镇TownHéngyáng Xiàn70,784
Jīnqiáo Zhèn金桥镇TownQídōng Xiàn41,829
Jìnwĕizhōu Zhèn近尾洲镇TownHéngnán Xiàn26,497
Jīnxī Zhèn金溪镇TownHéngyáng Xiàn32,625
Kāiyún Zhèn开云镇TownHéngshān Xiàn80,254
Kùzōngqiáo Zhèn [Kùzōng Xiāng]库宗桥镇TownHéngyáng Xiàn43,618
Lánjiāng Xiāng兰江乡Rural TownshipChángníng Shì26,825
Lánlŏng Xiāng栏垅乡Rural TownshipHéngyáng Xiàn21,394
Liángshì Zhèn粮市镇TownQídōng Xiàn17,298
Liàngyuán Xiāng亮源乡Rural TownshipLĕiyáng Shì14,361
Liánhé Jiēdào联合街道Urban SubdistrictZhēngxiāng Qū42,196
Liàotián Zhèn廖田镇TownHéngnán Xiàn25,037
Lìjiāng Zhèn栗江镇TownHéngnán Xiàn59,845
Lìmù Xiāng栗木乡Rural TownshipHéngdōng Xiàn16,176
Língguān Zhèn灵官镇TownQídōng Xiàn37,877
Línghú Xiāng酃湖乡Rural TownshipZhūhuī Qū44,537
Línghú Yúchăng 酃湖渔场Township-like AreaZhūhuī Qū1,362
Lĭngpō Xiāng岭坡乡Rural TownshipHéngshān Xiàn12,224
Liúshì Zhèn硫市镇TownHéngnán Xiàn36,972
Lóngtáng Zhèn龙塘镇TownLĕiyáng Shì22,508
Luóqiáo Zhèn罗桥镇TownChángníng Shì33,453
Mădùqiáo Xiāng马杜桥乡Rural TownshipQídōng Xiàn13,263
Măjī Zhèn马迹镇TownHéngshān Xiàn11,409
Máoshì Zhèn茅市镇TownHéngnán Xiàn54,280
Măshuĭ Zhèn马水镇TownLĕiyáng Shì19,891
Miáopŭ Jiēdào苗圃街道Urban SubdistrictZhūhuī Qū58,336
Miàoqián Zhèn庙前镇TownChángníng Shì16,369
Mǐshuǐ Zhèn [incl. Chéngguān Zhèn, Tàzhuāng Xiāng, Zhēnzhū Xiāng]城关镇TownHéngdōng Xiàn86,421
Mòjĭng Xiāng莫井乡Rural TownshipHéngdōng Xiàn9,817
Nánjīng Zhèn南京镇TownLĕiyáng Shì17,037
Nánwān Xiāng南湾乡Rural TownshipHéngdōng Xiàn12,175
Nányáng Zhèn南阳镇TownLĕiyáng Shì36,443
Nányuè Zhèn南岳镇TownNányuè Qū33,010
Niăojiāng Zhèn鸟江镇TownQídōng Xiàn26,063
Péiyuán Jiēdào培元街道Urban SubdistrictChángníng Shì24,959
Péngtáng Xiāng蓬塘乡Rural TownshipChángníng Shì38,904
Péngyuán Zhèn蓬源镇TownHéngdōng Xiàn22,042
Qīngshān Jiēdào青山街道Urban SubdistrictShígŭ Qū41,608
Quánfēng Jiēdào泉峰街道Urban SubdistrictChángníng Shì56,785
Quánhú Zhèn泉湖镇TownHéngnán Xiàn29,879
Quánxī Zhèn泉溪镇TownHéngnán Xiàn22,633
Qŭlán Zhèn曲兰镇TownHéngyáng Xiàn45,609
Qūtán Jiēdào [Yítán Xiāng]曲潭街道Urban SubdistrictChángníng Shì39,297
Rénmín Jiēdào人民街道Urban SubdistrictShígŭ Qū27,326
Rényì Zhèn仁义镇TownLĕiyáng Shì34,482
Rónghuán Zhèn荣桓镇TownHéngdōng Xiàn25,607
Sāndū Zhèn三都镇TownLĕiyáng Shì26,420
Sānhú Zhèn三湖镇TownHéngyáng Xiàn48,156
Sānjiăotáng Zhèn [incl.Yánhú Zhèn]三角塘镇TownChángníng Shì46,755
Sāntáng Zhèn [incl. Zhōushì Xiāng]三塘镇TownHéngnán Xiàn94,234
Sānzhāng Zhèn [incl. Dàqiáo Zhèn]三樟镇TownHéngdōng Xiàn36,136
Shāmíng Xiāng沙明乡Rural TownshipLĕiyáng Shì5,140
Shàngjià Xiāng上架乡Rural TownshipLĕiyáng Shì10,468
Shānqiáo Zhèn杉桥镇TownHéngyáng Xiàn20,049
Shāquán Xiāng沙泉乡Rural TownshipHéngshān Xiàn15,231
Shèngqiáo Zhèn胜桥镇TownChángníng Shì37,087
Shíshì Zhèn石市镇TownHéngyáng Xiàn49,365
Shítān Xiāng石滩乡Rural TownshipHéngdōng Xiàn35,213
Shítíngzi Zhèn石亭子镇TownQídōng Xiàn25,170
Shíwān Zhèn石湾镇TownHéngdōng Xiàn29,991
Shòuyuè Xiāng [incl. Yuèlín Xiāng, Lóngfèng Xiāng, Bàidiàn Xiāng]寿岳乡Rural TownshipNányuè Qū4,851
Shuāngqiáo Zhèn双桥镇TownQídōng Xiàn42,634
Shuĭdōngjiāng Jiēdào水东江街道Urban SubdistrictLĕiyáng Shì28,197
Shuĭkŏushān Zhèn [incl. Sōngbǎi Zhèn]水口山镇TownChángníng Shì71,218
Sìménzhōu Zhèn泗门洲镇TownLĕiyáng Shì38,038
Sìmíngshān Xiāng四明山乡Rural TownshipQídōng Xiàn1,989
Sōngjiāng Zhèn松江镇TownHéngnán Xiàn42,874
Sōnglín Cháchăng松林茶场Township-like AreaZhūhuī Qū29
Sōngmù Gōngyèyuán松木工业园Township-like AreaShígŭ Qū9,326
Tàihétáng Zhèn太和堂镇TownQídōng Xiàn52,948
Tàihéwéi Xiāng太和圩乡Rural TownshipLĕiyáng Shì26,431
Tàipíngwéi Xiāng太平圩乡Rural TownshipLĕiyáng Shì19,552
Táiyuán Zhèn台源镇TownHéngyáng Xiàn52,384
Tánxià Xiāng坛下乡Rural TownshipLĕiyáng Shì25,497
Tánzishān Zhèn谭子山镇TownHéngnán Xiàn45,197
Tăshān Yáozú Xiāng [incl. Míquán Xiāng]塔山瑶族乡Rural TownshipChángníng Shì9,895
Tiānmăshān Jiēdào天马山街道Urban SubdistrictYànfēng Qū21,890
Tiĕsītáng Zhèn铁丝塘镇TownHéngnán Xiàn20,305
Wàngfēng Xiāng望峰乡Rural TownshipHéngshān Xiàn10,053
Wújí Zhèn吴集镇TownHéngdōng Xiàn37,019
Wŭlĭpái Jiēdào五里牌街道Urban SubdistrictLĕiyáng Shì109,660
Wŭyī Jiēdào五一街道Urban SubdistrictShígŭ Qū33,491
Xiáliú Zhèn霞流镇TownHéngdōng Xiàn40,386
Xiānfēng Jiēdào先锋街道Urban SubdistrictYànfēng Qū28,037
Xiāngshì Xiāng相市乡Rural TownshipHéngnán Xiàn22,972
Xiàngyángqiáo Jiēdào [Xiàngyáng Zhèn]向阳桥街道Urban SubdistrictHéngnán Xiàn45,752
Xiànshān Zhèn岘山镇TownHéngyáng Xiàn61,153
Xiántáng Zhèn咸塘镇TownHéngnán Xiàn17,940
Xiăoshuĭ Zhèn小水镇TownLĕiyáng Shì33,516
Xiāoxiāng Jiēdào潇湘街道Urban SubdistrictShígŭ Qū48,262
Xiàtáng Zhèn夏塘镇TownLĕiyáng Shì20,574
Xīdù Zhèn西渡镇TownHéngyáng Xiàn170,351
Xījiāng Xiāng溪江乡Rural TownshipHéngyáng Xiàn32,915
Xīlĭng Zhèn西岭镇TownChángníng Shì31,349
Xīnhé Zhèn [incl. Jiānghé Xiāng]新河镇TownChángníng Shì35,619
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownHéngshān Xiàn27,386
Xīnshì Zhèn新市镇TownLĕiyáng Shì27,504
Xīntáng Zhèn新塘镇TownHéngdōng Xiàn39,032
Xīnxiāng Jiēdào新湘街道Urban SubdistrictZhūhuī Qū14,556
Xuānzhōu Zhèn萱洲镇TownHéngshān Xiàn17,149
Yànfēng Jiēdào雁峰街道Urban SubdistrictYànfēng Qū40,330
Yánglín Zhèn杨林镇TownHéngdōng Xiàn28,529
Yángqiáo Zhèn杨桥镇TownHéngdōng Xiàn30,541
Yángquán Zhèn洋泉镇TownChángníng Shì50,940
Yănpō Zhèn演陂镇TownHéngyáng Xiàn38,456
Yānzhōu Zhèn烟洲镇TownChángníng Shì34,941
Yáotián Zhèn遥田镇TownLĕiyáng Shì26,493
Yĕjīn Jiēdào冶金街道Urban SubdistrictZhūhuī Qū19,975
Yìntián Zhèn荫田镇TownChángníng Shì33,660
Yíyáng Jiēdào宜阳街道Urban SubdistrictChángníng Shì40,489
Yŏnghé Xiāng永和乡Rural TownshipHéngshān Xiàn25,735
Yŏngjì Zhèn永济镇TownLĕiyáng Shì18,581
Yuèhàn Jiēdào粤汉街道Urban SubdistrictZhūhuī Qū23,122
Yuèpíng Zhèn岳屏镇TownYànfēng Qū21,088
Yŭmŭshān Zhèn雨母山镇TownZhēngxiāng Qū18,322
Yúnjí Jiēdào云集街道Urban SubdistrictHéngnán Xiàn50,649
Yúqìng Jiēdào [incl. Móxíng Xiāng]余庆街道Urban SubdistrictLĕiyáng Shì33,255
Zàoshìjiē Jiēdào灶市街街道Urban SubdistrictLĕiyáng Shì69,185
Zhājiāng Zhèn渣江镇TownHéngyáng Xiàn62,506
Zhāngmù Xiāng樟木乡Rural TownshipHéngyáng Xiàn25,164
Zhāngshù Xiāng樟树乡Rural TownshipHéngyáng Xiàn12,958
Zhàshì Zhèn柞市镇TownHéngnán Xiàn27,176
Zhēngxiāng Jiēdào [incl. Chánghú Xiāng]蒸湘街道Urban SubdistrictZhēngxiāng Qū71,348
Zhéqiáo Zhèn哲桥镇TownLĕiyáng Shì42,156
Zhōupō Xiāng洲陂乡Rural TownshipLĕiyáng Shì16,207
Zhuāntáng Zhèn砖塘镇TownQídōng Xiàn22,655
Zhùróng Jiēdào祝融街道Urban SubdistrictNányuè Qū21,820
Zhúshì Zhèn竹市镇TownLĕiyáng Shì24,425

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).